לוגו אלכס שפירא ושות׳

תזכיר חוק הארכת מועדים ודחיית תקופות בענייני הליכי מס | טופסי 101 מעודכנים | הגשת בקשה להפסיק להיחשב כחברה משפחתית/חברת בית

תזכיר חוק הארכת מועדים ודחיית תקופות בענייני הליכי מס

רקע

במבזק מס' 2045 מיום 25.10.2023 דיווחנו על פרסום חוק דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות), התשפ"ד-2023 ("החוק") (קישור לחוק).*

* נזכיר, כי החוק מהווה תיקון חקיקה זמני לדחיית מועדים לביצוע פעולות שנקבעו בחוזה או בחלטות שיפוטיות ולדחיית מועדי "תשלום לרשות"** שנקבעו לפי חיקוק, אם מועדים אלה חלים בתקופה שהָחל מפרוץ המלחמה (7.10.2023) ועד יום 7.11.2023 ("התקופה הקובעת").***
זאת, ביחס לקבוצות אוכלוסייה מסוימות אשר בעקבות המצב אינן מנהלות שגרת חיים רגילה ואינן יכולות לקיים את התחייבויותיהן המשפטיות במועד.
** המונח "תשלום לרשות" מוגדר בסעיף 1 לחוק כ"תשלום לרשות לפי חיקוק, לרבות תשלום חובה או קנס"; ואילו המונח "רשות" מוגדר באותו סעיף כהגדרתה בסעיף 2 לחוק בתי משפט לענינים מינהליים, דהיינו "רשות מרשויות המדינה, רשות מקומית, וכן גופים ואנשים אחרים הממלאים תפקידים ציבוריים על פי דין".
*** יצוין, כי סעיף 6 לחוק מַסמיך את שר הביטחון, בהסכמת שר המשפטים ושר האוצר ובהתייעצות עם שר הפנים ובאישור וועדת החוץ והביטחון של הכנסת, להאריך את התקופה הקובעת ואת תקופת הדחייה. עוד יצוין, כי ביום 2.12.2023 פורסמה טיוטת צו דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות) (הארכת התקופה הקובעת ותקופת הדחייה), התשפ"ד-2023 ("טיוטת הצו") (קישור לטיוטת הצו). במסגרת טיוטת הצו, מוצע לקבוע, כי התקופה הקובעת תימשך עד ליום 7.12.2023 וכי תקופת הדחייה תהיה ל-60 ימים או עד ליום 31.12.2023לפי המוקדם
עוד נזכיר, כי ביום 2.11.2023 פורסמה הנחייתה (קישור להנחייה) של גב' נטע סבח, סמנכ"לית בכירה לאכיפת הגביה ברשות המיסים, המפרטת את הוראות החוק ואת אופן יישומו במערכי רשות המסים; וכי במקביל להנחייתה של גב' סבח, פורסמה גם הודעה בנושא של רשות המיסים, וזאת באתר האינטרנט של הרשות (קישור להודעה).

באותו מבזק מס' 2045 דיווחנו גם על פרסום תזכיר חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (החלטות מינהליות ופעולות מול רשות ציבורית, אומנה לילדים, תאגידים וגופים ציבוריים, בתי דין מינהליים ותכנון ובנייה), התשפ"ד-2023 ("התזכיר") (קישור לתזכיר), בגדרו מוצע להחיל הֶסדר שעניינו דחייה של המועדים לקבלת החלטות מינהליות מסוימות וכן דחייה של המועדים לביצוע פעולות רבות של אזרחים מול הרשויות הציבוריות, כאשר, ככלל, על-פי המוצע, אם המועד לקבלת ההחלטה של הרשות הציבורית, או לנקיטת הפעולה בידי האזרח מול הרשות הציבורית, חל בתקופה הקובעת (כהגדרלה לעיל), הוא יידחה בתקופה השָווה למניין ימיה של התקופה הקובעת.

כפי שהסברנו באותו מבזק, סעיף 2 לתזכיר, שעניינו בדחיית מועד או הארכת תקופה למתן החלטה מינהלית או לביצוע פעולה של אדם מול רשות ציבורית, אינו חל* על החלטה מינהלית לפי חיקוק המנוי בתוספת הראשונה ובכלל זאת על "חוק מסים" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק לתיקון דיני מסים (חילופי ידיעות בין רשויות המס), התשכ"ז-1967 (דהיינו, חיקוק הדן בהטלת מסים או תשלומי חובה, ששר האוצר ממונה על ביצועו), לרבות פקודת המסים (גביה), חוק המסים (קנס פיגורים), התשמ"א-1980, חוק קיזוז מסים, התש"ם-1980, חוק לעידוד השקעות הון, חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע, חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה), התשס"ח-2007, פקודת המכס ועוד.

* ראו סעיף 3(א)(1) לתזכיר ופרט 39 לתוספת הראשונה לתזכיר.

בהתאם, ציינו במבזק האמור, כי למיטב ידיעתנו עתיד להתפרסם תזכיר חוק נוסף שעניינו בדחיית מועדים הקבועים בחוקי המס השונים, בדומה לחוק הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס ומענקי סיוע (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקוני חקיקה), התש"ף-2020 ("הוראת השעה") (קישור להוראת-השעה).*

* נזכיר, כי במסגרת סעיף 2 להוראת-השעה נקבע, כי בחישוב התקופות שנקבעו בהוראות החוק המנויות באותו סעיף, לא תבוא במניין התקופה שמיום 22.3.2020 ועד ליום 31.5.2020 ("התקופה הקובעת לעניין הוראת-השעה") ובלבד שהתקיימו שני התנאים המצטברים הבאים: (1) מועדי תחילתן של התקופות חלים לפני תום התקופה הקובעת לעניין הוראת-השעה; (2) מועדי סיומן של התקופות חלים בתקופה הקובעת לעניין הוראת-השעה או בחודשיים שאחריה.
ראו בעניין זה גם את תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית תקופות בענייני הליכי מס), התש"ף-2020 ("תקנות החירום") (קישור לתקנות החירום), לפיהן בחישוב התקופות שנקבעו במספר הוראות חוק לא תבוא במניין התקופה שמיום 22.3.2020 ועד ליום 31.5.2020 ("התקופה הקובעת לעניין תקנות החירום"), וזאת אם מועדי סיומן של תקופות אלו חלים בתקופה הקובעת לעניין תקנות החירום או בחודשיים שאחריה.

תזכיר חוק הארכת מועדים ודחיית תקופות בענייני הליכי מס (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד-2023 

ואכן, אתמול (5.11.2023) פורסם תזכיר חוק הארכת מועדים ודחיית תקופות בענייני הליכי מס (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד-2023 ("התזכיר") (קישור לתזכיר).

בגדרו של התזכיר, מוצע להאריך מועדים ולדחות תקופות לביצוע פעולות הקבועים בחקיקת המס, כך שאם מועד תחילת ביצוע הפעולה, כמפורט בתזכיר, חל לפני תום "התקופה הקובעת", ומועד סיום ביצוע הפעולה, חל במהלך "התקופה הקובעת" או בחודשיים שאחריה, תקופה זו לא תבוא במניין הימים לביצוע הפעולה.

מוצע, כי "התקופה הקובעת" שימיה לא יבואו במניין, תחול מיום 7.10.2023 עד ליום 7.1.2024.
כך, למשל, אם מועד סיומה של תקופה צריך היה לחול 10 ימים לאחַר תחילתה של התקופה הקובעת, מועד תום התקופה החדש יחול 10 ימים לאחַר סיומה של התקופה הקובעת; ואילו לגבי תקופה שהמועד לסיומה חל בתוך החודשיים שאחרי סיום התקופה הקובעת, מועד תום התקופה החדש יהיה המועד המקורי בתוספת מניין ימי התקופה הקובעת (שלושה חודשים).

ואלו התקופות/מועדים שמנויים בתזכיר (סעיף 2 לתזכיר):
פקודת מס הכנסה: מועדים להגשת הודעות שונות על ידי נישום בנוגע לחברת בית, וכן מועדי השגה ושומה בנוגע לחברת בית; מועדים להגשת הודעות שונות על-ידי נישום בעניין חברה משפחתית; הגשת השגה על-ידי בן זוג; תקופה למתן החלטת מנהל בעניין בקשה במחירי העברה בעסקה בין-לאומית; מועד דיווח של ישות אם סופית בקבוצה רב לאומית; מועדים למתן החלטת מנהל בעניין בחירת מסלול מיסוי בהקצאת מניות לעובדים, ובעניין תוכניות מיזוג; תקופה לגביית חוב מס ממי שהועברו אליו נכסים, וכן תקופה להשגה על העברה זו; מועדים להגשת ערעורים שונים לפני הוועדה לקבילוּת פנקסים; התקופה לפרסום עמדות חייבות בדיווח; המועד לקביעת שומה; מועד לעיון חוזר בהחלטת פקיד-שומה על פסילת ספרים בְּשל אי-רישום תקבול; תיקון שומה לאחַר הרשעה בעבירה; תקופה להגשת השגה על שומה; תקופה לקבלת השגה בהעדר הסכם או צו;  תקופה להגשת דו"ח לעניין החזר מס; תקופה לקביעת שומת ניכויים; תקופה להגשת השגה על שומת ניכויים.
מס ערך מוסף: המועדים להחזרת מס תשומות עודף למי שפנקסיו נבדקים או נחשד בעבירה לפי מע"מ; מועד למתן החלטת מנהל בבקשות שונות, שאם לא ניתנת החלטה בעניינן, נידחות; המועד להוצאת שומה; תיקון קביעת מס או שומה; המועד להגשת השגה, ולמתן החלטה בהשגה; ערעור על החלטת מנהל בנושא פסילת ספרים; תקופה לתיקון פגם בניהול פנקסי חשבונות או רשומות; תקופה לגביית חוב סופי בהעברת נכסים לצד שלישי; ערר לפני ועדה לקבילוּת פנקסים על פגם בניהול פנקסי חשבונות.
מכס: תקופת הודעה על תביעה להשבת תפוס; תקופה לדרישת תשלום ששולם בחסר או להגשת בקשה להשבת סכום ששולם ביתר; תקופת להגשת ערר לגבי טובין.
מיסוי מקרקעין: תקופה להגשת בקשה להפחתת שיעורי מקדמה מס שבח; תקופה למתן תשובה בבקשה להפחתת שיעורי מקדמה מס שבח; תקופה להגשת השגה על החלטת המנהל על בקשה להפחתת שיעורי מקדמה מס שבח והתקופה להחלטת המנהל בהשגה זו; תקופה למתן הודעה למנהל על מכירת אופציה; תקופה למתן הודעה למנהל על הסכם למכירת זכויות במתחם פינוי-בינוי ומכירת זכות לפי תמ"א 38; תקופה למתן הודעה למנהל על עסקה המותנית בתנאי עתידי; תקופה למתן הודעה בדבר סכום המס שמוסר ההצהרה על מכירת זכות במקרקעין חייב בו, לפי הצהרתו; תקופה לקביעת שומה במכירת זכות במקרקעין; תקופה לתיקון שומה, ולתיקון שומה בשינויי מבנה; תקופה להגשת השגה על שומה ומתן החלטה; תקופה להגשת ערר לוועדת ערר; ותקופה לחישוב זכאות להחזר מס רכישה ברכישת מקרקעין שקיימת לגביהם תכנית, אם ניתן היתר בניה למגורים כאמור בתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה), התשל"ה-1975.
חוק עידוד השקעות הוןחוק עידוד תעשיה (מסים) וחוק עידוד תעשייה עתירת ידע (הוראת שעה), התשפ"ג-2023: תקופה למתן הודעה על שנת בחירה לחברה מוטבת; תקופה להגשת בקשה לאישור מראש לזכאות להטבות ולהחלטת המנהל בבקשה זו; תקופה למתן הודעה לפקיד השומה על הגשת דוח מאוחד לחברות אם ובת להן מפעלים תעשייתיים שהם בני קו ייצור אחד; ותקופה למתן אישור ותקופה למתן הודעה בעניין רכישת אמצעי שליטה בחברה מזכה.
מס קניה: תקופה להוצאת שומה ותקופה לתיקון שומה.
בלו: תקופה להגשת בקשה למתן הישבון; תקופה להגשת בקשה להחזר בלו על דלק; ותקופה לפקיעת החלטת המנהל לביטול או התליית רישיון יצרן בהעדר הגשת תובענה פלילית.
מס רכוש וקרן פיצויים: תקופה להגשת תביעה לפיצויים; תקופה לתיקון החלטת המנהל בהחלטה על פיצויים; ותקופה להגשת ערר.
מיסוי רווחים ממשאבי טבע: תקופות להוצאת שומה ותקופות להגשת השגה.
מענקי קורונה: תקופת קביעת זכאות ותקופת השגה.

בנוסף, מוצע (בסעיף 3 לתזכיר) להאריך תקופות לעניין דירת מגורים יחידה בחוק מיסוי מקרקעין.
מוצע לאפשר הארכה של שלושה חדשים מתום התקופה הקובעת או שלושה חודשים מהיום בו היתה אמורה להסתיים התקופה לפי הוראות החוק, לפי המאוחר מביניהן. זאת, אם חלק מהתקופה הקבועה לנישום לפי הוראות החוק הוא בתוך התקופה הקובעת, וגם אם מועד סיומה לא חל בתקופה הקובעת. במקרה זה, כל מי שחלק מהתקופה העומדת לרשותו היה בתקופה הקובעת, יעמדו לרשותו שלושה חודשים נוספים לביצוע המכירה.
כך למשל, מי שעבורו התקופה לפי הוראת החוק היתה אמורה להסתיים ביום 8.10.2023, כך שיום אחד מתוכה חל בתקופה הקובעת, יעמדו לרשותו שלושה חודשים נוספים מיום 7.1.2024 עד ליום 7.4.2024; ומי שעבורו התקופה לפי הוראות החוק היתה אמורה להסתיים ביום 1.3.2024, כך שהתקופה הקובעת במלואה חלה בתוכה, יעמדו לרשותו שלושה חודשים נוספים מיום זה, קרי עד יום 1.6.2024.
ואלו הן הוראות החוק: הוראות בעניין התקופה למכירת דירת מגורים הקובעות שיעור מס רכישה לדירה יחידה; הוראות בעניין תקופה של החזקת דירת מגורים אשר תיחשב כדירת מגורים יחידה לצורך זכאות לפטוֹר ממס שבח במכירת דירת מגורים מזכה; והוראות לעניין התקופה במכירת דירת מגורים מזכה הזכאית לפטוֹר חד-פעמי ממס שבח.


הגשת בקשה להפסיק להיחשב כחברה משפחתית/חברת בית

כזכור, במסגרת חוק ההסדרים* ותיקון 245 לפקודת מס הכנסה** בוצעו שינויים מהותיים בכללי המיסוי החָלים על חברות משפחתיות ועל חברות בית.

* חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013 (קישור לחוק ההסדרים).
** חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 245), התשע"ח-2018 (קישור לתיקון).

במסגרת כללי המיסוי החדשים שונו, בין היתר, ההוראות שעניינן בשינוי סיוּוגן של חברות משפחתיות/חברות בית לחברות "רגילות", כך שחברות משפחתיות/חברות בית המבקשות לשנות את סיוּוגן ולהפוֹך לחברות "רגילות" צריכות ליתן על כך הודעה מראש לפקיד-השומה,* וזאת לא יאוחר מחודש לפני תחילת שנת-המס, כלומר עד ליום 30.11.2023.

* לגבי חברה משפחתית, ההודעה צריכה להיעשות על-ידי החברה (סעיף 64א(ב)(1) לפקודת מס הכנסה), וזאת באמצעות טופס 2590 (קישור לטופס).
לעומת זאת, לגבי חברת בית טרם פורסם טופס בעניין זה ועל-כן על החברה למסור הודעה מתאימה כשהיא חתומה על-ידי כלל בעלי מניותיה (סעיף 64(ה) לפקודה).

זאת, בניגוד לדין שחל בעבר, ולפיו ניתן היה ליתן את ההודעה עד למועד הגשת הדו"ח השנתי, דהיינו בשנת-המס העוקבת (הדין הקודם נעדר התייחסות מפורשת לגבי הפיכה מחברת בית ל"חברה רגילה").

נזכיר, כי באותם מקרים בהם חברה משפחתית/חברת בית תבקש להפוֹך לחברה "רגילה", היא לא תוכל בעתיד לשוב ולהיחשב לחברה משפחתית/חברת בית כאמור!

תשומת לבכם, כי הגם שההודעה על שינוי הסיווג של חברות משפחתיות/חברות בית לחברות "רגילות" צריכה, כאמור, להינתן עד ליום 30.11.2023, מוצע בתזכיר שצוין לעיל לדחות את מועד ההודעה כאמור.
אנו כמובן נעדכנכם שוב בעניין זה לאחַר שנדע האם התזכיר הפך לחוק מחיֵיב.


טופסי 101 מעודכנים לשנת-המס 2024

פורסמו טופסי 101 מעודכנים לשנת-המס 2024.

להורדת טופס 101 מעודכן, לחצו כאן.
להורדת טופס 101ג (למילוי על-ידי גימלאי), לחצו כאן.