לוגו אלכס שפירא ושות׳

נוהל האצלת סמכויות לאישור הֶסדר תשלומים | הארכת מועד לביצוע ספירת מלאי | אישור קיבוע זכויות – הוספת אישור למשלם הקצבה

נוהל האצלת סמכויות לאישור הֶסדר תשלומים במערכי מס הכנסה וניכויים ובמערך מיסוי מקרקעין

ביום 16.3.2009 הֶאציל שר האוצר, בתוקף סמכותו לפי סעיפים 1 ו-229 לפקודת מס הכנסה סמכויות לבעלי תפקידים לפריסת חובות מכוח סעיף 186 לפקודה.
ואילו ביום 29.12.2004 הואצלו על-ידי מנהל רשות המסים, בתוקף סמכותו לפי סעיף 111 לחוק מיסוי מקרקעין ולפי סעיף 64(ב) לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, סמכויות לבעלי התפקידים לפריסת חובות מכוח סעיף 91א לחוק מיסוי מקרקעין וסעיף 51 לחוק מס רכוש.

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי ביום 20.12.2023 פורסמו שני נהלי האצלת סמכויות לאישור הֶסדר תשלומים על-ידי גב' נטע סבח, סמנכ"לית בכירה לאכיפת הגביה ברשות המיסים:
האחד, נוהל האצלת סמכויות לאישור הֶסדר תשלומים במערכי מס הכנסה וניכויים ("נוהל הֶסדר תשלומים במס הכנסה וניכויים") (קישור לנוהל);
השני, נוהל האצלת סמכויות לאישור הֶסדר תשלומים במערך מיסוי מקרקעין ("נוהל הֶסדר תשלומים במיסוי מקרקעין") (קישור לנוהל).

ענינם של הנהלים (הזהים, ככלל, בתוכנם) במצב בו הנישום מצוי בקשיים ובהתקיים נימוקים מיוחדים ניתן לפרוס את החוב, כאשר בקשה מנומקת להסדר תשלומים תוגש בכתב למשרד הרלבנטי בצירוף אסמכתות המעידות על נכונוּת האמור בה.
הנהלים מפרטים את התנאים לאישור הֶסדר תשלומים, הערבות והביטחונות שיינתנו על-ידי הנישום לתשלום החוב לפי שיקול דעתו של הגורם המוסמך לאישור ההסדר, אופן ביצוע התשלומים נשוא ההסדר* וטבלת סמכויות (המבחינה בין סוג החוב, בעל התפקיד / המוסמך, מספר התשלומים האפשרי וסכום החוב לפריסה).

* יושם אל לב, כי הֶסדר תשלומים במערך הניכויים יותנה בערבות אישית של בעל החברה, מנהלהּ או צד ג' על חוב המס נשוא ההסדר בהתאם לתנאים שבסעיף 193א לפקודה (ראו סעיף ג(4) לנוהל הֶסדר תשלומים במס הכנסה וניכויים).

שני הנהלים מחליפים, על-פי המצוין בהם, את הוראת הנוהל "האצלת הסמכויות למתן הקלות במערכי מ"ה וניכויים מ-11/2011" וכל הנחיה נוספת והתוספות שניתנו לעניין האצלת סמכויות לאישור הֶסדר תשלומים בלבד. 
ואילו נוהל הֶסדר תשלומים במס הכנסה וניכויים הינו, על-פי המצוין בו, בנוסף להוראה בדבר "פריסת תשלומים באמצעות הרשאה לחיוב חשבון מס הכנסה" במערכת המיַיצגים מיום 14.11.2023 (קישור להוראה).


הארכת מועד לביצוע ספירת מלאי לשנת המס 2023

פורסמה הודעתה בנושא של רו"ח פזית קלימן, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המיסים וסגנית המנהל לעניין חוק מיסוי מקרקעין.
למַעבר להודעה, לחצו כאן.


אישור קיבוע זכויות – הוספת אישור למשלם הקצבה

כידוע, יחיד שהגיע לגיל פרישה (כהגדרתו בחוק גיל פרישה) בשנת 2012 ואילך, ומקבל קצבה, זכאי לפטוֹר ממס על הקצבה בהתאם להוראות סעיף 9א לפקודת מס הכנסה והחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012 ("תיקון 190") (קישור לתיקון 190).*

* נזכיר, כי ביום 29.10.2012 פורסמה הנחייה מקצועית בנושא זה על-ידי מר משה אשר, אז המִשנה למנהל רשות המיסים (קישור להנחייה). ואילו ביום 27.5.2023 פורסם חוזר מקצועי בנושא תיקון 190 ובעיקר בתיקון הוראות סעיף 9א לפקודת מס הכנסה (קישור לחוזר).

בהתאם לתיקון 190, על מקבל הקצבה לבצע קיבוע זכויות שיאפשר לו לבחור את שילוב הפטוֹרים ממס המתאים לו ביותר על כספי הפנסיה שלו, ובהתאם יקבע לו פקיד-השומה שיעור פטוֹר מותאם על הקצבה.
בסוף הליך קיבוע הזכויות מונפק למקבל הקצבה מסמך המסכם את כל מרכיבי הקיבוע, לרבות אחוז הפטוֹר מקצבה לוֹ הוא זכאי.

עד כה מסמך זה ניתן למקבל הקצבה בלבד.
אולם, בהנחייתה מיום 6.12.2023 של רו"ח רחלה אקוקה, מנהלת תחום בכירה שומה פרט ברשות המיסים, צוין, כי נוסף גם אישור למשלם קצבה מזכה אשר מונפק במסגרת האישור לקיבוע ומַנחה את משלם הקצבה בדבר שיעור הפטוֹר לקצבה לוֹ זכאי מקבל הקצבה.
האישור מופיע בחלקו האחרון של אישור קיבוע הזכויות ובו מופיע שיעור הפטוֹר לוֹ זכאי הגמלאי בקיבוע הזכויות. על מקבל הגמלה להציג אישור זה למשלם הקצבה.
תוקף האישור הוא לצמיתות, כל עוד הגמלאי הצהיר בטופס 101 או 101ג (ובהתאם להקלות בחובת מילוי 101 או 101ג מיום 8.11.2022*) כי זו הכנסתו היחידה או שאין לו הכנסה נוספת מקצבה מזכה.
הגמלאי מתבקש להודיע לפקיד-השומה על כל שינוי בנתונים שלפיהם חושב הקיבוע. ואילו המעסיקים/משלמי הקצבה מתבקשים לכבד את האישור גם אם חישוב הקיבוע והאישור הנ"ל בוצעו בשנים עברו.

* ראו מבזק מס' 1998 מיום 13.11.2023 (קישור למבזק).

למַעבר להנחייתה של רו"ח אקוקה, לחצו כאן.