לוגו אלכס שפירא ושות׳

עדכון הסדר האורכות למייצגים הגשת דוחות לשנת-המס 2021 | אישורי ניכוי מס במקור ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים | לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת

עדכון הסדר האורכות למייצגים הגשת דוחות לשנת-המס 2021

במבזק מס' 1971 מיום 30.3.3022 דיווחנו על פרסום הודעתו של מר שלמה אוחיון, סמנכ"ל בכיר שירות לקוחות ברשות המסים, בנושא דגשים לנוהל מתן אורכות להגשת דוחות לשנת-המס 2021 – הֶסדר האורכות למיַצגים (קישור להודעה).
במסגרת ההודעה פורטו, בין היתר, מועדי הארכּות למיַיצגים לשנת-המס 2021 ומכסות ההגשה הנדרשות לכל מועד, כפי שגובשו עם נציגי הלשכות המקצועיות.

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם בדבר פרסום הודעתו הנוספת של מר אוחיון, וזאת בנושא עדכון הנוהל האמור ולפיו מועד ההגשה למכסת דוחות היחידים שנקבעה בשיעור 100% ליום 31.1.2023 נדחה ליום 28.2.2023.

להורדת ההודעה הנוספת, לחצו כאן.


אישורי ניכוי מס במקור ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

כמדי שנה, רשות המסים פרסמה את הוראת הביצוע בנושא אישורי ניכוי מס במקור ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (קישור להוראה).

בגדרהּ של ההוראה נכללת התייחסות למערכת החדשה להפקת אישורי ניכוי מס במקור ואישורים על ניהול פנקסי חשבונות לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים.
בנוסף, בהוראה מפורטים, בין היתר, הקריטריונים לזכאות לאישורים, האמצעים המקוּונים להצגת מידע בדבר האישורים (לרבות מידע פרטני), הנחיות לשימוש בשאילתות של מערכת אישורי ניכוי מס במקור, הפקה אוטומטית של אישור כתוצאה מהסרת מחדלים (ליקויים), בדיקת עמידה בקריטריונים לקבלת אישורים על-ידי משרדי השומה במהלך השוטף של השנה, טיפול בבקשות לשינוי שיעור הניכוי במקור, אישור מאולץ, אישורי ניכוי מס במקור עבוּר עסקים חדשים, שותפויות ואיחודי עוסקים, פטוֹר מניכוי מס במקור למוסדות ממשלתיים ואחרים, אישורי ניכוי מס במקור לתושבי-חוץ וחברות זרות, אישורים לחברות ישראליות שבהן בעלי מניות תושבי האוטונומיה ואישורי ניכוי מס במקור הכוללים את סעיף "שוק ההון".

בנוסף, קיימת בהוראת הביצוע התייחסות לשלילת אישורי פטוֹר מניכוי מס במקור במהלך השנה השוטפת, לרבות במקרים בהם מדובר בנישומים שקיימת סבירות גבוהה שהם מערבים בהפצת חשבוניות פיקטיביות וכן היישום למניעת "גניבת זהויות" (ראו סעיף-קטן 18.3 להוראה).


לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לשנת-המס 2023

במבזק מס' 2002 מיום 14.12.2022 דיווחנו אודות פרסום נוסח מעודכן של לוח העזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לשנת-המס 2022 (קישור ללוח המעודכן), במסגרתו נכללים, בין היתר, הסכומים המתואמים לשנת-המס 2022, סכומי שווי השימוש, תקרות ההכנסה ושיעורי ההנחה בישובים מוטבים ורשימתם, דוגמות למתן נקודות זיכוי על-פי מצב משפחתי ועוד.*

* יושם אל לב, כי בלוח העזר האמור נפלו שתי טעויות סופר, כמפורט בהודעתה בעניין זה של רו"ח פזית קלימן, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המסים (קישור להודעה).

אתמול (11.1.2023) פורסם לוח העזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לשנת-המס 2023.
להורדת הלוח, לחצו כאן.​