לוגו אלכס שפירא ושות׳

תובענה ייצוגית נוספת נגד רשות המסים בנושא עיגול סכומים

במבזק האחרון (מבזק מס' 1993 מיום 4.10.2022) דיווחנו, בין היתר, על החלטתו של בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד בעניין גומברג.
כזכור, עניינה של ההחלטה בבקשה (מתוקנת) לאישור תובענה כנגד רשות המסים כייצוגית בהתאם להוראות חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 ("חוק תובענות ייצוגיות" או "החוק"), שעניינה בטענה לפיה המשיבה מנפיקה אישורי "תיאום מס" המביאים לגביית מס ביֶתֶר, וזאת כפועל יוצא מהחלטת המשיבה לעגל את שיעור המס שיש לנַכותו מההכנסה לאחוז השלם הקרוב, מבלי שהדבר מובא לידיעת הנישומים.
בית-המשפט, מפי השופט ד"ר ש' בורנשטין, אישר את ניהול התובענה כייצוגית (קישור להחלטה).

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם בדבר פסק-הדין (החלקי) שניתן על-ידי בית-המשפט המחוזי בתל-אביב ביום 6.10.2022 בעניין רו"ח עופר מנירב.

עניינו של פסק-הדין בבקשה לאישור תובענה כנגד רשות המסים כייצוגית בהתאם להוראות חוק תובענות ייצוגיות, שעניינה בטענה לפיה במחשבי רשות המסים (שע"מ) עיגול סכומים אגב השבת החזר מס לנישום על-ידי הרשות נעשה באופן הבא: ראשית, על סכום הקרן, שהוא מלכתחילה מבוטא בשקלים שלמים, מחושבים הפרשי הצמדה בהתאם לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן. לאחר מכן, סכום ההצמדה מעוגל, כאשר אם הסכום המדויק מסתיים באגורה אחת עד ארבעים ותשע אגורות, הסכום מעוגל כלפי מטה; ואם סכום ההצמדה המדויק מסתיים בחמישים אגורות עד תשעים ותשע אגורות, הסכום מעוגל כלפי מעלה. ואילו לאחַר ביצוע עיגול הפרשי ההצמדה (למטה או למעלה) מחושבת הריבית המגיעה לפי החוק על הקרן הצמודה, או אז מעוגל בנפרד סכום הריבית, למטה או למעלה. כך, הסכום הכולל – הקרן, בתוספת ההצמדה המעוגלת ובתוספת הריבית המעוגלת – מהווה לפי השיטה הנוהגת את סכום ההחזר או סכום החוב.*

* כלומר, סוגיית שיטת העיגול נוגעת גם לגביית חובות מס ולא רק להחזרי מס.

המבקש שילם מס רכישה ביֶתֶר בעקבות רכישת זכויות במקרקעין. קרן עודף התשלום עָמדה על 4 ש"ח ועל-פי הוראות חוק מיסוי מקרקעין הגיע לו החזר מס – על כך אין חולק. הפרשי ההצמדה על הסכום הנ"ל הסתכמו בסך 0.06 ש"ח (6 אגורות) ואילו הריבית הגיעה לכדי 0.47 ש"ח (47 אגורות). בהתאם לשע"מ, סכום ההצמדה (0.06 ש"ח) עוגל כלפי מטה לאפס וכך גם סכום הריבית (0.47 ש"ח) ועל-כן סכום ההחזר נותר 4 ש"ח אף לאחַר יישום הוראת החוק המחייבת הוספת "הפרשי הצמדה וריבית".
לטענת המבקש, אופן עריכת החישוב הנ"ל שגוי ואיננו תואם את הוראות החוק. שכּן, "הפרשי הצמדה וריבית" מהווים תוספת אחת לסכום הקרן. בהתאם, טוען המבקש, כי במקרה הנדון, סך הפרשי ההצמדה והריבית היה לפחות 0.53 ש"ח (0.06 + 0.47) ולפיכך על הרשות היה לעגל סכום זה כלפי מעלה ולהוסיף לקרן ההחזר שקל אחד שלם, כך שסכום ההחזר הסופי, לאחַר העיגול, יעמוד על 5 ש"ח ולא 4 ש"ח.

לאחַר שניתח באריכות את חוק עיגול סכומים, תשמ"ו-1985 ואת ההוראות הרלבנטיות בחוק מיסוי מקרקעין, פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ, דחה בית-המשפט המחוזי, מפי השופט ה' קירש, את הבקשה, בקובעו כי זו לא ראויה להידון כתובענה ייצוגית.
עם זאת, בית-המשפט הוסיף וקבע, כי עצם הגשתה עשויה להביא לשינוי מתחייב בפעולת רשות המסים לגבי העתיד ועל-כן ניתן יהיה לשקול פסיקת גמול ושכר-טרחה לאחַר שהצדדים ירחיבו את טיעוניהם בנושא (קישור לפסק-הדין החלקי).

תשומת לבכם, בין היתר, לניתוחו של השופט קירש (בפס' 41 ואילך) באשר לטענת המשיבה לגבי "זוטי דברים".