לוגו אלכס שפירא ושות׳

סיוּוגה של חברת תמ"א כאיגוד מקרקעין וקביעת החבות במס רכישה בגין רכישת מניותיה | העלאת מוצגים לנט המשפט לאחַר סיום הליך ההוכחות

סיוּוגה של חברת תמ"א כאיגוד מקרקעין וקביעת החבות במס רכישה בגין רכישת מניותיה

במבזק מס' 1951 מיום 7.12.2021 (קישור למבזק) דיווחנו, בין היתר, על פסק-הדין של ועדת-ערר מיסוי מקרקעין שליד בית-המשפט המחוזי בתל-אביב בעניין יהבים ניהול פרוייקטים לבניה בע"מ.
נזכיר, כי באותו עניין, נדוֹנה השאלה האם חברת קריגר בראלי 14 בע"מ, אשר התקשרה בהסכם תמ"א עם בעלי הזכויות במקרקעין שברחוב בראלי 14 בתל-אביב, נחשבת ל"איגוד מקרקעין" כמשמעותו בסעיף 1 לחוק מיסוי מקרקעין; וככל שכן, כיצד יש לחשב את החבות במס רכישה בגין רכישת מניות אותה חברה.
ועדת-הערר, מפי רו"ח פרידמן (בהסכמת יו"ר הוועדה השופט ה' קירש וחברת הוועדה עו"ד א' סימון) דחתה את הערר תוך חיוב העוררת בהוצאות המשיב בסך 40,000 ש"ח (ו"ע 17022-09-19).

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי ביום ד', 29.12.2021, ניתן פסק-הדין של ועדת-הערר בעניין סבא ונסה בע"מ, וזאת בנוגע לסוגיות דומות – רכישת מניות של שתי חברות שפעלו במסגרת פרוייקטים של תמ"א 38/1 ברחוב ברגסון 5 ו-7 בתל-אביב (חברת יהבים ברגסון 5 בע"מ וחברת יהבים ברגסון 7 בע"מ).

ועדת-הערר, מפי חבר הוועדה רו"ח צ' פרידמן (בהסכמת יו"ר הוועדה השופט ה' קירש וחבר הוועדה עו"ד ושמאי מקרקעין ד' מרגליות), דחתה את הערר תוך חיוב העוררות בהוצאות בסך 50,000 ₪ (קישור לפסק-הדין).

תשומת לבכם, בין היתר, להתייחסותו של רו"ח פרידמן להחלטת מיסוי 55/08* (ראו פס' 58 לחוות דעתו) וכן לניתוחו באשר למועד רכישת המניות בחברת ברגסון 7 (ראו פס' 59–61 לחוות דעתו).

* באותה החלטה, ניאותה רשות המסים להחיל את הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 8/2003 מיום 14.7.2003,** על אף שבאותו מקרה לא עמדו המבקשים בכל הקריטריונים שנמנו בהוראה (קישור להחלטה).
** עניינה של הוראה זו במעמדו של איגוד שבבעלותו זכויות במקרקעין שהינן מלאי עסקי (קישור להוראה). ראו לעניין זה את פס' 57 לחוות דעתו של רו"ח פרידמן בעניין סבא ונסה בע"מ.

העלאת מוצגים לנט המשפט לאחַר סיום הליך ההוכחות

במבזק מס' 1954 מיום 26.12.2021 דיווחנו, בין היתר, על החלטתה של ועדת-ערר מיסוי מקרקעין שליד בית-המשפט המחוזי בתל-אביב בעניין אזורים בנין (1965) בע"מ ואח'.
נזכיר, כי באותו עניין דחתה הוועדה, מפי יו"ר הוועדה השופטת י' סרוסי (בהסכמת חברי הוועדה רו"ח צ' פרידמן ומר א' זיו), את בקשת העוררות לאפשר להן להגיש חוות-דעת שמאית לאחַר שהליך שמיעת הראיות בערר הסתיים, וזאת ממספר נימוקים (קישור להחלטה).

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי ניתנה החלטה נוספת של ועדת-הערר.
זאת, בבקשת המשיב להוציא מתיק המוצגים של העוררות מוצג אחד מתוך שלושה* שהעוררות העלו למערכת נט המשפט, כאשר לטענתן מדובר במסמכים 
"אשר הוצגו לנציגי המשיב במהלך הדיון ונאמר כי מסמכים אלו יועלו למערכת הנט".

* המשיב לא התנגד להגשת שני המוצגים האחרים כמוצגים מטעם העוררות.

ועדת-הערר קיבלה את בקשת המשיב וחייבה את העוררות בהוצאות בסך 10,000 ש"ח (קישור להחלטה).