לוגו אלכס שפירא ושות׳

התיישנות השגה במס שבח

ביום 21.12.2022 ניתן פסק-הדין של ועדת-ערר מיסוי מקרקעין שליד בית-המשפט המחוזי בנצרת בעניין טנוס.

עניינו של פסק-הדין בערר שהגישו העוררים, שלושה אחים, על החלטת המשיב (מנהל מיסוי מקרקעין נצרת) בהשגות בעניין שומות מס שבח שהוצאו להם בגין עסקה שבגדרהּ מכרו את זכויותיהם במקרקעין לחברת ב.ס.ט בנייה בע"מ ("החברה") אשר הייתה בבעלותם במועד העִסקה.
לטענת העוררים, חלה על העִסקה הוראת-השעה שנקבעה במסגרת תיקון 83 לחוק מיסוי מקרקעין, למרות שמדובר במכירה ל"קרוב" בניגוד להוראת-השעה האמורה.*

* תיקון 83 לחוק מיסוי מקרקעין פורסם במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ו-2015.
במסגרת התיקון האמור נקבעה ​הוראת-שעה ל-3 שנים (2016–2018) לגבי מכירת קרקעות בידי יחידים, לפיה מכירת קרקעות שנרכשו לפני יום 7.11.2011 (דהיינו, שחלק מהשבח הריאלי בגינהּ חייב במס בשיעור שולי, לפי חישוב ליניארי) ושלגביהן קיימת תכנית המתירה בנייה למגורים של 8 דירות לפחות יחול מס שבח מופחת בשיעור של עד 25%. זאת, כאמור, בתנאים המנויים בהוראה. 

עוד טענו העוררים, כי המשיב איחר את המועד במתן החלטתו בהשגה משלא שלח אותה תוך 8 חודשים מיום הגשת ההשגה. לטענתם, לא די שהמשיב ייתן החלטתו בהשגה בתוך תקופת ההתיישנות ועליו ליַידע את הנישום אודות החלטתו במסגרת התקופה האמורה.

ועדת-הערר, מפי יו"ר הוועדה השופטת ע' הוד (בהסכמת חברי הוועדה עו"ד י' פנקס ומר א' שרם), דחתה את הערר (קישור לפסק-הדין).