לוגו אלכס שפירא ושות׳

נוהל האצלת סמכויות לאישור הֶסדר תשלומים

ביום 16.3.2009 הֶאציל שר האוצר, בתוקף סמכותו לפי סעיפים 1 ו-229 לפקודת מס הכנסה סמכויות לבעלי תפקידים לפריסת חובות מכוח סעיף 186 לפקודה.
ואילו ביום 29.12.2004 הואצלו על-ידי מנהל רשות המסים, בתוקף סמכותו לפי סעיף 111 לחוק מיסוי מקרקעין ולפי סעיף 64(ב) לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, סמכויות לבעלי התפקידים לפריסת חובות מכוח סעיף 91א לחוק מיסוי מקרקעין וסעיף 51 לחוק מס רכוש.

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי ביום 20.12.2023 פורסמו שני נהלי האצלת סמכויות לאישור הֶסדר תשלומים על-ידי גב' נטע סבח, סמנכ"לית בכירה לאכיפת הגביה ברשות המיסים:
האחד, נוהל האצלת סמכויות לאישור הֶסדר תשלומים במערכי מס הכנסה וניכויים ("נוהל הֶסדר תשלומים במס הכנסה וניכויים") (קישור לנוהל);
השני, נוהל האצלת סמכויות לאישור הֶסדר תשלומים במערך מיסוי מקרקעין ("נוהל הֶסדר תשלומים במיסוי מקרקעין") (קישור לנוהל).

ענינם של הנהלים (הזהים, ככלל, בתוכנם) במצב בו הנישום מצוי בקשיים ובהתקיים נימוקים מיוחדים ניתן לפרוס את החוב, כאשר בקשה מנומקת להסדר תשלומים תוגש בכתב למשרד הרלבנטי בצירוף אסמכתות המעידות על נכונוּת האמור בה.
הנהלים מפרטים את התנאים לאישור הֶסדר תשלומים, הערבות והביטחונות שיינתנו על-ידי הנישום לתשלום החוב לפי שיקול דעתו של הגורם המוסמך לאישור ההסדר, אופן ביצוע התשלומים נשוא ההסדר* וטבלת סמכויות (המבחינה בין סוג החוב, בעל התפקיד / המוסמך, מספר התשלומים האפשרי וסכום החוב לפריסה).

* יושם אל לב, כי הֶסדר תשלומים במערך הניכויים יותנה בערבות אישית של בעל החברה, מנהלהּ או צד ג' על חוב המס נשוא ההסדר בהתאם לתנאים שבסעיף 193א לפקודה (ראו סעיף ג(4) לנוהל הֶסדר תשלומים במס הכנסה וניכויים).

שני הנהלים מחליפים, על-פי המצוין בהם, את הוראת הנוהל "האצלת הסמכויות למתן הקלות במערכי מ"ה וניכויים מ-11/2011" וכל הנחיה נוספת והתוספות שניתנו לעניין האצלת סמכויות לאישור הֶסדר תשלומים בלבד. 
ואילו נוהל הֶסדר תשלומים במס הכנסה וניכויים הינו, על-פי המצוין בו, בנוסף להוראה בדבר "פריסת תשלומים באמצעות הרשאה לחיוב חשבון מס הכנסה" במערכת המיַיצגים מיום 14.11.2023 (קישור להוראה).