לוגו אלכס שפירא ושות׳

הצעת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים בהליכי מס ומענקי סיוע

רקע

במבזק מס' 2045 מיום 25.10.2023 דיווחנו על פרסום חוק דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות), התשפ"ד-2023 ("החוק") (קישור לחוק).*

* נזכיר, כי החוק מהווה תיקון חקיקה זמני לדחיית מועדים לביצוע פעולות שנקבעו בחוזה או בחלטות שיפוטיות ולדחיית מועדי "תשלום לרשות"** שנקבעו לפי חיקוק, אם מועדים אלה חלים בתקופה שהָחל מפרוץ המלחמה (7.10.2023) ועד יום 7.11.2023 ("התקופה הקובעת").***
זאת, ביחס לקבוצות אוכלוסייה מסוימות אשר בעקבות המצב אינן מנהלות שגרת חיים רגילה ואינן יכולות לקיים את התחייבויותיהן המשפטיות במועד.
עוד נזכיר, כי ביום 2.11.2023 פורסמה הנחייתה (קישור להנחייה) של גב' נטע סבח, סמנכ"לית בכירה לאכיפת הגביה ברשות המיסים, המפרטת את הוראות החוק ואת אופן יישומו במערכי רשות המסים; כי במקביל להנחייתה של גב' סבח, פורסמה גם הודעה בנושא של רשות המיסים, וזאת באתר האינטרנט של הרשות (קישור להודעה); וכי ביום 8.11.2023 פורסם נוסח מעודכן של הודעת רשות המיסים (קישור להודעה המעודכנת).
** המונח "תשלום לרשות" מוגדר בסעיף 1 לחוק כ"תשלום לרשות לפי חיקוק, לרבות תשלום חובה או קנס"; ואילו המונח "רשות" מוגדר באותו סעיף כהגדרתה בסעיף 2 לחוק בתי משפט לענינים מינהליים, דהיינו "רשות מרשויות המדינה, רשות מקומית, וכן גופים ואנשים אחרים הממלאים תפקידים ציבוריים על פי דין".
*** יצוין, כי סעיף 6 לחוק מַסמיך את שר הביטחון, בהסכמת שר המשפטים ושר האוצר ובהתייעצות עם שר הפנים ובאישור וועדת החוץ והביטחון של הכנסת, להאריך את התקופה הקובעת ואת תקופת הדחייה. עוד יצוין, כי ביום 7.11.2023 פורסם צו דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות) (הארכת התקופה הקובעת ותקופת הדחייה), התשפ"ד-2023 ("הצו") (קישור לצו). במסגרת הצו נקבע, כי התקופה הקובעת תימשך עד ליום 7.12.2023 וכי תקופת הדחייה תהיה ל-60 ימים או עד ליום 31.12.2023לפי המוקדם.  

באותו מבזק מס' 2045 דיווחנו גם על פרסום תזכיר חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (החלטות מינהליות ופעולות מול רשות ציבורית, אומנה לילדים, תאגידים וגופים ציבוריים, בתי דין מינהליים ותכנון ובנייה), התשפ"ד-2023 ("התזכיר") (קישור לתזכיר), בגדרו הוצע להחיל הֶסדר שעניינו דחייה של המועדים לקבלת החלטות מינהליות מסוימות וכן דחייה של המועדים לביצוע פעולות רבות של אזרחים מול הרשויות הציבוריות, כאשר, ככלל, על-פי המוצע, אם המועד לקבלת ההחלטה של הרשות הציבורית, או לנקיטת הפעולה בידי האזרח מול הרשות הציבורית, חל בתקופה הקובעת (כהגדרלה לעיל), הוא יידחה בתקופה השָווה למניין ימיה של התקופה הקובעת.

כפי שהסברנו באותו מבזק, סעיף 2 לתזכיר, שעניינו בדחיית מועד או הארכת תקופה למתן החלטה מינהלית או לביצוע פעולה של אדם מול רשות ציבורית, אינו חל* על החלטה מינהלית לפי חיקוק המנוי בתוספת הראשונה ובכלל זאת על "חוק מסים" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק לתיקון דיני מסים (חילופי ידיעות בין רשויות המס), התשכ"ז-1967 (דהיינו, חיקוק הדן בהטלת מסים או תשלומי חובה, ששר האוצר ממונה על ביצועו), לרבות פקודת המסים (גביה), חוק המסים (קנס פיגורים), התשמ"א-1980, חוק קיזוז מסים, התש"ם-1980, חוק לעידוד השקעות הון, חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע, חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה), התשס"ח-2007, פקודת המכס ועוד.

* ראו סעיף 3(א)(1) לתזכיר ופרט 39 לתוספת הראשונה לתזכיר.

בהתאם, ציינו במבזק האמור, כי למיטב ידיעתנו עתיד להתפרסם תזכיר חוק נוסף שעניינו בדחיית מועדים הקבועים בחוקי המס השונים, בדומה לחוק הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס ומענקי סיוע (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקוני חקיקה), התש"ף-2020 ("הוראת השעה") (קישור להוראת-השעה).*

* נזכיר, כי במסגרת סעיף 2 להוראת-השעה נקבע, כי בחישוב התקופות שנקבעו בהוראות החוק המנויות באותו סעיף, לא תבוא במניין התקופה שמיום 22.3.2020 ועד ליום 31.5.2020 ("התקופה הקובעת לעניין הוראת-השעה") ובלבד שהתקיימו שני התנאים המצטברים הבאים: (1) מועדי תחילתן של התקופות חלים לפני תום התקופה הקובעת לעניין הוראת-השעה; (2) מועדי סיומן של התקופות חלים בתקופה הקובעת לעניין הוראת-השעה או בחודשיים שאחריה.
ראו בעניין זה גם את תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית תקופות בענייני הליכי מס), התש"ף-2020 ("תקנות החירום") (קישור לתקנות החירום), לפיהן בחישוב התקופות שנקבעו במספר הוראות חוק לא תבוא במניין התקופה שמיום 22.3.2020 ועד ליום 31.5.2020 ("התקופה הקובעת לעניין תקנות החירום"), וזאת אם מועדי סיומן של תקופות אלו חלים בתקופה הקובעת לעניין תקנות החירום או בחודשיים שאחריה.

ואכן, ביום 5.11.2023 פורסם תזכיר חוק הארכת מועדים ודחיית תקופות בענייני הליכי מס (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד-2023 ("התזכיר") אליו התייחסנו במבזק מס' 2048 מיום 6.11.2023.
כזכור, בגדרו של התזכיר, הוצע להאריך מועדים ולדחות תקופות לביצוע פעולות הקבועים בחקיקת המס, כך שאם מועד תחילת ביצוע הפעולה, כמפורט בתזכיר, חל לפני תום "התקופה הקובעת",* ומועד סיום ביצוע הפעולה, חל במהלך "התקופה הקובעת" או בחודשיים שאחריה, תקופה זו לא תבוא במניין הימים לביצוע הפעולה.

במסגרת התצהיר הוצע, כי "התקופה הקובעת" שימיה לא יבואו במניין, תחול מיום 7.10.2023 עד ליום 7.1.2024.
כך, למשל, אם מועד סיומה של תקופה צריך היה לחול 10 ימים לאחַר תחילתה של התקופה הקובעת, מועד תום התקופה החדש יחול 10 ימים לאחַר סיומה של התקופה הקובעת; ואילו לגבי תקופה שהמועד לסיומה חל בתוך החודשיים שאחרי סיום התקופה הקובעת, מועד תום התקופה החדש יהיה המועד המקורי בתוספת מניין ימי התקופה הקובעת (שלושה חודשים).

בטרם נידרש להצעת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (הליכי מס ומענקי סיוע), התשפ"ד-2023, נציין, כי ביום 6.11.2023 פורסמה הצעת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (החלטות מינהליות ופעולות כלפי רשות ציבורית, אומנה לילדים, תקופות כהונה, תאגידים, בתי דין מינהליים ותכנון ובנייה), התשפ"ד-2023 (קישור להצעת החוק).

במסגרת הצעת החוק, בדומה לתזכיר שצוין לעיל, מוצע הֶסדר שעניינו הארכת התקופות ודחיית המועדים לביצוע פעולות רבות של אזרחים כלפי הרשויות הציבוריות, וכן הארכת התקופות ודחיית המועדים למתן החלטות מינהליות, לרבות פעולות מינהליות שונות.
כמו-כן, וגם זאת בדומה לתזכיר שצוין לעיל, סעיף 2 להצעה – שעניינו בהארכת תקופה או דחיית מועד למתן החלטה מינהלית או לביצוע פעולה כלפי רשות ציבורית – אינו חל* על תקופה או מועד נקוב למתן החלטה מינהלית הקבועים בחיקוק המנוי בתוספת הראשונה ובכלל זאת על "חוק מסים" כהגדרתו בחוק לתיקון דיני מסים (חילופי ידיעות בין רשויות המס), התשכ"ז-1967 (דהיינו, חיקוק הדן בהטלת מסים או תשלומי חובה, ששר האוצר ממונה על ביצועו), לרבות פקודת המסים (גביה), חוק המסים (קנס פיגורים), התשמ"א-1980, חוק קיזוז מסים, התש"ם-1980, חוק לעידוד השקעות הון, חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע, חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה), התשס"ח-2007, פקודת המכס ועוד.

* ראו סעיף 2(ז)(1) להצעת החוק ופרט 38 לתוספת הראשונה להצעה.

הצעת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (הליכי מס ומענקי סיוע), התשפ"ד-2023

שלשום (13.11.2023) פורסמה הצעת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (הליכי מס ומענקי סיוע), התשפ"ד-2023 ("הצעת החוק" או "ההצעה") (קישור להצעת החוק).

בגדרהּ של הצעת החוק, ובדומה לתזכיר שצוין לעיל, מוצע לקבוע, כי אם יום תחילתה של תקופה שנקבעה בהוראות החיקוקים המנויים בהצעה לפני תום "התקופה הקובעת" והיום האחרון של התקופה האמורה חל ב"תקופה הקובעת" או בחודשיים שאחריה, יידחה היום האחרון כאמור בתקופה שאורכה כאורך "התקופה הקובעת".
כך, למשל, אם היום האחרון של תקופה היה צריך לחול 10 ימים לאחַר תחילתה של התקופה הקובעת, הוא יידחה ויחול 10 ימים מיום סיומה של התקופה הקובעת; ואילו אם היום האחרון של תקופה היה צריך לחול בתוך החודשיים שאחרי סיום התקופה הקובעת, הוא יידחה ויחול שלושה חודשים (כאורך התקופה הקובעת), מהמועד האחרון של התקופה לביצוע הפעולה

מוצע, כי "התקופה הקובעת" שימיה לא יבואו במניין, תחול מיום 7.10.2023 ועד תום שלושה חודשים מאותו יום.*

* בנוסף, מוצע (בסעיף 4 להצעת החוק) לקבוע, כי שר האוצר יהיה רשאי, בצו, להאריך את התקופה הקובעת, בתקופות נוספות שלא יעלו על שלושה חודשים כל אחת, אם נוכח כי מתקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות הארכה עֵקב המצב הביטחוני המיוחד,** ובלבד שמשך ההארכה הכולל לא יעלה על תשעה חודשים. הארכה כאמור יכול שתהיה דרך כלל או לעניינים מסוימים.
** "המצב הביטחוני המיוחד" מוגדר בסעיף 4 להצעה כדלקמן: "המצב הביטחוני השורר במדינה, שבשלו הוכרז מצב מיוחד בעורף כהגדרתו בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951, ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023)."

ואלו התקופות שמנויות בהצעת החוק (סעיף 2(ב) להצעה):
פקודת מס הכנסה: תקופות להגשת הודעות שונות על-ידי נישום בנוגע לחברת בית, וכן מועדי השגה ושומה בנוגע לחברת בית; תקופות להגשת הודעות שונות על-ידי נישום בעניין חברה משפחתית; תקופות להגשת השגה על-ידי בן זוג; תקופה לדיווח של יישות-אֵם סופית בקבוצה רב-לאומית; תקופה להשגה על החלטה לגְבות חוב מס מנעבר; תקופות להגשת ערעורים שונים לפני הוועדה לקבילוּת פנקסים; תקופה לפרסום עמדות חייבות בדיווח; תקופה לקביעת שומה; תקופה לעיון חוזר בהחלטת פקיד-שומה על פסילת ספרים בְּשל אי-רישום תקבול; תקופה לתיקון שומה לאחַר הרשעה בעבירה; תקופה להגשת השגה על שומה; תקופה לקבלת השגה בהיעדר הסכם או צו; תקופה למתן החזר בעקבות שומה; תקופה לקביעת שומת ניכויים; תקופה להגשת השגה על שומת ניכויים.
מס ערך מוסף: תקופה למתן החזר במקרה שבו ניתנה הוראה לבדוק את פנקסיו של העוסק או שהֵחלו בחקירה לגבי חשד בביצוע עבירה לפי חוק מע"מ, בידי עוסק; תקופה למתן מענה לבקשות מנהל; תקופה להוצאת שומה; תקופה לתיקון שומה וקביעת מס; תקופה  להגשת השגה ולמתן החלטה בהשגה; תקופה להגשת ערר על החלטת מנהל בנושא פסילת ספרים; תקופה לתיקון פגם בניהול פנקסי חשבונות או רשומות; תקופה להגשת ערר על החלטת מנהל בעניין הוצאת חשבונית.
מכס: תקופת הודעה על תביעה להשבת תפוס; תקופת להגשת ערר לגבי טובין; תקופה לדרישת תשלום ששולם בחסר או להגשת בקשה להשבת סכום ששולם ביֶתֶר (מכס, מס קנייה ובלו).
מיסוי מקרקעין: תקופה להגשת בקשה להפחתת שיעורי מקדמת מס שבח; תקופה למתן תשובה בבקשה להפחתת שיעורי מקדמת מס שבח; תקופה להגשת השגה על החלטת המנהל על בקשה להפחתת שיעורי מקדמת מס שבח והתקופה להחלטת המנהל בהשגה זו; תקופה למתן הודעה למנהל על מכירת אופציה; תקופה למתן הודעה למנהל על הסכם למכירת זכויות במתחם פינוי-בינוי ומכירת זכות לפי תמ"א 38; תקופה למתן הודעה למנהל על הקצאה באיגוד מקרקעין; תקופה למתן הודעה למנהל על עסקה המותנית בתנאי עתידי; תקופה למתן הודעה בדבר סכום המס שמוסר ההצהרה על מכירת זכות במקרקעין חייב בו, לפי הצהרתו; תקופה לקביעת שומה במכירת זכות במקרקעין; תקופה לתיקון שומה; תקופה לתיקון שומה בשינויי מבנה; תקופה להגשת השגה על שומה ומתן החלטה; תקופה להגשת ערר לוועדת ערר; ותקופה לחישוב זכאות להחזר מס רכישה ברכישת מקרקעין שקיימת לגביהם תכנית, אם ניתן היתר בניה למגורים כאמור בתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה), התשל"ה-1975.
חוק עידוד השקעות הוןחוק עידוד תעשיה (מסים) וחוק עידוד תעשייה עתירת ידע (הוראת שעה), התשפ"ג-2023: תקופה למתן הודעה על שנת בחירה לחברה מוטבת; תקופה להגשת בקשה לאישור מראש לזכאות להטבות ולהחלטת המנהל בבקשה זו; תקופה למתן הודעה לפקיד-השומה על הגשת דו"ח מאוחד לחברות אֵם ובת שלהן מפעלים תעשייתיים שהם בני קו ייצור אחד; תקופה למתן אישור הרשות לחדשנות ותקופה למתן הודעה למנהל, בעניין רכישת אמצעי שליטה בחברה מזכה; מועד להגשת בקשה לאישור תוכנית בעניין בניין להשכרה.
מס קניה: תקופה להוצאת שומה ותקופה לתיקון שומה.
בלו: תקופה להגשת בקשה למתן הישבון; תקופה להגשת בקשה להחזר בלו על דלק; ותקופה לפקיעת החלטת המנהל לביטול או התליית רישיון יצרן בהעדר הגשת תובענה פלילית.
מס רכוש וקרן פיצויים: תקופה להגשת תביעה לפיצויים; תקופה לתיקון החלטת המנהל בהחלטה על פיצויים; ותקופה להגשת ערר.
מיסוי רווחים ממשאבי טבע: תקופות להוצאת שומה ותקופות להגשת השגה.
מענקי קורונה: תקופות להגשת השגה.

בנוסף, מוצע (בסעיף 3 להצעת החוק) להאריך תקופות לעניין דירת מגורים יחידה ודירת מגורים מזכה בחוק מיסוי מקרקעין.
מוצע לאפשר הארכה של שלושה חודשים מהיום האחרון של התקופה הקובעת, או שלושה חודשים מהיום שבו הייתה אמורה להסתיים התקופה הרלוונטית לפי הוראות חוק מיסוי מקרקעין המנויות בהצעה (ראו להלן), לפי המאוחר משתיהן; וכל זאת, אם התקופה שנקבעה לנישום לפי הוראות חוק מיסוי מקרקעין, כולה או חלקהּ, חלה בתקופה הקובעת, וזאת גם אם מועד סיומה של התקופה שנקבעה כאמור לא חל בתקופה הקובעת.
במקרה זה, כל מי שחֵלק מתקופת ההיערכות העומדת לרשותו לפי הוראות חוק מיסוי מקרקעין חל בתקופה הקובעת, יעמדו לרשותו שלושה חודשים נוספים לביצוע המכירה.

כך למשל, מי שבעבורו התקופה לפי הוראות חוק מיסוי מקרקעין המנויות בהצעה (ראו להלן) אמורה להסתיים ביום 8.10.2023, כך שיום אחד מתוכה חל בתקופה הקובעת, יעמדו לרשותו שלושה חודשים נוספים מהיום האחרון של התקופה הקובעת, קרי מיום 7.1.2024 עד ליום 7.4.2024.
ואילו מי שבעבורו התקופה לפי הוראות חוק מיסוי מקרקעין המנויות בהצעה (ראו להלן) אמורה להסתיים ביום 1.3.2024, יעמדו לרשותו שלושה חודשים נוספים מיום זה, קרי עד ליום 1.6.2024.

ואלו הן הוראות חוק מיסוי מקרקעין המנויות בהצעת החוק: הוראות בעניין התקופה למכירת דירת מגורים הקובעות שיעור מס רכישה לדירה יחידה;* הוראות בעניין תקופה של החזקת דירת מגורים אשר תיחשב כדירת מגורים יחידה לצורך זכאות לפטוֹר ממס שבח במכירת דירת מגורים מזכה;** והוראות לעניין התקופה במכירת דירת מגורים מזכה הזכאית לפטוֹר חד-פעמי ממס שבח.***

* סעיפים 9(ג1ג)(2)(ב), (ג1ג)(2)(ב1)(2)(ב) ו-(ג1ג)(4)(ב) לחוק מיסוי מקרקעין.
** סעיף 49ג(1) לחוק.
*** סעיף 49ה(א)(2) ו-(4) לחוק.


יושם אל לב, כי קיימים מספר הבדלים בין הצעת החוק לבין תזכיר חוק הארכת מועדים ודחיית תקופות בענייני הליכי מס (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד-2023.
כך, למשל, וכמצוין לעיל, על-פי סעיף 2(ג) להצעת החוק מוצע לקבוע, כי המועד הקבוע בהגדרה "בניין להשכרה" שבסעיף 53א(א)(3) לחוק עידוד השקעות הוןלעניין הגשת בקשה לאישור תוכניתיידחה בתקופה שאורכה כאורך התקופה הקובעת.


עוד נציין, כי ביום א' הקרוב, 19.11.2023, בשעה 13:00 תתקיים הרצאה ב-ZOOM במסגרת "במת מיסים" של הוצאת רונן, בהנחיית מר איתמר לוין (כתב משפטי, News1) ובהשתתפות חברי הבמה עו"ד (רו"ח) משה מזרחי ועו"ד אלדד נח (בנושא "מתווה הפיצויים לעורף"), עו"ד איתן צחור (בנושא "ההקלות למוסדות ציבור ומלכ"רים") ועו"ד (רו"ח) אלכסנדר שפירא (בנושא "הארכת מועדים ודחיית תקופות בהליכי מס); ובנוסף יינתן מענה לשאלות הקהל.
ההשתתפות בהרצאה אינה כרוכה בתשלום אך דורשת הרשמה.
להרשמה, לחצו כאן.