לוגו אלכס שפירא ושות׳

הקלוֹת בנושא הגשת דוחות, ארכות ועוד | דחיית דיווחי עמותות

הקלוֹת בנושא הגשת דוחות, ארכות ועוד

פורסמה הודעתו (קישור להודעה) של מר שי אהרונוביץ, מנהל רשות המיסים הנכנס, בדבר שורה של הקלוֹת עליהן החליטה הרשות לאחַר היוועצות בשר האוצר:

 • מועדי הגשת הדיווחים התקופתיים לחודש ספטמבר 2023 במע"מ, ניכויים ומקדמות מס הכנסה יידחו ליום 26.10.2023.
 • לא יוטלו קנסות בגין פיגור בהגשת דו"ח לדוחות שיוגשו עד ליום 23.11.2023, אך יחולו חיובים בגין הפרשי ריבית והצמדה עד למועד התשלום בפועל.
  במקרים חריגים תינתן אפשרות להגיש בקשה פרטנית בצירוף מסמכים תומכים לוויתור על הפרשי ריבית והצמדה. 
  משרתי מילואים שגויסו וכן תושבי הדרום ועוטף עזה שלא הגישו במועד את הדוחות האמורים לחודש ספטמבר 2023 יוכלו לקבל ביטול מלא של קנסות הפרשי הצמדה וריבית. הטיפול יבוצע באמצעות פניה פרטנית באמצעות ערוצי התקשורת המקוּונים.
 • מועד ההגשה הראשון שנקבע להגשת דוחות שנתיים לחברות לשנת 2022 יידחה מיום 31.10.2023 ליום 30.11.2023.
 • מועד ההגשה השני שנקבע להגשת דוחות שנתיים ליחידים לשנת 2022 יידחה מיום 30.11.2023 ליום 31.12.2023.
 • הצהרות הון שהמועד להגשתן נקבע ליום 1.9.2023 ואילך יוארך המועד להגשה עד ליום 31.12.2023 או עד למועד הגשת הדוחות לשנת 2022 בהתאם להסדר הארכּות למיַיצגים, לפי המאוחר.
 • אישורי ניכוי מס במקור שפגו ביום 30.9.2023 יוארך עד ליום 30.11.2023. 
  נישומים שאין ברשותם את האישורים יכולים לפְנות למשרד השומה באמצעות מערכת פניות הציבור (מפ"ל) או באמצעות מערכת פניות למשרדים למייַצגים המקושרים לשע"מ.
 • לא יוטלו עיקולים חדשים בגין חובות וכן לא יבוצעו הליכי הוצאה לפועל ומימושי עיקולים עד ליום 20.10.2023. ככל שיהיו שינויים, מועד זה יעודכן.
  הפרשי הצמדה וריבית יחולו על-פי החוק ואין מדובר בביטול של עיקולים קיימים או מחיקת חובות, אלא רק בעצירת ההליכים האמורים.
  מענה לפניות בנושא יינתן במסגרת מערכת פניות מיַיצגים ומערכת מפ"ל.
  למיַיצגים המגויסים לשירות המילואים יינתן מענה מיוחד, מלבד בערוצי הפניה הרגילים, גם בתיבת פניות ייעודית במטה אכיפת הגביה ברשות המיסים בדוא"ל.
 • הגשת אורכות להשגה וערעורים, הגשת מסמכים וניהול הליכי שומה בכלל מערכי המס – במהלך השבועיים הקרובים רשות המיסים תגלה רגישות וגמישות ביחס לניהול הליכים קיימים ופתיחת הליכים חדשים. הנחיה מסודרת בנושא למשרדים יצאה על-ידי סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות (קישור להנחייה).
 • נפתחו ערוצי פניות ייעודיים במפ"ל, ולמיַיצגים שגויסו במערכת פניות מיַיצגים, בנושא מס הכנסה, מע"מ ומיסוי מקרקעין.
 • תיעדוף פניות של תושבי הדרום ועוטף עזה.
 • החובה להודיע על פרישה מעבודה באמצעות טופס 161 החדש תידחה ליום 1.1.2024.
 • המועד להגשת תביעות לנזק עקיף למבצע "מגן וחץ" יוארך עד ליום 31.10.2023 (ראו בהמשך המבזק).
 • תוקפן של תעודות רישום לתוכנות לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת שפג ביום 30.9.2023 או לאחריו יוארך עד ליום 30.11.2023.

הגם שיש לברך על ההקלות, קריסתם הנוכחית והעתידית של עסקים רבים בְּשל המלחמה מחייבת יישום מיידי של מנגנון פיצויים לאותם עסקים.


דחיית דיווחי עמותות

בהתאם לחוק העמותות, התש"ם-1980 עמותה נדרשת להגיש דיווחים שנתיים (דו"ח כספי, מילולי ועוד) עד ליום 30 ביוני בשנה שלאחַר תום תקופת הדו"ח.
עם זאת, בהתאם להסדר הארכּות עם לשכת רואי חשבון בישראל, הארכּה האחרונה להגשת הדיווחים השנתיים הייתה אמורה לחול ביום 30.10.2023.

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם בדבר הודעתה (קישור להודעה) של עו"ד שולי אבני שוהם, ראש רשות התאגידים ורשמת העמותות וההקדשות, לפיה ניתנה ארכה להגשת הדיווחים ליום 30.11.2023.
עוד צוין בהודעה, כי הארכּה האמורה תחול גם על עמותות שקיבלו אישור ניהול תקין לשנתיים (לשנים 2023-2024) ואשר מחויבות בהגשת הדיווחים לשנת 2022 כתנאי להמשך תוקפו של אישור ניהול תקין לשנת 2024.