לוגו אלכס שפירא ושות׳

הסטת שירותים לערוצים דיגיטליים ומתכונת קבלת הקהל במשרדי רשות המסים | תיקון סעיף 9(5) לפקודה | משיכה מקופות גמל לבעלי הכנסות נמוכות

הסטת שירותים לערוצים דיגיטליים ומתכונת קבלת הקהל במשרדי רשות המסים

הָחל מיום 9.1.2022, קבלת הקהל הפרונטלית במשרדי רשות המסים תהיה אך ורק בתחומי השירות שלא ניתן לקבלם באופן דיגיטלי ומקוּון או באמצעות המענה הטלפוני.
זאת, כמפורט בהרחבה בהודעתו בעניין זה של מר שלמה אוחיון, סמנכ"ל בכיר שירות לקוחות ברשות המסים.

למַעבר להודעה, לחצו כאן.


תיקון סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה

במבזק מס' 1946 מיום 15.11.2021 דיווחנו על פרסום חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2021 ו־2022), התשפ"ב-2021 ("החוק") (קישור לחוק).
בגדרו של החוק נכלל, בין היתר, תיקון עקיף לפקודת מס הכנסה (תיקון 257) המתייחס להוראות סעיף 9(5) לפקודה,* ובמסגרתו נקבעו שתי תקרות הכנסה לזכאים לפטוֹר ממס בגין הכנסה מיגיעה אישית: האחת, בסעיף 9(5)(א); והשנייה, בסעיף 9(5)(א1).

* התיקון מתייחס גם לסעיף 38 לפקודה, ראו סעיפים 21 ו-24(ה) לחוק, בעמ' 73–74.

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי פורסמה הודעתה בעניין זה של רו"ח פזית קלימן, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המסים.
למַעבר להודעה, לחצו כאן.


משיכה מקופות גמל לבעלי הכנסות נמוכות

במבזק מס' 1833 מיום 23.1.2020 דיווחנו על פרסום הנחייתה (קישור להודעה) של רו"ח פזית קלימן, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המסים, הכוללת הוראות המאפשרות לקופות גמל, חברות ביטוח וקרנות פנסיה שלא לנַכּוֹת מס במקור בעת משיכה חד-פעמית של כספי תגמולים או כספי פיצויים בידי בעלי הכנסות נמוכות, במסגרת התקרות וסכומי המשיכה המירביים שנקבעו.
זאת, במקום לפְנות לפקיד-השומה לצורך קבלת אישור ניכוי מס במקור ולהציגו לגופים המשלמים כאמור.

ביום 6.1.2021 פורסמה הודעתה של רו"ח קלימן בדבר הארכת תוקף ועדכון להנחיה ("העדכון") (קישור לעדכון), בגדרו תוקף ההנחיה הוארך עד ליום 31.12.2021 וזאת בשינויים המפורטים בעדכון.

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי ביום ב', 3.1.2022, פורסמה הודעתה הנספת של רו"ח קלימן (קישור להודעה הנוספת) לפיה תוקף ההנחיה והעדכון יוארכו עד ליום 31.12.2023.