לוגו אלכס שפירא ושות׳

נפתחה המערכת להגשת דוחות שנתיים ליחידים לשנת-המס 2021 | עתירה כנגד חוקיות הדרישה להצהרת הון וכנגד תקנות שווי השימוש ברכב

נפתחה המערכת להגשת דוחות שנתיים ליחידים לשנת-המס 2021

רשות המסים הודיעה על פתיחת המערכת להגשת דוחות שנתיים ליחידים לשנת-המס 2021 בסביבת האינטרנט ובמערכת המיַיצגים.

במערכת ניתן לבחור באפשרות להגיש דוח מקוּון מלא, בצירוף המסמכים המאמתים, ובכך ליַיתר את הצורך להגיע למשרדים.
הגשה מקוּונת מלאה מאפשרת, כך על-פי ההודעה, טיפול מהיר בדוחות וקבלת החזר מס בפרקי זמן קצרים. 

למַעבר למערכת, לחצו כאן.


עתירה כנגד חוקיות הדרישה להצהרת הון וכנגד תקנות שווי השימוש ברכב

מבוא

במבזק מס' 1962 מיום 6.2.2022 דיווחנו על פסק-הדין של בית-המשפט העליון, בשבתו כבית-משפט גבוה לצדק, בעתירה שהוגשה על-ידי רו"ח ויויאן שוקייר כנגד חוקיותה של דרישת רשות המסים להגשת הצהרת הון.
בגדרהּ של העתירה, טענה העותרת – רואת-חשבון בהכשרתה, עובדת כשכירה וכן בעלת שליטה בחברה פרטית – כי דרישת רשות המסים להגשת הצהרת הון (מכוח סעיף 135(1)(א) לפקודת מס הכנסה) מנוגדת לזכותה החוקתית לפרטיות שמעוגנת בסעיף 7 לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו ("חוק היסוד")* ואינה עומדת בתנאי פסקת ההגבלה בסעיף 8 לחוק היסוד.**

* סעיף זה קובע כדלקמן:
"(א) כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו.
(ב) אין נכנסים לרשות היחיד של אדם שלא בהסכמתו.
(ג) אין עורכים חיפוש ברשות היחיד של אדם, על גופו, בגופו או בכליו.
(ד) אין פוגעים בסוד שיחו של אדם, בכתביו או ברשומותיו."
** סעיף זה קובע, כי "אין פוגעים בזכויות שלפי חוק-יסוד זה אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש, או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו".

ואילו במבזק מס' 1964 מיום 16.2.2022 דיווחנו על פסק-דין נוסף של בג"צ בעתירה אחרת שהוגשה על-ידי רו"ח שוקייר ואשר עניינה בתקנה 2 לתקנות מס הכנסה (שוי השימוש ברכב), התשמ"ז-1987 ("תקנות שווי השימוש"), הקובעת כללים להערכת שווי השימוש ברכב שמעביד מעמיד לרשותו של עובד לצורך חיובו במס הכנסה בהתאם לסעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה.
בגדרהּ של העתירה, טענו העותרות – חברת ניוויז'ן שרות מוניציפאלי בע"מ (חברה פרטית בבעלות רו"ח שוקייר המעמידה לרשות האחרונה רכב ובין השנים 2017–2020 לא זקפה את שווי הרכב בתלושי השכר של רו"ח שוקייר כנדרש) ורו"ח שוקייר – כי תקנה 2 לתקנות שווי השימוש לוקה בחוסר סבירות וחורגת ממסגרת פקודת מס הכנסה, פוגעת בקניינה של העותרת ועומדת בניגוד לעיקרון גביית מס אמת; ועל-כן מבוקש להורוֹת על בטלותה כמו גם על בטלות השומה שהופקה לעותרות.

כזכור, שתי העתירות נדחו על הסף אף מבלי לבקש את תגובת המשיבים.*

* למַעבר לפסק-הדין בעתירה הראשונה, לחצו כאן. למַעבר לפסק-הדין בעתירה הנוספת, לחצו כאן.

הבקשה לקיום דיון נוסף בפסקי-הדין

רו"ח שוקייר וחברת ניוויז'ן שרות מוניציפאלי בע"מ הגישו בקשות לקיום דיון נוסף בפסקי-הדין בהם, כאמור, נדחו על הסף עתירותיהן.
במקביל, הגישו המבקשות מספר בקשות נוספות ובכלל זאת בקשה, ממנה חזרו המבקשות, שלא לפרסם ברבים את ההחלטות בהליכים מושא העתירות.

שלשום (7.3.2022) ניתנו ההחלטות בבקשות.
הנשיאה א' חיות דחתה את הבקשות לקיום דיון נוסף ועמן נדחו גם הבקשות הנוספות.*

* למַעבר להחלטה בבקשה לקיום דיון נוסף בפסק-הדין בעניין חוקיות הדרישה להצהרת הון, לחצו כאן.
למַעבר להחלטה בבקשה לקיום דיון נוסף בפסק-הדין בעניין תקנות שווי השימוש ברכב, לחצו כאן.