לוגו אלכס שפירא ושות׳

הנחיות סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המיסים

פורסמה הנחייתה של רו"ח פזית קלימן, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המיסים, לפקידי-השומה, מנהלי משרדי מיסוי מקרקעין וממוני מע"מ (קישור למכתב).
וכך צוין בהנחייה [ההדגשות במקור]:

"לאור המצב הביטחוני עקב מלחמת 'חרבות ברזל' ובמטרה להקל ככל האפשר על ציבור הלקוחות והמייצגים, הנכם מתבקשים לגלות רגישות והתחשבות בציבור בכל הנוגע לעמידה במועדים הקבועים בחוק, לרבות בנושאים הבאים:
1. אישורי ניכוי מס במקור.
יודגש, כי הוחלט להעניק ארכה לאישורים על ניכוי מס במקור שתוקפם פג ביום 30/9/2023, עד ליום 30/11/2023.
נישומים שאין בידם אישור ניכוי מס במקור, רשאים לפנות למשרד השומה באמצעות מערכת פניות הציבור (מפ"ל) או באמצעות מערכת פניות למשרדים (למייצגים המקושרים לשע"מ). יש לדאוג למענה מהיר לפניות אלו בקדימות, ככל הניתן.
2. אורכות להגשת השגות וערעורים.
3. אורכות להגשת מסמכים.
4. במהלך השבועיים הקרובים יש להימנע, ככל הניתן, מעריכת פעולות יזומות לשומה וביקורת מול מייצגים ונישומים/עוסקים, כגון: דיוני שומה, תשאול, ביקורות במקום העסק וכיוצ"ב (אלא אם מדובר בדו"ח/שומה/השגה שעומדים להתיישן ובהתאם לשיקול דעת ואישור מנהל המשרד).
5. יש לתת עדיפות לטיפול בדוחות עם יתרות זכות (שחרור החזרים).

כמו כן, יש להפעיל שיקול דעת ולמצוא פתרונות במסגרת החוק ליתר הבעיות הנובעות מאי עמידה במועדים, אי המצאת מסמכים וכיוצ"ב.

נא העבירו תוכן מכתבי זה לידיעת כלל העובדים."