לוגו אלכס שפירא ושות׳

הטיפ היומי בפורטל המייצגים | הצעת חוק מענק סיוע בשל נגיף האומיקרון

הטיפ היומי בפורטל המייצגים

פורסמה הודעתו של מר שלמה אוחיון, סמנכ"ל שירות לקוחות ברשות המסים, באשר לתוספת חדשה בפורטל המייצגים של הרשות ששמה "הטיפ היומי" ובמסגרתה יוצג מדי יום טיפ יומי בנושאים תפעוליים אשר יסייע למייצגים בתהליכי עבודה שונים.
התוספת האמורה כוללת כבר טיפים בנושאים הבאים: הרשאות לחיוב חשבון; הודעות אישיות למייצג או ללקוח; מערכת מפתח; רשימת עובדי מייצג; רישום ייצוג כולל אישור וביטול ייצוג; רישום ועדכון פרטי מייצג; ופניות מהאינטרנט למרשם המייצגים.

למַעבר להודעה, לחצו כאן.


הצעת חוק מענק סיוע בשל נגיף האומיקרון

אתמול, 9.5.2022, פורסמה ברשומות הצעת חוק מענק סיוע לעסקים בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות זן אומיקרון של נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התשפ"ב-2022 ("הצעת החוק" או "ההצעה") (קישור להצעה).

במסגרת הצעת החוק, מוצע לקבוע לקבוע מענק אשר יהווה סיוע כולל לעסקים בעד השתתפות בנזק הכלכלי שנגרם להם כתוצאה מהתפשטות זן האומיקרון.
המודל המוצע בהצעה מבוסס בעיקרו על המודל של המענק שניתן בעד השתתפות בהוצאות קבועות בחוק תוכנית הסיוע, בשינויים מסוימים, לרבות הגדלת מקדמי נוסחת מענק הסיוע המביאה לכך שתינתן תוספת, בסכום החורג מעבר להוצאותיו הקבועות של העסק, עד תקרה של 15,000 שקלים חדשים.* 

* ראו, לעניין זה, הגדרת המונחים "מקדם סיוע" ו"מקדם מענק סיוע" בסעיף 1 להצעת החוק.

זאת, בשונה ממענק ההוצאות הקבועות שנקבע בחוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף-2020 ("חוק תוכנית הסיוע"), שמטרתו הייתה לסייע בכיסוי הוצאות קבועות בלבד.
עם זאת, לנוכח העובדה כי מדובר בהתפשטות תחלואה ממוקדת לאחַר תקופה ממושכת שבהּ עיקר המשק חזר לפעילות כלכלית סדירה ואף צמח, מוצע למקד את מענק הסיוע לעוסקים בעלי כושר שרידות נמוך מלכתחילה, שההשפעה הכלכלית של זן האומיקרון מטבעה קשה יותר בעבורם. נוסף על כך, מוצע שלא לכלוֹל בגֶדר עוסק שזכאי למענק הסיוע, עוסקים שמזוהים או נשענים על המדינה בדרך זו או אחרת וכן גופים שלפי התנאים שנקבעו עולה כי מצבם הפיננסי טוב דיו.*

* ראו, לעניין זה, הגדרת המונחים "מוסד ציבורי זכאי" ו"עוסק" בסעיף 1 להצעת החוק.

יצוין, כי לצורך מניעת ניצול לרעה של מתן מענק הסיוע, מוצע לקבוע,** כי המנהל* יהיה רשאי להטיל קנס בשיעור 30% מהגירעון שנוצר לעוסק בגין פערים שנמצאו בין סכום מענק הסיוע הנתבע לבין סכום מענק הסיוע שנקבעה לגביו הזכאות, והכול אם נמצא כי העוסק התרשל בעריכת התביעה.

* ראו סעיף 11 להצעת החוק.
** "מנהל" מוגדר בסעיף 1 להצעת החוק כמנהל רשות המסים בישראל או מי שהוא הסמיכוֹ לעניין חוק זה.

מדובר בשיעור קנס גבוה יותר משיעור הקנס שנקבע בחוק תוכנית הסיוע, בין השאר על רקע העובדה שהיקף הפגיעה הכלכלית בְּשל התפשטות זן האומיקרון נמוך יותר בהשוואה לפגיעה שנגרמה בתחילת התפשטות נגיף הקורונה בישראל, ובהתאם ההסתברות לניצול לרעה של מתווה מענק הסיוע, בין באמצעות ירידת מחזורים שאינה נובעת מהתפשטות זן האומיקרון ובין מסיבות אחרות, גדולה יותר.