לוגו אלכס שפירא ושות׳

חובות אבודים לעניין מע"מ

פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי

במבזק מס' 1912 מיום 21.4.2021 דיווחנו על פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב בעניין צנציפר חברה ליבוא תבואות ומספוא בע"מ.

עניינו של פסק-הדין בשתי מחלוקות שהתגלעו בין המערערת, חברה העוסקת בייבוא תבואות ומספוא המשוּוקים ללקוחות בישראל ובשטח הרשות הפלסטינית, לבין המשיב, מנהל מע"מ תל-אביב 1:
האחת (העיקרית) – סירובו של המשיב להכיר בהפיכתם של חובות לקוחות עזתיים של המערערת לאבודים כמו גם לאשר את הודעות הזיכוי שהוציאה המערערת שכּן אלו אינן עומדות, לשיטתו, בדרישות תקנה 24א(ב) לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976 ("התקנות" ובמועד הקבוע בתקנה 24א(ג) לתקנות;*

* תקנה זו קובעת, כי "הוצאת הודעת הזיכוי והגשת הודעה כאמור בתקנת משנה (ב) ייעשו לאחר שחלפו שישה חודשים מהמועד שבו הוצאה חשבונית המס שבשלה נוצר החוב וכל עוד לא חלפו שלוש שנים מן המועד האמור (להלן – התקופה)" [ההדגשה אינה במקור – א' ש'.]

השנייה (מינורית בהיקפה הכספי) – שאלת זכאותה של המערערת לנַכּוֹת מס תשומות בגין הוצאות הכרוכות בשימוש בכלי רכב השייכים לה. לטענת המערערת היא זכאית לנַכּוֹת 2/3 ממס התשומות, בעוד שהמשיב התיר לה 50% בלבד.

בית-המשפט המחוזי, מפי השופט ה' קירש, דחה את הערעור לגבי המחלוקת הראשונה וקיבל את הערעור לגבי המחלוקת השנייה (קישור לפסק-הדין).

הערעור לבית-המשפט העליון

החברה ערערה על פסק-הדין לבית-המשפט העליון וביום 5.6.2023 ניתן פסק-הדין בערעור.

בית-המשפט העליון דחה ברוב דעות (חוות דעתו של השופט ח' כבוב בהסכמתו של השופט י' אלרון, כנגד דעתו החולקת של השופט י' כשר) את הערעור ללא צו להוצאות (קישור לפסק-הדין).

עם זאת, נקבע, כי המערערת רשאית לפְנות אל המשיב בבקשה להאריך את המועד הקבוע בתקנה 24א(ג) לתקנות, וזאת באמצעות סעיף 116(א) לחוק מע"מ.*

* סעיף זה קובע כדלקמן:
"(א) המנהל רשאי להאריך כל מועד שנקבע בחוק זה או בתקנות על פיו לעשיית דבר, למעט מועד להגשת ערעור או ערר, ורשאי הוא לקבוע שהחוב ישולם לשיעורין ובלבד שלא יאריך את המועד לניכוי מס תשומות לפי סעיף 38(א) לתקופה העולה על חמש שנים; התיר כך והחייב במס לא עמד בתשלום אחד במועד שנקבע לו, רשאי המנהל לדרוש את תשלומה של יתרת החוב מיד.
(ב) המנהל רשאי להתנות הארכת מועדים כאמור בסעיף קטן (א) במתן ערובות להנחת דעתו לתשלום כל חוב או לביצוע כל פעולה שמועד עשייתה נדחה.