לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמה רשימת העֶמדות החייבות בדיווח לשנת 2022

כללי

במבזק מיום 9.12.2015 דיווחנו אודות פרסום חוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2015 ("החוק") (קישור לחוק), הקובע (במסגרת פרק ב' לחוק) חובות דיווח – לעניין מס הכנסה, מע"מ, בלו על דלק, מכס ומס קנייה – בגין "חוות דעת" ובגין "עמדה חייבת בדיווח".

ככלל, "עמדה חייבת בדיווח" לעניין מס הכנסה מוגדרת כעמדה שמתקיימים בה כל אלה: (א) היא עומדת בניגוד לעמדה שפרסמה רשות המיסים עד תום שנת-המס שלגבּיה מוגש הדו"ח; (ב) "יתרון המס" הנובע ממנה עולה על 5 מיליון ש"ח באותה שנת-מס או על 10 מיליון ש"ח במהלך ארבע שנות-מס לכל היותר.
ואילו הדיווח על נקיטת עמדה במסים עקיפים יחול על עמדה שיתרון המס הנובע ממנה עולה על 2 מיליון ש"ח בשנה או 5 מיליון ש"ח במהלך ארבע שנים.
בהקשר זה נקבע, כי עמדת רשות המיסים תפורסם במקום נפרד באתר האינטרנט של רשות המיסים, לאחַר שניתנה ללשכת עורכי-הדין, לשכת רואי-חשבון בישראל ולשכת יועצי המס הזדמנות סבירה לטעון את טענותיהן לגבּיה טרם פרסומה; היא תנוסח בלשון ברורה ומובנת; ומספר העֶמדות שתפרסם רשות המיסים לא יעלה על המגבלה שנקבע בעניין זה (חריגה מכך תהיה כרוכה באישור ועדת-הכספים).

אי-דיווח על נקיטת עמדה החייבת בדיווח כדין, משמעותו כאי הגשת דו"ח מס שחובה להגישו לפי הדין והוא עלול לגרור השלכות הן במישור האזרחי והן במישור הפלילי.

עם זאת, חשוב להדגיש, כי אין כל מניעה לנקוט בגישה שסותרת את עמדות רשות המסים (לא כל שכּן לאור העובדה שחֵלק מהעֶמדות סותרות, בכל הכבוד, פסיקה של בתי-המשפט ואף את סעיפי החוק עצמם), תוך דיווח על נקיטת העמדה הסותרת.
עוד נדגיש, כי רשימת העֶמדות היא רשימה מצטברת, כך שהעֶמדות החדשות מצטרפות לאלו שכבר פורסמו בשנים קודמות (ולא בוטלו) ואשר גם בגינן נותרה חובת דיווח במקרים הרלוונטיים. 

העמדות החייבות בדיווח שפורסמו בשנות-המס הקודמות

במבזקים קודמים דיווחנו על העֶמדות החייבות בדיווח שפורסמו על-ידי רשות המסים בשנות-המס 2016–2021.

כך, רשימת העמדות החייבות בדיווח לגבי שנת-המס 2016 כללה 16 עמדות בנושא מכס (קישור לרשימה), 31 עמדות בנושא מס הכנסה ומיסוי בינלאומי (קישור לרשימה) ו-11 עמדות בנושא מע"מ (קישור לרשימה). 

רשימת העֶמדות החייבות בדיווח לגבי שנת-המס 2017 כללה כללה 3 עמדות בנושא מכס (קישור לרשימה), 20 עמדות בנושא מס הכנסה (קישור לרשימה) ו-2 עמדות בנושא מע"מ (קישור לרשימה). 
במקביל לרשימה זו, פרסמה רשות המסים טופסי דיווח מעודכנים בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח לעניין מע"מ (קישור לטופס) ולעניין מכס (קישור לטופס).

רשימת העֶמדות החייבות בדיווח לגבי שנת-המס 2018 כללה 7 עמדות חדשות בתחום מס הכנסה (קישור לרשימה).
באותה שנה לא פורסמו עמדות חדשות בתחומי המיסוי העקיף (מע"מ ומכס), כך שבתחום זה המשיכו לחול העֶמדות שפורסמו בשנים 2016–2017 ושלא בוטלו.

ביום 30.12.2019 פרסמה רשות המסים את רשימת העֶמדות החייבות בדיווח לגבי שנת-המס 2019.
רשימה זו כללה עמדה ראשונה בתחום מיסוי הבלו על דלק (קישור לעמדה) וכן 22 עמדות חדשות בתחום מס הכנסה (קישור לרשימה).
בשנת 2019 לא פורסמו עמדות חדשות בנושאי מכס ומע"מ, כך שבתחום המיסוי העקיף המשיכו לחול העֶמדות שפורסמו בשנים 2016–2017 ושלא בוטלו, זולת, כאמור, העֶמדה החדשה בנושא הבלו.

ביום 30.12.2020 פרסמה רשות המסים את רשימת העֶמדות החייבות בדיווח לגבי שנת-המס 2020
רשימה זו כללה 10 עמדות חדשות בתחום מס הכנסה (קישור לרשימה) ועמדה חדשה אחת בתחום המכס (קישור לעמדה החדשה), דהיינו לא פורסמו עמדות חדשות בנושאי מע"מ ובלו על דלק, כך שבתחומים אלה המשיכו לחול העֶמדות שפורסמו בשנים קודמות ושלא בוטלו.

ואילו ביום 29.12.2021 פרסמה רשות המסים את רשימת העֶמדות החייבות בדיווח לגבי שנת-המס 2021.
רשימה זו כללה 12 עמדות חדשות ועדכון* של 7 עמדות קיימות בתחום מס הכנסה ומיסוי בינלאומי (קישור לרשימה).

* העֶמדות המעודכנות החליפו את העמדות הקודמות הָחל משנת-המס 2021, תוך שאין בראשונות כדי לגרוע מתוקפן של האחרונות לעניין הגשת הדוחות לשנות-המס הרלבנטיות.

בשנת 2021 לא פורסמו עמדות חדשות בנושאי מע"מ, מכס ובלו על דלק, כך שבתחומים אלה המשיכו לחול העֶמדות שפורסמו בשנים קודמות ושלא בוטלו.

רשימת העמדות החייבות בדיווח לגבי שנת-המס 2022

כללי

אתמול (28.12.2022) פרסמה רשות המסים את רשימת העֶמדות החייבות בדיווח לגבי שנת-המס 2022.

רשימה זו כוללת 7 עמדות חדשות בלבד, וזאת, בין היתר, בעקבות הדיונים שנערכו עם נציגי ראשות ועדת המסים בלשכת רואי-חשבון.
כך, הרשימה כוללת 4 עמדות חדשות בתחום מס הכנסה, עמדה חדשה אחת בתחום המע"מ ו-2 עמדות חדשות בתחום המכס. 
השנה לא פורסמו עמדות חדשות בנושא בלו על דלק, כך שבתחום זה ממשיכה לחול העֶמדה היחידה שפורסמה עד כה (עמדה מס' 1/2019).

יצוין, כי במקביל לפרסום רשימת העֶמדות החייבות בדיווח לגבי שנת-המס 2022, פרסמה רשות המסים הנחיות באשר לעדכון עמדות חייבות בדיווח (קישור להנחיות).
בנוסף, ועל-מנת להקל על ציבור הנישומים אשר העֶמדות רלוונטיות לגביהם, צוּרף לראשונה לקובץ העֶמדות החייבות בדיווח קובץ שמחלק את העֶמדות לפי מערכי מס ותחומי מס ("עמדות חייבות בדיווח בחלוקה למערכים ונושאים") (קישור לקובץ) תוך שהובהר, כי קובץ זה, על אף שכולל את כלל העֶמדות החייבות בדיווח, הינו קובץ אינפורמטיבי בלבד ואינו מחיֵיב בחלוקת הנושאים וכי הקבצים המצרפיים ללא חלוקה לנושאים הוא המחיֵיב מבחינת עמדה חייבת בדיווח.

העמדות החייבות בדיווח במס הכנסה

כאמור, רשימת העֶמדות החייבות בדיווח לגבי שנת-המס 2022 כוללת 4 עמדות חדשות בתחום מס הכנסה.

ואלה נושאי העֶמדות החדשות בתחום מס הכנסה (קישור לרשימה) המצטברות לכדי 100 עמדות (113 עמדות בנטרול 13 עמדות שבוטלו ו/או מוזגו לעמדות אחרות) (קישור לרשימה המצטברת): הפחתת סכום הדיבידנד הרעיוני המתואם מחברה נשלטת זרה מהדיבידנד שחולק בפועל; הכנסות פטורות בעת בחינת עמידתו של חבר בני אדם בהגדרת "חברה נשלטת זרה" וחישוב ה"רווחים שלא שולמו"; קיזוז מיסי חוץ כנגד חבות המס על "דיבידנד רעיוני" מחברת משלח יד זרה; וזיכוי עקיף בעת חלוקת דיבידנד מחברה זרה ניתן רק על דיבידנד ורק לחבר-בני-אדם שמתחייב במס לפי סעיף 126(א) לפקודה.

העמדות החייבות בדיווח במע"מ

רשימת העֶמדות החייבות בדיווח לגבי שנת-המס 2022 כוללת, כאמור, עמדה חדשה אחת בלבד בתחום המע"מ, כך שסך העֶמדות שפורסמו ומחייבות דיווח במע"מ עומד על 13 (14 עמדות בנטרול עמדה אחת שבוטלה) (קישור לרשימה המצטברת).

עניינה של העֶמדה החדשה בחבות במע"מ בְּשל מכירת דירת מגורים מכוח סעיף 5(ב) לחוק מע"מ (קישור לעמדה החדשה).

העמדות החייבות בדיווח במכס

כאמור, רשימת העֶמדות החייבות בדיווח לגבי שנת-המס 2022 כוללת 2 עמדות חדשות בתחום מכס (קישור לרשימה). עניינן של העֶמדות החדשות בדלקים / שמנים סינתטיים המתקבלים בהליכים כימיים ובסיוּוגם של מוצרי טבק הנתונים באריזה הכוללת שני מַרכיבים שונים.

סך העֶמדות שפורסמו ומחייבות דיווח במכס עומד על 19 (22 עמדות בנטרול 3 עמדות שבוטלו) (קישור לרשימה המצטברת).


למשרדנו ניסיון רב בייעוץ בנושא העֶמדות החייבות בדיווח והנכם מוזמנים לפנות אלינו הן לצורך בחינת קיומן של עמדות הסותרות את העֶמדות החייבות בדיווח והן לצורך קבלת חוות-דעת התומכת בעמדה סותרת כאמור.