לוגו אלכס שפירא ושות׳

הקלות לעניין יישום הוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה

שלשום (19.11.2023) פורסמה הנחייתו בנושא של רו"ח (משפטן) רולנד עם-שלם, סמנכ"ל בכיר לעניינים מקצועיים ברשות המיסים (קישור להנחייה).

וכך צוין בהנחיה:
"במענה לפניות בנוגע להגשת תוכניות הקצאה חדשות של אופציות לעובדים וכן בעניין העמידה בלוחות זמנים להפקדת המסמכים הרלוונטיים בידי הנאמן, להלן מספר הנחיות:
הפקדת החלטות דירקטוריון וכתבי הקצאה בידי הנאמן:
סעיף (1) להגדרת 'הקצאת מניות באמצעות נאמן' אשר בסעיף 102(א) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: 'הפקודה'), קובע כי 'המניות, לרבות כל זכות המוקנית מכוחן, הופקדו במועד ההקצאה בידי נאמן עד תום התקופה לפחות' (להלן: 'הסעיף').
בעניין ההפקדה במועד ההקצאה, נקבע במכתב סמנכ"ל בכיר לעניינים מקצועיים מיום ה' אב תשע"ב, 24 ביולי 2012 (להלן: 'הנחיה') כי לאור הקושי הקיים בהפקדת המניות בידי הנאמן במועד ההקצאה, יראו עמידה בהוראות הסעיף ככל ויעמדו בתנאים שלהלן:
א. ביחס לכל הקצאה, החברה תעביר לידי הנאמן את החלטת הדירקטוריון המסוימת המאשרת את ההקצאה לניצעים הרלוונטיים (להלן: 'ההחלטה') בתוספת מסמכים נוספים המפורטים בהנחיה, תוך 45 יום ממועד קבלת ההחלטה.
ב. בהענקת אופציות, החברה תעביר לידי הנאמן את כתבי ההענקה (Letters Grant), תוך 90 יום ממועד קבלת ההחלטה.
ג. בהקצאת מניות של חברה פרטית, החברה תעביר לנאמן את תעודות המניות המקוריות או עותק ממרשם בעלי המניות של החברה בו יצוין מספר המניות המוקצות על שם הנאמן, תוך 90 יום ממועד קבלת ההחלטה.
ד. בהקצאת מניות של חברה שמניותיה רשומות למסחר, החברה תפקיד את המניות בחשבון במוסד פיננסי המתנהל על שם הנאמן, תוך 90 יום ממועד קבלת ההחלטה.
במקרים בהם אחת מהתקופות המפורטות בסעיפים א-ד להנחיה זו הסתיימה או תסתיים בתקופה שמתאריך ט"ז תשרי תשפ"ד, 01 באוקטובר 2023 ועד לתאריך י"ט טבת תשפ"ד, 31 בדצמבר 2023, הרי שאותה תקופה תוארך עד לתאריך י"ט טבת תשפ"ד, 31 בדצמבר 2023, וניתן יהיה לבצע את הפעולה הנדרשת באותה תקופה עד לתאריך י"ט טבת תשפ"ד, 31 בדצמבר 2023 וזאת מבלי שיראו בכך אי עמידה בתנאי הסעיף, בעניין ההפקדה במועד ההקצאה.
הגשת תוכניות הקצאה חדשות לאישור פקיד השומה:
יובהר, כי ניתן לבצע את ההודעה שהחברה נדרשת להודיע לפקיד השומה, 'על בחירתה במסגרת בקשתה לאישור התכנית', כנדרש בסעיף (2) להגדרת 'הקצאת מניות באמצעות נאמן' אשר בסעיף 102(א) לפקודה, גם באמצעות מערכת פניות למשרדים (להלן: 'מערכת מייצגים') וגם באמצעות מערכת פניות הציבור באתר האינטרנט של רשות המסים (להלן: 'מערכת מפ"ל').
מועד הגשת תוכנית ההקצאה במערכת המייצגים או במערכת מפ"ל, יחד עם כל המסמכים הנלווים הנדרשים, יהווה המועד ממנו יחל מניין 30 הימים הדרושים בסעיף 102(א)(2) לפקודה.
יש לשמור את מספר הפניה במערכת מייצגים או במערכת מפ"ל, לפי העניין, כתיעוד להגשת תוכנית ההקצאה.
ה' עׂז לְעַמוֹ יִתֵן, ה' יְבַרֵךְ אֶת עַמוֹ בַשָׁלוֹם" 
[ההדגשות במקור – א' ש'.]