לוגו אלכס שפירא ושות׳

הקלוֹת בתנאים להגשת בקשה לבניין להשכרה | בקשה להוציא מתיק ערר מיסוי מקרקעין חוות-דעת שמאית מטעם המשיב ולמחוק סעיפים מתצהיר

הקלוֹת בתנאים להגשת בקשה לבניין להשכרה לפי פרק שביעי 1 לחוק עידוד השקעות הון

במבזק מס' 1947 מיום 21.11.2021 דיווחנו על פרסום חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022) התשפ"ב-2022 ("חוק התכנית הכלכלית") (קישור לחוק התכנית הכלכלית).
בגדרו של חוק התכנית הכלכלית נכלל, בין היתר, תיקון עקיף (תיקון מס' 75) לחוק עידוד השקעות הון ("החוק"),* שבמסגרתו נוספו לפרק שביעי 1 לחוק הוראות לגבי המסלול החדש של "דירות להשכרה מוסדית".

* ראו סעיף 67 לחוק התכנית הכלכלית.

על-פי הוראת-המעבר שנקבעה בסעיף 68 לחוק התכנית הכלכלית, הגשת בקשה חדשה תחת התנאים וההטבות שהיו קיימים בחוק לפני התיקון ("מסלול ההטבות הקיים") תתאפשר (בכפוף לתנאים המנויים בהוראת-המעבר) לגבי בקשות שתוגשנה עד ליום 31.12.2023; וכי לאחַר מועד זה לא ניתן יהיה להגיש בקשות במסלול ההטבות הקיים. 

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי ביום 5.11.2023 פרסמה הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה במשרד הכלכלה והתעשייה הוראת-שעה ביחס לבקשות שהוגשו/תוגשנה מיום 7.10.2023.
לפי אותה הוראת-שעה, ניתן יהיה להגיש את הבקשות האמורות עד המועד הקבוע בחוק (31.12.2023) וזאת אף אם בשלב זה קיימת החלטת ועדה מקומית למתן היתר בתנאים חֵלף היתר בנייה בתוקף ואת היתר הבנייה יש לצרף לבקשה עד ליום 30.6.2024.

למַעבר לפרסום, לחצו כאן.


בקשה להוציא מתיק ערר מיסוי מקרקעין חוות-דעת שמאית מטעם המשיב ולמחוק סעיפים מתצהיר

ביום 24.10.2023 ניתנה החלטתה של ועדת-ערר מיסוי מקרקעין שליד בית-המשפט המחוזי בתל-אביב בעניין בלס ואח'.

עניינה של ההחלטה בבקשת העוררים להוציא מהתיק את חוות דעתו של שמאי המקרקעין, מר זהר שלפמן, אשר הוגשה מטעם המשיב (מנהל מיסוי מקרקעין תל-אביב) כן למחוק סעיפים מסוימים מתוך תצהירו של מר שלמה צברי שהוגש מטעם המשיב באותו מועד. 

ועדת-הערר, מפי יו"ר הוועדה השופט ה' קירש (ועל דעת חברי הוועדה רו"ח צ' פרידמן ורו"ח מ' לזר), קבעה כי אין להוציא את חוות-הדעת השמאית מהתיק אך אין להידרש לחלקים ממנה וכי יש להותיר את תצהירו של מר צברי על כנו כפי שהוגש (קישור להחלטה).

תשומת לבכם, בין היתר, לניתוחו של השופט קירש ביחס לצורך באישור שר האוצר על-מנת להכשיר את מסירת נתוני העִסקה לידי השמאי החיצוני לשם הכנת חוות דעתו (פס' 6 ואילך).