לוגו אלכס שפירא ושות׳

תיקון סעיף 9(5) לפקודה | הוארכה הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי | פטוֹר ממס למענק לספורטאי בעד זכייה בתחרות

תיקון סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה

במבזק מס' 1946 מיום 15.11.2021 דיווחנו על פרסום חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2021 ו־2022), התשפ"ב-2021 ("החוק") (קישור לחוק).
בגדרו של החוק נכלל, בין היתר, תיקון עקיף לפקודת מס הכנסה (תיקון 257) המתייחס להוראות סעיף 9(5) לפקודה,* ובמסגרתו נקבעו שתי תקרות הכנסה לזכאים לפטוֹר ממס בגין הכנסה מיגיעה אישית: האחת, בסעיף 9(5)(א); והשנייה, בסעיף 9(5)(א1).

* התיקון מתייחס גם לסעיף 38 לפקודה, ראו סעיפים 21 ו-24(ה) לחוק, בעמ' 73–74.

בהמשך לכך, דיווחנו (במסגרת מבזק מס' 1957) על פרסום הודעתה בעניין זה של רו"ח פזית קלימן, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המסים (קישור להודעה).

נבקש לעדכנכם, כי פורסמה הודעה נוספת בנושא של רו"ח קלימן.
להורדת ההודעה הנוספת, לחצו כאן.


הוארכה הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי (עוטף עזה)

שלשום (8.2.2022) פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה) (תיקון מס' 7), התשפ"ב-2022 ("הוראת-השעה").

בגדרהּ של הוראת השעה, הוארכה בארבע שנים הטבת המס* לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי (עוטף עזה), שתוקפהּ פג בתום שנת 2021.

* זיכוי ממס בשיעור של 20% מההכנסה החייבת מיגיעה אישית עד לתקרת הכנסה של 241,080 שקלים חדשים (צמוד למדד).

להורדת הוראת-השעה, לחצו כאן.


פטוֹר ממס למענק לספורטאי בעד זכייה בתחרות

במקביל להוראת-השעה פורסם ברשומות גם החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 259), התשפ"ב-2022 ("התיקון").

בגדרו של התיקון נוספה לרשימת ההכנסות הפטורות ממס שבסעיף 9 לפקודה מענק ששילמו משרד התרבות והספורט, הוועד האולימפי בישראל, הוועד הפאראלימפי הישראלי או התאחדות איל"ת – התאחדות ישראלית לספורט תחרותי שאינו אולימפי, לזוכה במקום הראשון, השני או השלישי בתחרות שהתקיימה במסגרת המשחקים האולימפיים, המשחקים הפאראלימפיים או משחקי העולם, או לזוכה כאמור בתחרות לבוגרים שהתקיימה במסגרת אליפות עולם, אליפות אירופה או אליפות מוּכּרת,* והכול בעד זכייה בתחרות כאמור.

* לעניין זה, "אליפות מוכרת" מוגדרת כ"אליפות חלופית לאליפות עולם או לאליפות אירופה, בענפי ספורט שבהם לא מתקיימת אליפות כאמור, שהוכרה על ידי משרד התרבות והספורט, בהתייעצות עם היחידה לספורט הישגי או היחידה לספורט תחרותי, לפי העניין".

להורדת התיקון, לחצו כאן.

יושם אל לב, כי מדובר בפטוֹר ממס הכנסה ולא מדמי ביטוח לאומי/בריאות שלגביהם יש צורך בהוראת פטוֹר נפרדת.