לוגו אלכס שפירא ושות׳

תזכירי חוק עסקות איגוח

ככלל, עסקת איגוח היא עסקה שבמסגרתה מונפקות תעודות התחייבות שפירעונן מובטח בתזרים מזומנים צפוי ומוגדר הנובע מתיקי אשראי או חובות, כאשר הנפקת תעודות ההתחייבות מתבצעת על-ידי תאגיד ייעודי.

שלשום (30.7.2023) פורסם תזכיר חוק הסדרת עסקאות איגוח (תיקוני חקיקה), התשפ"ג-2023 (קישור לתזכיר).
בגדרו של התזכיר, נקבעו הוראות ביחס להסדרת עסקת איגוח ותוצאותיה המשפטיות, הסדרת ההצעה לציבור של תעודות ההתחייבות שהנפיק התאגיד הייעודי לפי חוק ניירות ערך ומתן אפשרות לתאגיד הייעודי להנפיק תעודות התחייבות ולתת אשראי.

בד בבד עם פרסום התזכיר, פורסם תזכיר לתיקון פקודת מס הכנסה ובו הֶסדר המס שיחול על עסקות איגוח (קישור לתזכיר הנוסף).

מטבע הדברים, תזכירי החוק האמורים כפופים לשינויים ולהליכי חקיקה בכנסת.