לוגו אלכס שפירא ושות׳

השלכות המס הגלומות בירידות החדות בשווקים ובאינפלציה

השלכות המס הגלומות בירידות החדות בשווקים

ירידות השערים החדות של ניירות-ערך רבים בבורסות מחייבות בחינה של השלכות המס הגלומות בכך לגבי המשקיעים השונים כמו גם לגבי עובדים שקיבלו את אותם ניירות-ערך במסגרת מכשירים הוניים כלשהם.
בדומה, יש לבחון את השלכות המס הגלומות בירידת ערכּם של המטבעות הדיגטליים השונים.
כל זאת, למותר לציין, תוך הבאה בחשבון של מיהותו של המשקיע (יחיד, חברה לסוגיה השונים וכו') וסיוֹּוגו לצורכי מס (תושב ישראל, עולה חדש, תושב חוזר וכו'), סיוּוג הרווח/הכנסה/הפסד הגלומים בנכס שערכּו ירד, השינוי בשער המטבע הרלבנטי למן רכישת הנכס, הפסדים ברי-קיזוז של משקיע מפעילויות/נכסים אחרים ועוד.

משרדנו בעל ניסיון רב ומומחיות ייחודית בנושאים אלה ואנו כמובן לרשותכם.


השלכות המס הגלומות באינפלציה

לצד ירידות השערים החדות של ניירות-הערך והמטבעות הדיגיטליים, יש להידרש גם לאינפלציה אשר לאחַר כשני עשורים שבהם לא הייתה רלבנטית, חזרה לחיינו.
האינפלציה הגואה אוצרת בחוּבּה השלכות מס נרחבות, לרבות, בין היתר, באשר למבנה ההון העצמי והזר של הפירמה וכבר נשמעים קולות התומכים בהחזרת הוראות חוק התיאומים לתוקף.
כמו-כן, שיעור האינפלציה מהווה שיקול מהותי בבחירת השקעות פיננסיות בידי יחידים (הכנסות ורווחים שמקורם בנכסים צמודים חייבים, ככלל, במס בשיעור 25% בעוד שהכנסות ורווחים שמקורם בנכסים שאינם צמודים חייבים, ככלל, במס בשיעור 15%).
לא למותר להזכיר, כי חובות מס לרשות המסים כמו גם יתרות זכות של נישומים בגין מס ששילמו ביֶתֶר נושאים, ככלל, ריבית בצירוף הפרשי הצמדה למדד, על כל המשתמע מכך.