לוגו אלכס שפירא ושות׳

הנפקת אישור תושבוּת ביישוב מוטב לשנת 2024 | מיצוי זכויות מס של שארים עד גיל 21 | בקשה מקוּונת לפתיחת תיק שותפוּת ועוד

הנפקת אישור תושבוּת ביישוב מוטב לשנת 2024 – הנחיות מיוחדות בעקבות מלחמת "חרבות ברזל"

הבוקר (9.1.2024) פורסמה הנחייתה בנושא (קישור להנחיה) של רו"ח פזית קלימן, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המיסים וסגנית המנהל לעניין חוק מיסוי מקרקעין, לראשי הרשויות המקומיות של הישובים המפונים.

במסגרת ההנחייה צוין כדלקמן:
"סעיף 11 לפקודת מס הכנסה מקנה הטבות מס לתושבים שמרכז חייהם ביישובים מוטבים כמפורט בסעיף. ככלל, לצורך מימוש ההטבה על התושב למלא טופס 1312, לצרף מסמכים מאמתים ולהגישם לרשות המקומית. לאחר קבלת האישור החתום מהרשות המקומית, על התושב לחתום על הצהרה בדבר תושבות בטופס 1312א' ולהגיש למעסיק למימוש ההטבה. כמו כן, קיימת בפניכם האפשרות להנפיק אישור תושבות מרוכז בהתאם להנחיותינו מיום 18.10.2017 (להלן : 'ההנחיה').

בעקבות מלחמת "'חרבות ברזל' ולנוכח המצב הביטחוני פונו יישובים בהתאם להחלטות הממשלה בדבר פינוי הישובים עקב המלחמה, ותושביהם נאלצו להעתיק את מקום מגוריהם לאזור אחר עד אשר יוכלו לשוב למקום מגוריהם הקבוע. הנספח המצורף מפרט את היישובים שפונו על פי החלטות הממשלה, שתושביהם זכאים להטבת מס.
במטרה לאפשר לאותם תושבים את המשך הטבת המס לה הם זכאים, הוחלט כי באפשרותכם להנפיק אישור תושבות לשנת המס 2024 על סמך אישור התושבות שניתן לתושבים לשנת המס 2023 ובהתאם לרישום במרשם התושבים בישוב המוטב נכון ליום 7.10.2023. כל זאת, למרות שלא כל התנאים המופיעים בהנחיה מתקיימים.
בטופס 1312א' יסומן 'אחר' ויפורט: 'אושר כתושב הישוב בשנת 2023 וממשיך להיחשב כך לאור הנחיית רשות המסים מיום 9.1.2024 לראשי הרשויות המקומיות של הישובים שפונו'.

אישור התושבות יכול להינתן במהלך מרוכז בהתאם לאמור לעיל או בדרך של הגשת בקשה על ידי התושב (טופס 1312), במקרה זה אין צורך במילוי הצהרת המבקש שבטופס.

הנחיה זו תקפה להנפקת אישורי תושבות לשנת המס 2024 (אלא אם פורסמה הנחיה אחרת)."


מהלכים למיצוי זכויות מס של שארים עד גיל 21

אתמול (8.1.2024) פורסמה הודעת דוברוּת רשות המיסים בנושא.
למַעבר להודעה, לחצו כאן.


אישורי ניכוי מס במקור ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

כמדי שנה, רשות המסים פרסמה את הוראת הביצוע בנושא אישורי ניכוי מס במקור ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (קישור להוראה).

בגדרהּ של ההוראה נכללת התייחסות למערכת החדשה (שעלתה לאוויר ביום 1.1.2023) להפקת אישורי ניכוי מס במקור ואישורים על ניהול פנקסי חשבונות לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים.
בהוראה מפורטים, בין היתר, הקריטריונים לזכאות לאישורים, האמצעים המקוּונים להצגת מידע בדבר האישורים (לרבות מידע פרטני), הנחיות לשימוש בשאילתות של מערכת אישורי ניכוי מס במקור, הפקה אוטומטית של אישור כתוצאה מהסרת מחדלים (ליקויים), בדיקת עמידה בקריטריונים לקבלת אישורים על-ידי משרדי השומה במהלך השוטף של השנה, טיפול בבקשות לשינוי שיעור הניכוי במקור, אישור מאולץ, אישורי ניכוי מס במקור עבוּר עסקים חדשים, ניכוי מס במקור לשותפויות ואיחודי עוסקים, פטוֹר מניכוי מס במקור למוסדות ממשלתיים ואחרים, אישורי ניכוי מס במקור לתושבי-חוץ וחברות זרות, אישורים לחברות ישראליות שבהן בעלי מניות תושבי האוטונומיה ואישורי ניכוי מס במקור הכוללים את סעיף "שוק ההון".

בנוסף, קיימת בהוראת הביצוע התייחסות לשלילת אישורי פטוֹר מניכוי מס במקור במהלך השנה השוטפת, לרבות במקרים בהם מדובר בנישומים שקיימת סבירות גבוהה שהם מערבים בהפצת חשבוניות פיקטיביות וכן היישום למניעת "גניבת זהויות" (ראו סעיף-קטן 18.3 להוראה).

תשומת לבכם, בין היתר, לאמור בסעיף-קטן 4.9 להוראת הביצוע:
"'אישור כולל הכנסות שכירות' – סוג תשלום הכנסות משכירות הופרד מ'שירותים ונכסים' ומוצג בגוף האישור בשורה נפרדתנישום שיש לו הכנסות משכירותנדרש להציג אישור כולל הכנסות שכירות למשלם. פקיד השומה רשאי להוסיף לאישור, סוג תשלום זה.
במהלך השנתי מוארך תוקפם של סוגי תשלום שהיו בתוקף באישור בשנת המס הקודמת, כמובן בתנאי שאין ליקויים בתיק.
לכן, מי שבידו אישור הכולל סוג תשלום זה, של דמי שכירות, תוקף האישור יוארך לו אוטומטית והוא לא צריך לגשת לפקיד השומה"
 [ההדגשות אינן במקור – א' ש'.]


הקלוֹת בחובת מילוי טופס 101 או 101ג למשלמי ומקבלי קצבות – עדכון

פורסמה הודעתה בנושא של רו"ח פזית קלימן, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המיסים וסגנית המנהל לעניין חוק מיסוי מקרקעין (קישור להודעה), לפיה כחלק ממאמצי הרשות לשיפור השירות לציבור מקבלי הקצבות ובהמשך לסעיף ב' להנחייתה מיום 29.10.2020 של רו"ח ורד בכר (מנהלת מחלקת ניכויים ברשות) (קישור להנחייה), מאושר כי מקבל קצבת שאירים אשר הצהיר בפני משלם הקצבה שזוהי קצבת השאירים היחידה המשולמת לו וסכום הקצבה אינו עולה על תקרת הקצבה המזכה כהגדרתה בסעיף 9(6ו) לפקודה, יהיה פטוּר ממילוי טופס 101 מכאן ואילך, אלא אם הֵחל לקבל קצבת שאירים נוספת.

עוד צוין בהודעה, כי משלם הקצבה ישלח הודעה למקבל קצבת השאירים בתלוש הקצבה, כי עליו להודיע לו מיידית על קבלת קצבת שאירים נוספת ממשלם אחר.

הודגש בהודעה, כי האמור בה יחול משנת-המס 2024 ובכפוף לעמידה בכל התנאים המפורטים בהנחיה.

עוד צוין, כי תוקף ההקלות כאמור בהנחיה הינו עד ליום 31.12.2025 או עד לשינויָן, כמוקדם מביניהם.


בקשה מקוּונת לפתיחת תיק שותפוּת

פורסמה הודעתם של גב' נטע סבח (סמנכ"לית בכירה גביה ואכיפה ברשות המיסים) ומר שלמה אוחיון (סמנכ"ל בכיר שירות לקוחות ברשות) בנושא "הגשת בקשות מקוונות לפתיחת תיקי שותפויות במערכי המס".

במסגרת ההודעה צוין, כי הושק פיתוח חדש המאפשר למיַיצגים המחוברים לשע"מ להגיש בקשה מקוּונת לפתיחת תיק שותפוּת במערכי המס.
הפעולות שניתן יהיה לבצע כוללות את כל אלו: קליטת הבקשה לפתיחת תיק שותפוּת ובדיקת פרטי השותפים; הקצאת מספר תיק עוסק מורשה במע"מ לשותפוּת ופתיחת תיק השותפוּת ככל שאין סיבה למניעת פתיחת התיק; פתיחת תיקים לשותפים במס הכנסה באופן אוטומטי, ללא צורך בהגשת טפסים נוספים או התייצבות פרונטאלית של הנישום או מיַיצגו; פתיחת תיק ניכויים לשותפוּת באופן אוטומטי, אם הדבר נדרש (העסקת עובדים, שכירות נכסים, תחולת צו לניכוי במקור על פי סעיף 164 לפקודה).
עוד צוין בהודעה, כי מצגת מפורטת והדרכה להפעלת היישום ניתן למצוא בפורטל המיַיצגים בכניסה ליישום.  

למַעבר להודעה, לחצו כאן.
להורדת המצגת, לחצו כאן.


מערכת דיגיטלית להסדרת כספי פיצויים בעת עזיבת מקום עבודה

שלשום (7.1.2024) פורסמה הודעת דוברוּת רשות המיסים בנושא.
למַעבר להודעה, לחצו כאן.