לוגו אלכס שפירא ושות׳

טיוטת התכנית הכלכלית

טיוטת התכנית הכלכלית

ביום ה, 26.1.2023, פורסמה באופן לא-רשמי טיוטה ראשונה של קובץ החלטות הממשלה שאמורות להיות מאושרות במסגרת חוק ההסדרים הקרוב.

הטיוטה כוללת מספר שינויים מוצעים ובכללם אלה:

  • קידום האסדרה של הפעילות בנכסים דיגיטליים ובכלל זאת פרסום תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ שיכלול הוראות לגבי מיסוי פעילות בנכסים דיגיטליים, לרבות קביעת הגדרה לסיווג נכסים דיגיטליים לצרכי מס, קביעת הגדרה לסיווג גופים הנותנים שירותים לגבי נכסים דיגיטליים המפוקחים ובעלי רישיון בישראל לצורך קביעת כללים לגופים המפוקחים האמורים בהתאם לסיווגם, קביעת כללים לגבי סיווג מיקום נכס דיגיטלי בהתאם לתושבוּת בעל הנכס הדיגיטלי ובהתאם לזיקה של הנכס הדיגיטלי לנכס בישראל או שירות בישראל וקביעת הוראות לגבי מועד חובת דיווח, ניכוי המס במקור ותשלום מקדמות לגבי הכנסה מנכסים דיגיטליים;
  • תיקון חוק צמצום השימוש במזומן, התשס"ח-2018;
  • תיקון סעיף 141א לפקודת מס הכנסה שהוזכר לעיל;
  • יישום המלצות בינלאומיות בנושא מאבק בעבריינות מס והלבנת הון באמצעות שימוש ביישויות עסקיות ומבנים משפטיים ובכלל זאת תיקון פרק רביעי 2 בחלק ה' לפקודת מס הכנסה על-מנת לקבוע, על אף האמור בכל דין, כי נאמן כהגדרתו בפרק, ובכלל זה כל אדם שהחזיק בנכס הרשום על שמו לטובת אדם אחר, יחויב להגיש הודעה לפקיד-השומה על יצירת נאמנות במסגרתה החזיק בנכסים;
  • תיקון חוק מע"מ לצורך מניעת מעשי מרמה בתחום החשבוניות הפיקטיביות;
  • קביעת מסלול מיסויי חדש וייחודי שיחול על עוסקים זעירים;
  • עידוד שכירות מוסדית ארוכת טווח ובכלל זאת תיקון ההוראות הקבועות בפרק שני 1 לחלק ד לפקודת מס הכנסה לגבי קרן להשקעות במקרקעין (ריט);
  • שינוי במיסוי השכרת דירות מגורים ובכלל זאת ביטול ההצמדה למדד של סכום תקרת ההכנסה הפטורה ממס (5,471 ש"ח נכון לשנת-המס 2023), ביטול הפטוֹר מחובת דיווח הקיימת ליחיד שיש לו דמי שכירות מתחת לתקרה (ולקבוע, שחֵלף הגשת דוח שנתי מלא, יחיד כאמור יהיה חייב בחובת דיווח מקוּונת ופשוטה שכוללת רק פרטים לגבי הדירה וגובה דמי השכירות ששולמו) וקביעת הוראות לפיהן בעלים של דירת מגורים יחידה שמשכיר את דירתו היחידה (בישראל או באזור) ושוכר דירת מגורים אחרת, יהיה זכאי לנַכּוֹת לצרכי חישוב הכנסתו מהשכרת דירתו היחידה את דמי השכירות ששילם בעבור שכירת דירת המגורים האחרת;
  • תיקונים במיסוי מקרקעין ובכלל זאת תיקונים במיסוי התחדשות עירונית, קביעת הוראת-שעה לגבי מכירה עד ליום 31.12.2026 בידי יחידים של מקרקעין שרכשו בתקופה 6.11.2001-1.4.1961 (מס שבח מופחת בשיעור 25% במקום שיעור שולי לגבי מַרכיב השבח הריאלי שנצמח עד ליום 6.11.2001), קיצור תקופת שחלוּף דירת מגורים יחידה לעניין ההקלוֹת במס שבח ובמס רכישה מ-24 חודשים ל-12 חודשים, שלילת החישוב הליניארי המיוחד ממי שרכש קרקע לבניית דירת מגורים ומוֹכר דירת מגורים אשר בנה עליה, אלא אם הוציא היתר בנייה לדירה עד ליום 31.12.2026 והוספת הוראה לפיה מי שרוכש דירת מעטפת יחויב בשיעורי מס הרכישה המוטלים על דירת מגורים.

להורדת טיוטת התכנית הכלכלית, לחצו כאן.