לוגו אלכס שפירא ושות׳

עדכון נוהל הטלת קנס מנהלי על חברות ונושאי משרה/מנהלים בחברה

פורסמה הודעתה של גב' נטע סבח, סמנכ"לית בכירה לאכיפת הגביה ברשות המיסים, בעניין "עדכון נוהל הטלת קנס מנהלי על חברות ונושאי משרה/מנהלים בחברה" (קישור להודעה).

במסגרת ההודעה צוין כדלקמן:
"בהתאם להמלצות הועדה להטלת קנסות מנהליים, הוחלט על שינוי בנוהל הטלת קנסות מנהליים על חברה ומנהליה, בגין עבירות הקבועות בתקנות העבירות המנהליות, כעבירות שניתן להטיל בגינן קנסות מנהליים. במקרים בהם הוחלט על הטלת קנס מנהלי, בגין עבירה מנהלית שביצעה חברה, יוטל קנס מנהלי על החברה וגם על כל נושאי המשרה/המנהלים האחראים לביצוע העבירה מתוקף אחריות מנהל.
תשלום הקנס המנהלי ע"י אחד מן הגורמים, אינו מהווה עילה לביטול הקנס המנהלי אשר הוטל על הגורמים האחרים.
הוראת נוהל זו מחליפה ומבטלת את הוראת סעיף 15.915 להוראות התאמ"ו."