לוגו אלכס שפירא ושות׳

שיעורי הריבית לגבי סעיפים 3(ט) ו-3(י) לפקודה | אישורי ניכוי מס במקור ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים |טופס 101 אלקטרוני לשנת 2022

שיעורי הריבית לגבי סעיפים 3(ט) ו-3(י) לפקודה

פורסמה ברשומות הודעת שר האוצר לפיהן שיעור הריבית בשנת-המס 2022 לעניין סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה* הינו 3.23% (קישור להודעה).

* תקנה 2 לתקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית), התשמ"ה-1985.

במקביל, פורסמה הודעת שר האוצר לפיה שיעור הריבית לעניין סעיף 3(י) לפקודה* הינו 2.42% (קישור להודעה).

* תקנה 2 לתקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית לעניין סעיף 3(י)), התשמ"ו-1986.

אישורי ניכוי מס במקור ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

כמדי שנה, רשות המסים פרסמה את הוראת הביצוע בנושא אישורי ניכוי מס במקור ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (קישור להוראה).

בגדרהּ של ההוראה מפורטים, בין היתר, הקריטריונים לזכאות לאישורים, האמצעים המקוּונים להצגת מידע בדבר האישורים (לרבות מידע פרטני), הנחיות לשימוש בשאילתות של מערכת אישורי ניכוי מס במקור, הפקה אוטומטית של אישור כתוצאה מהסרת מחדלים, בדיקת עמידה בקריטריונים לקבלת אישורים על-ידי משרדי השומה במהלך השוטף של השנה, טיפול בבקשות לשינוי שיעור הניכוי במקור, רשימת ליקויים, אישור מאולץ, אישורי ניכוי מס במקור עבוּר עסקים חדשים, שותפויות ואיחודי עוסקים, פטוֹר מניכוי מס במקור למוסדות ממשלתיים ואחרים, אישורי ניכוי מס במקור לתושבי-חוץ וחברות זרות, אישורים לחברות ישראליות שבהן בעלי מניות תושבי האוטונומיה ואישורי ניכוי מס במקור הכוללים את סעיף "שוק ההון".

בנוסף, קיימת בהוראת הביצוע התייחסות לשלילת אישורי פטוֹר מניכוי מס במקור במהלך השנה השוטפת, לרבות במקרים בהם מדובר בנישומים שקיימת סבירות גבוהה שהם מערבים בהפצת חשבוניות פיקטיביות וכן יישום חדש למניעת "גניבת זהויות" (ראו סעיף-קטן 18.2 להוראה).


טופס 101 אלקטרוני לשנת 2022

פורסמה הנחייתה של רו"ח פזית קלימן, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המסים, בנושא כללים והוראות להפקת טופס 101 אלקטרוני לשנת 2022.

למַעבר להנחיה, לחצו כאן.
למַעבר לנספח א' להנחיה, לחצו כאן.