לוגו אלכס שפירא ושות׳

הארכת מועדים | מועדי דיווח ותשלום לשנת 2024 | הארכת הנחיות סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת | נוהל מע"מ לגבי שחרור תרומות (מעודכן) | מודל "חשבוניות ישראל"

הארכת מועדים

חוק דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות), התשפ"ד-2023

ביום 18.10.2023 פורסם ברשומות חוק דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות), התשפ"ד-2023 ("חוק דחיית מועדים לגבי חוזה, פס"ד או תשלום לרשות" או "החוק") (קישור לחוק).

חוק דחיית מועדים לגבי חוזה, פס"ד או תשלום לרשות מהווה תיקון חקיקה זמני לדחיית מועדים לביצוע פעולות שנקבעו בחוזה או בחלטות שיפוטיות ולדחיית מועדי תשלום לרשות,* שנקבעו לפי חיקוק, אם מועדים אלה חלים בתקופה שהָחל מפרוץ המלחמה (7.10.2023) ועד יום 7.11.2023 ("התקופה הקובעת").

* המונח "תשלום לרשות" מוגדר בסעיף 1 לחוק כ"תשלום לרשות לפי חיקוק, לרבות תשלום חובה או קנס"; ואילו המונח "רשות" מוגדר באותו סעיף כהגדרתה בסעיף 2 לחוק בתי משפט לענינים מינהליים, דהיינו "רשות מרשויות המדינה, רשות מקומית, וכן גופים ואנשים אחרים הממלאים תפקידים ציבוריים על פי דין".

זאת, ביחס לקבוצות אוכלוסייה מסוימות אשר בעקבות המצב אינן מנהלות שגרת חיים רגילה ואינן יכולות לקיים את התחייבויותיהן המשפטיות במועד.

תזכיר חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל)(החלטות מינהליות ופעולות מול רשות ציבורית, אומנה לילדים, תאגידים וגופים ציבוריים, בתי דין מינהליים ותכנון ובנייה), התשפ"ד-2023

סעיף 9 לחוק דחיית מועדים לגבי חוזה, פס"ד או תשלום לרשות, שנדוֹן לעיל, קובע, כי אין בהוראות אותו חוק כדי לגרוֹע מהוראה לפי כל דין אחר המאפשרת דחיית מועדים.

ואכן, אתמול (24.10.2023) פורסם תזכיר חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל)(החלטות מינהליות ופעולות מול רשות ציבורית, אומנה לילדים, תאגידים וגופים ציבוריים, בתי דין מינהליים ותכנון ובנייה), התשפ"ד-2023 ("התזכיר") (קישור לתזכיר), בגדרו מוצע להחיל הֶסדר שעניינו דחייה של המועדים לקבלת החלטות מינהליות מסוימות וכן דחייה של המועדים לביצוע פעולות רבות של אזרחים מול הרשויות הציבוריות, כאשר, ככלל, על-פי המוצע, אם המועד לקבלת ההחלטה של הרשות הציבורית, או לנקיטת הפעולה בידי האזרח מול הרשות הציבורית, חל בתקופה הקובעת (כהגדרלה לעיל), הוא יידחה בתקופה השָווה למניין ימיה של התקופה הקובעת.

התזכיר כולל הצעות לדחיית מועדים בתחומי משפט שונים, לרבות לגבי הליכים בבתי משפט מינהליים; דחיית מועדים בחוק אומנה לילדים, התשע"ו-2016; הוראות לעניין חברות ממשלתיות וגופים ציבוריים; והוראות בתחום דיני התאגידים לרבות דחיית מועדים והארכת תקופות כהונה של בעלי תפקידים שונים בחברות ממשלתיות, בחברות ציבוריות ופרטיות, בשותפויות מוגבלות ציבוריות ובאגודות שיתופיות; דחיית מועדים בענייני תכנון ובנייה ועוד.

יושם אל לב, כי סעיף 2 לתזכיר, שעניינו בדחיית מועד או הארכת תקופה למתן החלטה מינהלית או לביצוע פעולה של אדם מול רשות ציבורית, אינו חל* על החלטה מינהלית לפי חיקוק המנוי בתוספת הראשונה ובכלל זאת על "חוק מסים" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק לתיקון דיני מסים (חילופי ידיעות בין רשויות המס), התשכ"ז-1967 (דהיינו, חיקוק הדן בהטלת מסים או תשלומי חובה, ששר האוצר ממונה על ביצועו), לרבות פקודת המסים (גביה), חוק המסים (קנס פיגורים), התשמ"א-1980, חוק קיזוז מסים, התש"ם-1980, חוק לעידוד השקעות הון, חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע, חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה), התשס"ח-2007, פקודת המכס ועוד.

* ראו סעיף 3(א)(1) לתזכיר ופרט 39 לתוספת הראשונה לתזכיר.

ואכן, למיטב ידיעתנו, עתיד להתפרסם בימים הקרובים תזכיר חוק שעניינו בדחיית מועדים הקבועים בחוקי המס השונים, בדומה לחוק הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס ומענקי סיוע (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקוני חקיקה), התש"ף-2020 ("הוראת השעה") (קישור להוראת-השעה).*

* נזכיר, כי במסגרת סעיף 2 להוראת-השעה נקבע, כי בחישוב התקופות שנקבעו בהוראות החוק המנויות באותו סעיף, לא תבוא במניין התקופה שמיום 22.3.2020 ועד ליום 31.5.2020 ("התקופה הקובעת לעניין הוראת-השעה") ובלבד שהתקיימו שני התנאים המצטברים הבאים: (1) מועדי תחילתן של התקופות חלים לפני תום התקופה הקובעת לעניין הוראת-השעה; (2) מועדי סיומן של התקופות חלים בתקופה הקובעת לעניין הוראת-השעה או בחודשיים שאחריה.
ראו בעניין זה גם את תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית תקופות בענייני הליכי מס), התש"ף-2020 ("תקנות החירום") (קישור לתקנות החירום), לפיהן בחישוב התקופות שנקבעו במספר הוראות חוק לא תבוא במניין התקופה שמיום 22.3.2020 ועד ליום 31.5.2020 ("התקופה הקובעת לעניין תקנות החירום"), וזאת אם מועדי סיומן של תקופות אלו חלים בתקופה הקובעת לעניין תקנות החירום או בחודשיים שאחריה.

הארכת הנחיות סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת

במבזק מס' 2042 מיום 8.10.2023 דיווחנו, בין היתר, על פרסום הנחייתה ("ההנחייה") של רו"ח פזית קלימן, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המיסים, לפקידי-השומה, מנהלי משרדי מיסוי מקרקעין וממוני מע"מ (קישור להנחייה).
וכך צוין בהנחייה [ההדגשות במקור]:

"לאור המצב הביטחוני עקב מלחמת 'חרבות ברזל' ובמטרה להקל ככל האפשר על ציבור הלקוחות והמייצגים, הנכם מתבקשים לגלות רגישות והתחשבות בציבור בכל הנוגע לעמידה במועדים הקבועים בחוק, לרבות בנושאים הבאים:
1. אישורי ניכוי מס במקור.
יודגש, כי הוחלט להעניק ארכה לאישורים על ניכוי מס במקור שתוקפם פג ביום 30/9/2023, עד ליום 30/11/2023.
נישומים שאין בידם אישור ניכוי מס במקור, רשאים לפנות למשרד השומה באמצעות מערכת פניות הציבור (מפ"ל) או באמצעות מערכת פניות למשרדים (למייצגים המקושרים לשע"מ). יש לדאוג למענה מהיר לפניות אלו בקדימות, ככל הניתן.
2. אורכות להגשת השגות וערעורים.
3. אורכות להגשת מסמכים.
4. במהלך השבועיים הקרובים יש להימנע, ככל הניתן, מעריכת פעולות יזומות לשומה וביקורת מול מייצגים ונישומים/עוסקים, כגון: דיוני שומה, תשאול, ביקורות במקום העסק וכיוצ"ב (אלא אם מדובר בדו"ח/שומה/השגה שעומדים להתיישן ובהתאם לשיקול דעת ואישור מנהל המשרד).
5. יש לתת עדיפות לטיפול בדוחות עם יתרות זכות (שחרור החזרים).

כמו כן, יש להפעיל שיקול דעת ולמצוא פתרונות במסגרת החוק ליתר הבעיות הנובעות מאי עמידה במועדים, אי המצאת מסמכים וכיוצ"ב.

נא העבירו תוכן מכתבי זה לידיעת כלל העובדים."

ביום 22.10.2023 פורסמה הודעה נוספת של רו"ח קלימן (קישור להודעה הנוספת) לפיה יש לפעול כאמור בסעיף 4 להנחייה עד סוף חודש אוקטובר.


מועדי הדיווח והתשלום של דוחות מע"מ, מס הכנסה וניכויים לשנת המס 2024

פורסמה הודעת רשות המיסים בנושא.
למַעבר להודעה, לחצו כאן.


נוהל מע"מ לגבי שחרור תרומות (מעודכן)

במבזק מס' 2043 מיום 11.10.2023 דיווחנו, בין היתר, כי אגף המכס ומע"מ פרסם נוהל מע"מ לגבי שחרור תרומות לחיילי צה"ל (קישור לנוהל).

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי פורסמו שני נהלים נוספים:
האחד, בנושא שחרור תרומות לחיילי צה"ל (קישור לנוהל);
השני, בנושא שחרור תרומות שאינן מיועדות לחיילי צה"ל (קישור לנוהל).


מודל "חשבוניות ישראל" - עדכון

במבזק מס' 2039 מיום 14.9.2023 התייחסנו למודל חשבוניות ישראל אשר נועד לצמצם את תופעת החשבוניות הפיקטיביות הגורמת לנזק של מיליארדי שקלים לקופת המדינה מידי שנה.

נזכיר, כי במסגרת המודל, ובהתאם לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023, נקבע כי הָחל מיום 1.1.2024 תנפיק רשות המיסים מספרי הקצאה לחשבוניות מס המוצאות ללקוח שרשום כעוסק מורשה, באמצעות מערכת מקוּונת.
מספרי הקצאה אלה יידָרשו כתנאי לניכוי מס תשומות בעסקות שמעל לתקרה שנקבעה בחוק (25,000 ₪ לשנת 2024), ובהתאם למִתווה הרשום בחוק.
עוד נזכיר, כי רשות המיסים פרסמה מכתב הסבר בנושא לציבור המיַיצגים עם קישורים להנחיות הרשות (קישור למכתב); וכי פורסמה הוראת ביצוע מס ערך מוסף מספר 1/2023 בנושא "מודל חשבוניות ישראל – הקצאת מספרי חשבוניות" (קישור להוראה).

בהמשך לאמור, נבקש לעדכנכם, כי פורסמה הודעת רשות המיסים (קישור להודעה) לפיה בעקבות מלחמת "חרבות ברזל", ולאור ההבנה כי בימים קשים אלו ישנם עוסקים הנדרשים לזמן נוסף על מנת להשלים את הפיתוח הטכנולוגי הנדרש כדי לעמוד בדרישות החוק, הרשות החליטה להתיר ניכוי מס תשומות באמצעות חשבונית מס גם ללא מספר הקצאה עד ליום 31.3.2024.
עם זאת, לאור העובדה שרשות המסים כבר ערוכה ליישום החוק, עוסקים שהשלימו את הפיתוח הטכנולוגי יוכלו להתחיל להנפיק מספרי הקצאה הָחל מיום 1.1.2024, ואף יִזכו להקלות בהחזרי מע"מ אם יעשו זאת.