לוגו אלכס שפירא ושות׳

מגבלות בפתיחת הליכי ביקורת | תקני חשבונאות חדשים | הארכת תוקף של אישורים לתיאומי מס

מגבלות בפתיחת הליכי ביקורת

במבזק מיום 26.2.2016 דיווחנו אודות פרסום הנחייתה של רו"ח מירי סביון (אז סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המסים והיום המשנה למנהל הרשות) בנושא הטיפול בנישום לפני מועד התיישנות השומה (קישור להנחייה).

נזכיר, כי בגדרהּ של ההנחייה צוין, כי בטרם עריכת שומות שלב א' (כאמור בסעיף 145(א)(2) לפקודת מס הכנסה) לשנת-מס פלונית, ובכפוף לחריגים המנויים בסעיף 3 להנחייה, על מפקח השומה להתחיל בהליכי ביקורת גלויים משמעותיים (כגון: הזמנה לדיון, דרישת מסמכים, עריכת ביקורת בעסק וכו') לפחות חודשיים לפני מועד ההתיישנות של השומה.


תקני חשבונאות חדשים

הוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות אישרה שני תקני חשבונאות:

תקן חשבונאות מספר 43 – הכנסות מחוזים עם לקוחות (קישור לתקן)
תקן 43 קובע את כללי ההכרה, המדידה וההצגה של הכנסות מחוזים עם לקוחות ואת דרישות הגילוי לגביהן.
התקן מבוסס בעיקרו על תקן דיווח כספי בינלאומי 15 (ההבדלים העיקריים מפורטים במבוא לתקן) והוא יחול על דוחות כספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2024 או לאחריו (יישום מוקדם יותר מותר).
התקן מחליף את תקן חשבונאות מספר 25 (הכנסות), תקן חשבונאות מספר 2 (הקמת בניינים למכירה), תקן חשבונאות מספר 4 (עבודות על פי חוזה ביצוע), הבהרה מספר 8 (דיווח הכנסות על בסיס ברוטו או על בסיס נטו) והבהרה מספר 9 (הכנסות מעסקאות תוכנה).

תקן חשבונאות מספר 44 – עלויות אשראי (קישור לתקן)
תקן 44 קובע את הטיפול החשבונאי בעלויות אשראי ואת דרישות הגילוי בנושא.
התקן קובע שעלויות אשראי הניתנות לייחוס במישרין לרכישה, להקמה או לייצור של נכס כשיר מהוות חלק מהעלות של אותו נכס ולפיכך יש להַוונן לעלות הנכס הכשיר ואילו עלויות אשראי אחרות מוּכּרות כהוצאה בתקופה שבה הן מתהוות לישות.
תקן זה מחליף את תקן חשבונאות מספר 3 (היוון עלויות אשראי).
החלפה זו מבוצעת בד בבד עם החלפת תקן חשבונאות מספר 2 (הקמת בניינים למכירה) ותקן חשבונאות מספר 4 (עבודות על פי חוזה ביצוע) על-ידי תקן חשבונאות מספר 43 שצוין לעיל.
התקן יחול על דוחות כספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2024 או לאחריו (יישום מוקדם יותר מותר).


הארכת תוקף של אישורים לתיאומי מס

פורסמה הודעתה של רו"ח פזית קלימן, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המסים, בנושא "הארכת תוקף של אישורים לתיאומי מס לשנה נוספת - דגשים בדבר חישוב פטור על קצבה לפי סעיף 9א לפקודת מס הכנסה".

למַעבר להודעה, לחצו כאן.