לוגו אלכס שפירא ושות׳

משיכה מקופות גמל לבעלי הכנסות נמוכות | תזכיר חוק לעידוד פעילות בשוק ההון

משיכה מקופות גמל לבעלי הכנסות נמוכות

במבזק מס' 1833 מיום 23.1.2020 דיווחנו על פרסום הנחייתה (קישור להנחייה) של רו"ח פזית קלימן, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המסים (והיום גם סגנית המנהל לעניין חוק מיסוי מקרקעין), הכוללת הוראות המאפשרות לקופות גמל, חברות ביטוח וקרנות פנסיה שלא לנַכּוֹת מס במקור בעת משיכה חד-פעמית של כספי תגמולים או כספי פיצויים בידי בעלי הכנסות נמוכות, במסגרת התקרות וסכומי המשיכה המירביים שנקבעו.
זאת, במקום המצב שהיה נהוג עד אז ובו נדרש היה לפְנות לפקיד-השומה לצורך קבלת אישור ניכוי מס במקור ולהציגו לגופים המשלמים כאמור.

ביום 6.1.2021 פורסמה הודעתה של רו"ח קלימן (קישור להודעה) לפיה תוקף ההנחיה מוארך עד ליום 31.12.2021 וזאת בשינויים המפורטים באותה הודעה.
ואילו ביום 3.1.2022 פורסמה הודעה נוספת של רו"ח קלימן (קישור להודעה הנוספת) לפיה תוקף ההנחייה המעודכנת מוארך עד לתום שנת 2023.

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי ביום 2.1.2024 פורסמה הודעה נוספת של רו"ח קלימן (קישור להודעה הנוספת) לפיה תוקף ההנחייה המעודכנת מוארך עד ליום 31.12.2024, לרבות עדכון סכומים כמפורט בהודעה מיום 2.1.2024.


תזכיר חוק לעידוד פעילות בשוק ההון

ביום ב', 1.1.2024, פורסם תזכיר חוק לעידוד פעילות בשוק ההון (תיקוני חקיקה), התשפ"ד-2023 ("התזכיר") (קישור לתזכיר).

התזכיר כולל מספר תיקונים ובכללם הרחבת השימוש בניירות-ערך מסחריים למימון פעילותם של תאגידים, הרחבת האפשרות לרישום למסחר של חברות דואליות עם יותר מסוג אחד של מניות, הקמת תשתית ליצירת קרנות נאמנות אלטרנטיביות ומתן אפשרות ל"ייעוץ השקעות כללי".
התזכיר נעדר הוראות בעניין מיסוי שוק ההון.