לוגו אלכס שפירא ושות׳

השלכות המס הגלומות בירידות החדות בשווקים ובאינפלציה | חוזר מקצועי בנושא סעיף 8(ג) לפקודה

השלכות המס הגלומות בירידות החדות בשווקים

ירידות השערים החדות של ניירות-ערך רבים בבורסות מחייבות בחינה של השלכות המס הגלומות בכך לגבי המשקיעים השונים כמו גם לגבי עובדים שקיבלו את אותם ניירות-ערך במסגרת מכשירים הוניים כלשהם.
בדומה, יש לבחון את השלכות המס הגלומות בירידת ערכּם של המטבעות הדיגטליים השונים.
כל זאת, למותר לציין, תוך הבאה בחשבון של מיהותו של המשקיע (יחיד, חברה לסוגיה השונים וכו') וסיוֹּוגו לצורכי מס (תושב ישראל, עולה חדש, תושב חוזר וכו'), סיוּוג הרווח/הכנסה/הפסד הגלומים בנכס שערכּו ירד, השינוי בשער המטבע הרלבנטי למן רכישת הנכס, הפסדים ברי-קיזוז של משקיע מפעילויות/נכסים אחרים ועוד.

משרדנו בעל ניסיון רב ומומחיות ייחודית בנושאים אלה ואנו כמובן לרשותכם.


השלכות המס הגלומות באינפלציה

לצד ירידות השערים החדות של ניירות-הערך והמטבעות הדיגיטליים, יש להידרש גם לאינפלציה אשר לאחַר כשני עשורים שבהם לא הייתה רלבנטית, חזרה לחיינו.
האינפלציה הגואה אוצרת בחוּבּה השלכות מס נרחבות, לרבות, בין היתר, באשר למבנה ההון העצמי והזר של הפירמה וכבר נשמעים קולות התומכים בהחזרת הוראות חוק התיאומים לתוקף.
כמו-כן, שיעור האינפלציה מהווה שיקול מהותי בבחירת השקעות פיננסיות בידי יחידים (הכנסות ורווחים שמקורם בנכסים צמודים חייבים, ככלל, במס בשיעור 25% בעוד שהכנסות ורווחים שמקורם בנכסים שאינם צמודים חייבים, ככלל, במס בשיעור 15%).
לא למותר להזכיר, כי חובות מס לרשות המסים כמו גם יתרות זכות של נישומים בגין מס ששילמו ביֶתֶר נושאים, ככלל, ריבית בצירוף הפרשי הצמדה למדד, על כל המשתמע מכך.


חוזר מקצועי בנושא סעיף 8(ג) לפקודת מס הכנסה

חוזר מס הכנסה מספר 2/2022 בנושא "סעיף 8(ג) לפקודה – פריסת הכנסה" מפַרט את עמדת רשות המסים ביחס לפריסת הפרשי שכר והפרשי קצבה (סעיף 8(ג)(1) לפקודת מס הכנסה); פריסת פדיון ימי חופשה (סעיף 8(ג)(2) לפקודה); פריסת מענק פרישה, מענק עֵקב פטירה וסכום המתקבל מהיוון קצבה (סעיף 8(ג)(3) לפקודה);* פריסת סכום המתקבל מחזרה מרצף קצבה בהתאם לסעיף 9(7א)(ז) לפקודה; פריסת סכום המתקבל מחזרה מרצף פיצויים בהתאם לסעיף 9(7א)(א)(4)(ד) לפקודה; פריסת דמי לידה המתקבלים מהמוסד לביטוח לאומי; ופריסת הכנסות שמתקבלו לאחַר פטירה.

* תשומת לבכם, בין היתר, לאמור בפסקה 4.4.7 לחוזר.

החוזר החדש והתנאים שנקבעו בו חלים ממועד פרסומו והם מחליפים את התנאים המצויים בסעיף 3 לחוזר 5/78 וכן את הוראות חוזר מס הכנסה מספר 10/2011 בנושא: "הכנסות מעבודה ו/או מענקי פרישה /פטירה המתקבלות לאחר אריכות ימים" וכן הנחיות קודמות שאינן תואמות את הוראות החוזר החדש.*

* ראו סעיף 9 לחוזר 2/2022.

להורדת החוזר החדש, לחצו כאן.