לוגו אלכס שפירא ושות׳

התכנית הכלכלית – טיוטה מעודכנת ותזכירי חוק | דע זכויותיך וחובותיך 2022

דע זכויותיך וחובותיך 2022

רשויות המס פרסמו את המדריך המלא להגשת הדו"ח השנתי בידי יחידים (דע זכויותיך וחובותיך) לשנת-המס 2022 (קישור למדריך).

על-פי המצוין במבוא למדריך, דברי-ההסבר המפורטים בו מעודכנים עד וכולל תיקון 262 לפקודת מס הכנסה מיום 5.7.2022וחוק מענק סיוע לעסקים בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות זן אומיקרון של נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), תשפ"ב-2022 מיום 4.7.2022.**

* כידוע, סעיף 35 לפקודת מס הכנסה קובע, כי בחישוב המס של עולה יובאו בחשבון 4.5 נקודות זיכוי בשנה וחצי הראשונה מעלייתו לישראל, שתי נקודות זיכוי בשנה שלאחר מכן ונקודת זיכוי אחת בשנה שלאחר מכן. עוד נקבע בסעיף, כי הזיכוי יינתן לשנת מס שכולהּ או חלקהּ נמצאת בתקופת חודשי הזכאות, לפי מספר החודשים שהעולה היה בישראל באותה שנה, ובפעם הראשונה שנעשה לעולה; ואם העולה ביקש זאת, לא תובא במניין חודשי הזכאות תקופת היעדרות רצופה מהארץ שאינה פחותה משישה חודשים ואינה עולה על שלוש שנים.
בגדרו של תיקון 262 (חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 262), התשפ״ב-2022) (קישור לתיקון), הוארכה תקופת הזכאות לנקודות זיכוי בשנה ונקבע, כי בשנה הראשונה מעלייתו לישראל יהיה עולה זכאי לנקודת זיכוי אחת נוספת. זאת, רטרואקטיבית מיום 1.1.2022 ("יום התחילה") לגבי הכנסה שהופקה או נצמחה למי שנעשה עולה לראשונה ביום התחילה ואילך.
** להורדת החוק האמור, לחצו כאן.

התכנית הכלכלית – טיוטה מעודכנת ותזכירי חוק

במבזק מס' 2009 מיום 31.1.2023 דיווחנו אודות הטיוטה ראשונה של הצעות החלטה לממשלה בדבר שינויים מבניים שיעלו לדיון במסגרת הדיונים על התכנית הכלכלית לשנים 2023 ו-2024.
בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי פורסם נוסח מעודכן של הטיוטה האמורה (קישור לנוסח המעודכן).

בנוסף, פורסמו ששה תזכירי חוק כדלקמן:

  1. תזכיר חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023, פרק __', שעניינו בהעברת חובות לתשלום מע"מ בייבוא שירותים דיגיטליים ובמסגרתו מוצע להוסיף לחוק מע"מ את הוראות סעיף 16א ("החייב בתשלום המס במתן שירות דיגיטלי") ואת פרק יג'1 ("תושב חוץ הנותן שירות דיגיטלי") (קישור לתזכיר);
  2. תזכיר חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023, פרק __', שעניינו בהעמקת גביית המסים והגברת האכיפה ובמסגרתו מוצע להוסיף לפקודת מס הכנסה את הוראות סעיפים 141ג ("חובת דיווח של גוף פיננסי וסולק") ו-141ד ("דרישת מידע מגוף פיננסי") (קישור לתזכיר);*
    * תזכיר זה מקוּדם בהמשך למוצע בסעיף 1 להצעת חוק להעמקת גביית המסים ולהגברת האכיפה (אמצעים לאכיפת תשלום מסים ולהרתעה מפני הלבנת הון) (תיקוני חקיקה), התשע"ה-2015 ובהמשך להחלטת הממשלה מס' 265 מיום 1.8.2021 שעניינה העברת נתונים פיננסיים לרשות המסים לטובת שיפור הליכי השומה.
  3. תזכיר חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023, פרק __', שעניינו במיסוי מקרקעין ובמסגרתו מוצע לבצע מספר תיקונים בחוק מיסוי מקרקעין (עידוד רוכשי דירות חלופיות להקדים ולמכור את דירותיהם הראשונות, כך שרק מי שימכור את דירתו הראשונה בתוך 12 חודשים (ולא 24 חודשים – כפי שהחוק מאפשר היום), ייהנה מהשיעורים המופחתים של מס רכישה החָלים על רוכש דירה הדירה החלופית, ומהפטוֹר ממס שבח במכירת הדירה הראשונה; עידוד בניית דירות על קרקע פנויה, כך שמוכר זכות במקרקעין שהיא דירת מגורים, לא יוכל ליהנות מהחישוב הליניארי המוטב, אלא אם סיים את בניית הדירה עד ליום 30.6.2027; חיוב רכישת דירת מעטפת במס רכישה כמו דירת מגורים; עידוד מכירת קרקעות אשר נרכשו לפני יום 7.11.2001 לצורך בניית דירות מגורים באמצעות הוראת-שעה הקובעת שיעור מס שבח מופחת בתנאים המפורטים בהוראה) (קישור לתזכיר);*
    * תזכיר דומה הופץ כחלק מגיבוש התכנית הכלכלית לשנים 2021 ו-2022 והתיקונים המוצעים הוצעו גם במסגרת הצעת חוק מיסוי מקרקעין (תיקון מס' 100), התשפ"ב-2022 (קישור להצעה) (קישור למבזק בנושא זה).
  4. תזכיר חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023, פרק __', שעניינו בחובת תשלום מס עם קבלת שומה סופית ובמסגרתו מוצע לתקן את פקודת מס הכנסה, חוק מע"מ וחוק מיסוי מקרקעין, כך שבמקרים בהם מחזוֹר הנישום עומד על לפחות 30 מיליון ש"ח לאחת משנות-המס בעניינה ניתנה החלטת רשות המסים בהשגה, או במקרים בהם סכום המס השנוי במחלוקת עומד על לפחות 30 מיליון ₪, הגשת ערעור מס לבית-המשפט לא תדחה את חובת תשלום המס בו חייב הנישום על-פי החלטת רשות המסים בהשגה ועם הגשת ערעור מס לבית-המשפט ישלם הנישום 30% מסכום המס השנוי במחלוקת שנקבע בהחלטה (יישום "המודל האיטלקי") (קישור לתזכיר);
  5. תזכיר חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023, פרק __', שעניינו בהקצאת מספרי חשבוניות ובמסגרתו מוצע לבצע מספר תיקונים בחוק מע"מ אשר יאפשרו הפעלת מָערך של בקרה על חשבוניות מס שערכּן מעל 5,000 ₪ באמצעות הקצאת מספרי אישור לחשבוניות מקוּונות בשלב הוצאת החשבוניות מעוסקים ללקוחותיהם (קישור לתזכיר);
  6. תזכיר חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023, פרק __', שעניינו ברפורמה במיסוי עסקים עצמאים בעלי מחזוֹר נמוך (קישור לתזכיר).