לוגו אלכס שפירא ושות׳

גישה לטופסי 106 ישנים | החלטות ועדות-הכופר בשנת 2021 | תיקון לתקנות קופות גמל

גישה לטופסי 106 ישנים

כידוע, טופס 106 הינו אישור שנתי שמופק לשכיר על-ידי כל מעסיק בנפרד, ומרַכז את נתוני המשכורת וניכויי המס וההפרשות הסוציאליות מכּל החודשים בשנת-המס. הטופס נמסר לשכיר על-ידי המעסיק ברבעון הראשון של השנה, עבור השנה החולפת.
עד היום, שכירים שנדרשו למסמך זה והוא לא היה עוד בידיהם, הצטרכו לפְנות למעסיק על-מנת לשחזרו ואם לא ניתן היה לשחזרו אצל המעסיק (אם בשל סגירת מקום העבודה או מכל סיבה אחרת), היו נדרשים לפְנות למשרד מס הכנסה באזור מגוריהם לשחזור הטופס או לשאת בתשלום למיַיצג שישיג עבורם את הטופס.

בעניין זה נבקש לעדכנכם, כי על-פי הודעת רשות המיסים מיום 6.7.2023 (קישור להודעה), כל אדם יכול להיכנס לאזור האישי שלו באתר הרשות ולהפיק טופסי 106 עד 6 שנים אחורה.


החלטות ועדות-הכופר בשנת 2021 

רשות המיסים פרסמה את קובץ החלטות ועדות-הכופר של שנת-המס 2021 (קישור לקובץ).

הקובץ כולל 98 החלטות, מתוכן 29 החלטות בתיקי מס הכנסה ומיסוי מקרקעין, 67 החלטות בתיקי מכס ומע"מ ו-2 החלטות משותפות למכס ומע"מ ומס הכנסה (החלטות רשות המסים).

בגדרו של הקובץ מפורטים התיקים בהם התקבלה החלטה, לרבות שמו של החשוד ומקצועו, סעיף העבירה, סכום העבירה, שנות-המס הרלבנטיות, החלטת הוועדה ותמצית נימוקיה.

קובץ זה מתווסף לקובץ החלטות ועדות-הכופר לשנת 2006 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית הראשונה לשנת 2007 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית השנייה של שנת 2007 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית הראשונה של שנת 2008 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית השנייה של שנת 2008 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית הראשונה של שנת 2009 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית השנייה של שנת 2009 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית הראשונה של שנת 2010 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית השנייה של שנת 2010 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית הראשונה של שנת 2011 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית השנייה של שנת 2011 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית הראשונה של שנת 2012 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית השנייה של שנת 2012 (קישור לקובץ); לקובץ ההחלטות במחצית הראשונה של שנת 2013 (קישור לקובץ); לקובץ ההחלטות במחצית השנייה של שנת 2013 (קישור לקובץ); לקובץ ההחלטות של שנת 2014 (קישור לקובץ); לקובץ ההחלטות של שנת 2015 (קישור לקובץ); לקובץ ההחלטות של שנת 2016 (קישור לקובץ); לקובץ ההחלטות של שנת-המס 2017 (קישור לקובץ); לקובץ ההחלטות של שנת-המס 2018 (קישור לקובץ); לקובץ ההחלטות של שנת-המס 2019 (קישור לקובץ); ולקובץ ההחלטות של שנת-המס 2020 (קישור לקובץ).


תיקון לתקנות קופות גמל

כידוע, סעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים הפיננסים (קופות גמל), התשס"ה-2005 ("החוק") מַקנה לכל חוסך חופש לבחור את קופת הגמל בה ינוהל חסכונו הפנסיוני, כאשר בין קופות הגמל קיימות גם קופות גמל לקצבה שהן קופות ביטוח (קופות גמל המכוּנות "ביטוח מנהלים") ("קופּות הביטוח") שהינן תכניות ביטוח (פוליסות), המאושרות בידי הממונה על רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, פועלות לפי הכללים הבסיסיים של קופות גמל וזוכות לאותן הטבות המס בהפקדת ובמשיכת כספי החיסכון.
על-פי דוח הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון לשנת 2021, דמי הניהול של קופּות הביטוח הן הגבוהות ביותר בשוק.* כמו-כן, עלויות הכיסויים הביטוחיים בקופות הביטוח גבוהות באופן משמעותי מעלויות הכיסויים הביטוחיים בקרנות הפנסיה החדשות. בנוסף, כיום מקַדם קצבת הזקנה בקופות ביטוח גבוה אף הוא ממקדם הקִצבה בקרנות הפנסיה המקיפות, כך שסכום הקִצבה הצפוי לפורשים שיתקבל מקופּות הביטוח צפוי להיות קטן יותר בהשוואה לסכום הקִצבה הצפויה לפורשים שיתקבל מקרן פנסיה חדשה מקיפה. בנוסף, שלא כמו קרנות הפנסיה המקיפות, קופות הביטוח המשוּוקות כיום אינן נהנות מהבטחת תשואה בידי המדינה. 

כך למשל, בשנת 2021 דמי הניהול הממוצעים של קופּת ביטוח היו גבוהים פי 4 מדמי הניהול הממוצעים בקרנות הפנסיה החדשות והמקיפות.

לאור האמור, ובמטרה להבטיח קצבה ראויה במועד הפרישה לכלל החוסכים, וזאת בהתאם להחלטת הממשלה מס' 202 שעניינה "הגברת התחרות בענף התיווך לביטוח ולחיסכון" מיום 24.2.2023, פורסמו אתמול (12.7.2023) ברשומות תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון), התשפ"ג-2023 ("התיקון") (קישור לתיקון).

במסגרת התיקון תוקנו תקנות 19(ב1) ו-19א לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964 ("התקנות העיקריות") ונקבע, כי ההפקדה לקופת ביטוח תוגבל לחֵלק השכר שמעל פעמיים השכר הממוצע במשק, כך שהחֵלק שעד לפעמיים השכר הממוצע במשק יופקד לקופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח (תקנה 1 לתיקון).
עוד נקבע, כי חברת ביטוח תהיה רשאי לקבל הפקדות מעמית עצמאי בשנת-מס מסוימת לקופּת ביטוח רק אם העמית הִפקיד באותה שנת-מס לקופת גמל לקצבה שאינה קופּת ביטוח, סכום העומד על מכפלת תקרת ההפקדה החודשית (20.5% מהתקרה החודשית של השכר המבוטח) ב-12, לפחות (תקנה 2 לתיקון).

תחולת התיקון ביום 1.9.2023 ("יום התחילה") אך הוא לא יחול לגבי פוליסת ביטוח שהוּצאה על-ידי קופּת ביטוח לפני יום התחילה ואף לא יחול לגבי פוליסת ביטוח שהועברו אליה כספים לאחַר יום התחילה לפי סעיף 23 לחוק מפוליסת ביטוח אחרת שהוּצאה על-ידי קופּת ביטוח לפני יום התחילה ועל כל פוליסת ביטוח נוספת שתוצא לאחַר יום התחילה ושיועברו אליה הכספים המועברים כאמור (לגבי פוליסת ביטוח כאמור תַמשכנה לחול תקנות 19 ו-19א לתקנות העיקריות, כנוסחן לפני התיקון).

במקביל, ובהתאמה לתיקון, פורסמו ברשומות תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל) (תיקון), התשפ"ג-2023 (קישור לתיקון הנוסף).