לוגו אלכס שפירא ושות׳

טיוטת תיקון לכללי מס הכנסה (הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים), התשס"ג-2003

כידוע, סעיף 102 לפקודת מס הכנסה, שעניינו בהקצאת מניות (לרבות אופציות) ("מניות") לעובדים, הוחלף במסגרת תיקון 132 לפקודה מחודש אוגוסט 2002, והוא קובע שלושה מסלולי מיסוי אפשריים: האחד – הקצאת מניות בחברה מעבידה באמצעות נאמן במסלול הכנסת עבודה; השני – הקצאת מניות בחברה מעבידה באמצעות נאמן במסלול רווח הון; והשלישי – הקצאת מניות שאינה הקצאה באמצעות נאמן, המהווה את המסלול "הרגיל" לפי סעיפים 2(2) ו-3(ט) לפקודה.

בחודש ינואר 2003, דהיינו בסמוך לאחַר חקיקת תיקון 132, פורסמו ברשומות כללי מס הכנסה (הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים), התשס"ג-2003 ("הכללים") (קישור לכללים),* המסדירים נושאים שונים הכרוכים בהוצאתה לפועל של תכנית הקצאה לעובדים שחלות לגבּיה הוראות סעיף 102 לפקודה וקובעים תנאים שונים לעניין ההקצאה, ובכלל זאת כללים לניכוי מס במקור, למינוי נאמן, כללים להגשת דוחות על-ידי החברה המעבידה והנאמן והמועדים להגשתם.

* במסגרת הכּללים בוטלו כללי מס הכנסה (הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים), התשמ"ט-1989.

בהמשך לאמור, נבקש לעדכנכם, כי פורסמה טיוטת כללי מס הכנסה (הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים) (תיקון), התשפ"ד-2023, במסגרתה מוצע לבצע מספר תיקונים בכללים.
להורדת טיוטת התיקון, לחצו כאן.