לוגו אלכס שפירא ושות׳

הגשת דו"ח שנתי בלתי-מקוּון לשנת-המס 2022 – תזכורת

נבקש להזכירכם, כי ביום 2.4.2023 פורסמה הודעת רשות המסים (קישור להודעה) לפיה הוחלט על מתן אורכה לכלל הנישומים (יחידים, חברות ומלכ"רים) להגשת הדו"חות השנתיים לשנת-המס 2022,* כאשר מועד הגשת הדו"ח לגבי יחידים שחייבים בהגשת דו"ח שאינו מקוּון** – נדחה ליום 31.5.2023, דהיינו עד ליום ד' הקרוב.

* לגבי נישומים המיוצגים על-ידי רואה-חשבון (או יועץ מס) ניתנת אַרכּה להגשת הדו"ח בהתאם להסדרים בין הרשות למיַיצגים. ראו לעניין זה את הודעתו מיום 30.3.2023 של מר שלמה אוחיון, סמנכ"ל בכיר שירות לקוחות ברשות המסים, בנושא דגשים לנוהל מתן אורכות להגשת הדו"חות לשנת-המס 2022 – הֶסדר האורכות למיַצגים (קישור להודעה). ההודעה מפרטת, בין היתר, את מועדי הארכּות למיַיצגים להגשת הדו"חות לשנת-המס 2022 ומכסות ההגשה הנדרשות לכל מועד, כפי שגובשו עם נציגי הלשכות המקצועיות.
** סעיף 131(ב2) לפקודת מס הכנסה, שנוסף במסגרת תיקון 161, קובע, כי יחיד החייב בהגשת דו"ח מכוח הוראות סעיף 131(א)(1)-(4), (5א), (5ג), (5ד) ו-(6) לפקודה, ויש לו הכנסה לפי סעיף 2(1), (2) או (8) לפקודה, יגיש את הדו"ח השנתי באופן מקוּון, כפי שיורה מנהל רשות המיסים, בצירוף הצהרה בטופס שקבע המנהל, שלפיה הפרטים והידיעות שמסר בדו"ח הם נכונים ומלאים, וכן פֶּלֶט חתום בידיו של הדו"ח האמור ("דו"ח עצמאי מקוּון"). עוד נקבע, כי יחיד כאמור שלא הגיש דו"ח עצמאי מקוּון, יראוהו, לעניין הוראות פקודת מס הכנסה, כמי שלא הגיש דו"ח. עם זאת, סעיף 131(ב2)(4) לפקודת מס הכנסה מַסמיך את שר האוצר, באישור ועדת-הכספים של הכנסת, לקבוֹע סוגי יחידים שיהיו פטוּרים מחובת הגשת דו"ח עצמאי מקוּון, בהתאם לקריטריונים של מצב כלכלי, גובה הכנסות ומצב בריאותי, וכן מנימוקים מיוחדים אחרים, שייקָבעו בתקנות. מכוח אותו סעיף 131(ב2)(4) לפקודה, הותקנו תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון), התש"ע-2010, הפוטרות יחידים מסוימים מהגשת דו"ח עצמאי מקוּון.

מטבע הדברים, בהכנת הדו"ח השנתי, לרבות נספחיו השונים,* יש לבחון באופן מדוקדק את חבות המס ולהידרש, בין היתר, לחישוב הרווחים/הפסדים במכירת ניירות-ערך נסחרים (ובכלל זאת לחישוב העלות של ניירות-הערך, חישוב ההצמדה למדד/מטבע, ניכוי הוצאות לרבות הוצאות מימון וכו');** זכאות להקלות ופטוֹרים ממס (יש לוודא שנדרשו כל ההקלות/פטוֹרים, וזאת בין אם הקלות/פטוֹרים המוקנים למשקיע ספציפי (כגון: עולה חדש, תושב חוזר וכו') ובין אם הקלות/פטוֹרים המוקנים להכנסות ספציפיות (כגון: הכנסות שמקורן בפיקדון/תוכנית חיסכון בבנק בישראל)); בחירה בין חישוב נפרד לבין חישוב מאוחדקיזוז מושכל של הפסדים לסוגיהם השונים, לרבות הפסדים שמקורם בשוק ההון;*** דיווח על תכנוני מס חייבים בדיווח,**** חוות-דעת חייבות בדיווח ועמדות חייבות בדיווח, ככל שרלבנטיים; יישום הוראות סעיף 3(ט1) לפקודה, ככל שחלות; דיווח על הכנסות ורווחים/הפסדים שמקורם במטבעות דיגיטלייםניתוק תושבוּת לצורכי מס ובכלל זאת מילוי טופס 1348 ועוד.

* נזכיר, כי ביום 22.2.2023 פרסמה רשות המסים את המדריך המלא להגשת הדו"ח השנתי בידי יחידים (דע זכויותיך וחובותיך) לשנת-המס 2022 (קישור למדריך).
** יושם אל לב, כי הנתונים הכלולים באישורים הנשלחים מהמוסדות הכספיים בדבר המס שנוכה במקור עלולים להיות בלתי-מדויקים. על-כן, יש להקפיד ולבדוק את נכונוּת הנתונים בטרם שילובם בדו"ח השנתי ונספחיו.
*** נזכיר, כי המוסדות הכספיים אינם מבצעים קיזוז הפסדים בין חשבונות שונים שבבעלות אותו נישום ואינם מביאים בחשבון הפסדים שנוצרו בשנות-מס קודמות.
**** בהתאם לתקנות מס הכנסה (תכנון מס החייב בדיווח), התשס"ז-2006.

מובן שמשרדנו עומד לרשותכם בעניין זה.