לוגו אלכס שפירא ושות׳

מס רכישה ופטוֹר ממס שבח ברכישת/מכירת דירה עבור/על-ידי ילד יתום | עתירה לפי חוק חופש המידע

מס רכישה ופטוֹר ממס שבח ברכישת/מכירת דירה עבור/על-ידי ילד יתום

ביום 13.7.2023 פורסם ברשומות חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 103), התשפ"ג-2023 ("התיקון") (קישור לתיקון).

בגדרו של התיקון נקבע, כי לעניין שיעור מס הרכישה ברכישת דירת מגורים ולעניין הזכאות לפטוֹר ממס שבח במכירת דירת מגורים מזכה, ילד יתום מאחד או משני הוריו לא ייחשב לחֵלק מהתא המשפחתי.

וכך צוין בדברי-ההסבר להצעת החוק הפרטית נשוא התיקון:*
"חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן – החוק), מכיר בהורה וילד עד גיל 18 כתא משפחתי אחד לעניין מיסוי מקרקעין.
ואולם, במקרים שבהם דירת מגורים נרכשת עבור ילד יתום מאחד מהוריו מכספי הירושה של ההורה הנפטר
או מתרומות הנאספות לשם הבטחת עתידו הכלכלי של הילד, רכישת דירה עבור ילד כאמור עשויה להיחשב
לרכישת דירת מגורים נוספת של התא המשפחתי של אותו ילד, ולפיכך יחולו שיעורי המס החלים על רכישת
דירה שאינה דירה יחידה או שלא יינתן פטור ממס שבח במכירת דירת ההורה.
בהצעת חוק זו מוצע לקבוע כי החזקה שלפיה רואים רוכש ובן זוגו וילדיהם שטרם מלאו להם 18 שנים כרוכש
אחד לא תחול אם מדובר בילדים יתומים מאחד מההורים.
הוראה זו תחול הן לעניין מס הרכישה והן לעניין מס שבח."

* הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 101) (רכישת דירה עבור יחד יתום מאחד מהוריו), התשפ"ג-2023, ה"ח הכנסת 80.
יושם אל לב, כי נוסח התיקון שוֹנה מהנוסח שהוצע בהצעת החוק האמורה, שכּן הוא מדבר על "ילד יתום מאחד או משני הוריו" ולא על "ילד יתום מאחד מהוריו" כפי שהוצע בהצעה.

תחולת התיקון נקבעה לגבי רכישה או מכירה של זכות במקרקעין שנעשתה ביום 13.7.2023 או לאחריו.


עתירה לפי חוק חופש המידע

ביום 3.7.2023 ניתן פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בירושלים בעניין פנחצ'ל בע"מ (בפירוק מרצון).

עניינו של פסק-הדין בעתירה מינהלית שהגישה העותרת לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 כנגד החלטתה של הממונָה על פניות הציבור וחוק חופש המידע במשרד האוצר לדחות בקשת מידע שהגישה העותרת לקבלת מידע לגבי דיווחים לפי חוק מיסוי מקרקעין בשנים 2020-2019, שבגדרם התבקש על-ידי מוכר נכס, בהצהרתו המקוּונת, פטוֹר ממס שבח לפי אחד מסעיפי הפטוֹר שנמנו בבקשת המידע.*

* בסופו של יום, צמצמה העותרת את עתירתה לשני סעיפים בלבד מתוך הרשימה – סעיפים 62 ו-71 לחוק מיסוי מקרקעין.

בית-המשפט, מפי השופט י' נועם, דחה את העתירה (קישור לפסק-הדין).