לוגו אלכס שפירא ושות׳

רשימת העמדות החייבות בדיווח לשנת 2021 | הודעות הרשות בנושאים שונים

רשימת העמדות החייבות בדיווח לשנת 2021

כללי

במבזק מיום 9.12.2015 דיווחנו אודות פרסום חוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2015 ("החוק") (קישור לחוק), הקובע (במסגרת פרק ב' לחוק) חובות דיווח – לעניין מס הכנסה, מע"מ, בלו על דלק, מכס ומס קנייה – בגין "חוות דעת" ובגין "עמדה חייבת בדיווח".

ככלל, "עמדה חייבת בדיווח" לעניין מס הכנסה מוגדרת כעמדה שמתקיימים בה כל אלה: (א) היא עומדת בניגוד לעמדה שפרסמה רשות המיסים עד תום שנת-המס שלגבּיה מוגש הדו"ח; (ב) "יתרון המס" הנובע ממנה עולה על 5 מיליון ש"ח באותה שנת-מס או על 10 מיליון ש"ח במהלך ארבע שנות-מס לכל היותר.
ואילו הדיווח על נקיטת עמדה במסים עקיפים יחול על עמדה שיתרון המס הנובע ממנה עולה על 2 מיליון ש"ח בשנה או 5 מיליון ש"ח במהלך ארבע שנים.
בהקשר זה נקבע, כי עמדת רשות המיסים תפורסם במקום נפרד באתר האינטרנט של רשות המיסים, לאחַר שניתנה ללשכת עורכי-הדין, לשכת רואי-חשבון בישראל ולשכת יועצי המס הזדמנות סבירה לטעון את טענותיהן לגבּיה טרם פרסומה; היא תנוסח בלשון ברורה ומובנת; ומספר העֶמדות שתפרסם רשות המיסים לא יעלה על המגבלה שנקבע בעניין זה (חריגה מכך תהיה כרוכה באישור ועדת-הכספים).

אי-דיווח על נקיטת עמדה החייבת בדיווח כדין, משמעותו כאי הגשת דו"ח מס שחובה להגישו לפי הדין והוא עלול לגרור השלכות הן במישור האזרחי והן במישור הפלילי.

עם זאת, חשוב להדגיש, כי אין כל מניעה לנקוט בגישה שסותרת את עמדות רשות המסים (לא כל שכּן לאור העובדה שחֵלק מהעֶמדות סותרות, בכל הכבוד, פסיקה של בתי-המשפט ואף את סעיפי החוק עצמם), תוך דיווח על נקיטת העמדה הסותרת.
עוד נדגיש, כי רשימת העמדות היא רשימה מצטברת, כך שהעמדות החדשות מצטרפות לאלו שכבר פורסמו בשנים קודמות (ולא בוטלו) ואשר גם בגינן נותרה חובת דיווח במקרים הרלוונטיים. 

העמדות החייבות בדיווח שפורסמו בשנות-המס הקודמות

במבזקים קודמים דיווחנו על העמדות החייבות בדיווח שפורסמו על-ידי רשות המסים בשנות-המס 2016–2020.

כך, רשימת העמדות החייבות בדיווח לגבי שנת-המס 2016 כללה 16 עמדות בנושא מכס (קישור לרשימה), 31 עמדות בנושא מס הכנסה ומיסוי בינלאומי (קישור לרשימה) ו-11 עמדות בנושא מע"מ (קישור לרשימה). 

רשימת העמדות החייבות בדיווח לגבי שנת-המס 2017 כללה כללה 3 עמדות בנושא מכס (קישור לרשימה), 20 עמדות בנושא מס הכנסה (קישור לרשימה) ו-2 עמדות בנושא מע"מ (קישור לרשימה). 
במקביל לרשימה זו, פרסמה רשות המסים טופסי דיווח מעודכנים בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח לעניין מע"מ (קישור לטופס) ולעניין מכס (קישור לטופס).

רשימת העמדות החייבות בדיווח לגבי שנת-המס 2018 כללה 7 עמדות חדשות בתחום מס הכנסה (קישור לרשימה).
באותה שנה לא פורסמו עמדות חדשות בתחומי המיסוי העקיף (מע"מ ומכס), כך שבתחום זה המשיכו לחול העמדות שפורסמו בשנים 2016–2017 ושלא בוטלו.

ביום 30.12.2019 פרסמה רשות המסים את רשימת העמדות החייבות בדיווח לגבי שנת-המס 2019.
רשימה זו כללה עמדה ראשונה בתחום מיסוי הבלו על דלק (קישור לרשימה) וכן 22 עמדות חדשות בתחום מס הכנסה (קישור לרשימה).
בשנת 2019 לא פורסמו עמדות חדשות בנושאי מכס ומע"מ, כך שבתחום המיסוי העקיף המשיכו לחול העמדות שפורסמו בשנים 2016–2017 ושלא בוטלו, זולת, כאמור, העמדה החדשה בנושא הבלו.

ואילו ביום 30.12.2020 פרסמה רשות המסים את רשימת העמדות החייבות בדיווח לגבי שנת-המס 2020
רשימה זו כללה 10 עמדות חדשות בתחום מס הכנסה (קישור לרשימה) ועמדה חדשה אחת בתחום המכס (קישור לעמדה החדשה), דהיינו לא פורסמו עמדות חדשות בנושאי מע"מ ובלו על דלק, כך שבתחומים אלה המשיכו לחול העמדות שפורסמו בשנים קודמות ושלא בוטלו.

רשימת העמדות החייבות בדיווח לגבי שנת-המס 2021

אתמול (29.12.2021) פרסמה רשות המסים את רשימת העמדות החייבות בדיווח לגבי שנת-המס 2021.

רשימה זו כוללת 12 עמדות חדשות ועדכון* של 7 עמדות קיימות בתחום מס הכנסה ומיסוי בינלאומי (קישור לרשימה), וזאת לאחַר שמספר העמדות שרשות המסים ביקשה לפרסם צומצם באופן משמעותי בעקבות הדיונים שנערכו עם נציגי לשכת רואי-חשבון.

* העמדות המעודכנות מחליפות את העמדות הקודמות הָחל משנת-המס 2021, תוך שאין בראשונות כדי לגרוע מתוקפן של האחרונות לעניין הגשת הדוחות לשנות-המס הרלבנטיות.

השנה לא פורסמו עמדות חדשות בנושאי מע"מ, מכס ובלו על דלק, כך שבתחומים אלה ממשיכות לחול העמדות שפורסמו בשנים קודמות ושלא בוטלו (קישור לרשימת העמדות החייבות בדיווח בנושא מע"מ) (קישור לרשימת העמדות החייבות בדיווח בנושא מכס) (קישור לעמדה החייבת בדיווח בנושא בלו).

ואלו העמדות החדשות בתחום מס הכנסה המצטברות לכדי 101 עמדות!! (109 עמדות בנטרול 8 עמדות שבוטלו) (קישור לרשימה המצטברת): המרה של אמצעי תשלום מבוזרים (המכוּנים "מטבעות וירטואליים") (עמדה זו מהווה עדכון של עמדה מס' 32/2017); רווחים ראויים לחלוקה במכירת מניות של חברה הזכאית להטבות במס מכוח החוק לעידוד השקעות הון; חלוקת "רווחים כלואים" (עמדה זו מהווה עדכון של עמדה מס' 67/2019); תשלום מבוסס מניות שנרשם כעסקה הונית (עמדה זו מהווה עדכון של עמדה מס' 70/2019); הכנסות והוצאות בגין עסקות של גידור שאינו גידור חשבונאי (עמדה זו מהווה עדכון של עמדה מס' 71/2019); מתנה לתושב-חוץ מתושב ישראל אינה פטורה ממס מכוח סעיף 97(א)(5) לפקודה; לא יינתן זיכוי ממיסים שאינם מיסי חוץ אשר שולמו לרשויות המס של מדינה מחוץ לישראל; לא יינתן זיכוי עקיף בגין דיבידנד מגולם שמקורו ברווחי אקוויטי של חברת הבת הזרה; קביעת דיני המס בישראל לצורך קביעת ההכנסה של חבר-בני-אדם זר לעניין חברה נשלטת זרה וחברת משלח יד זרה; סיווג חברה המוחזקת בשרשרת חברות כחברה נשלטת זרה במקרה בו שיעור המס החָל על החברה המחזיקה בה עולה על 15%; רווח או הכנסה משינוי מבנה בידי חבר-בני-אדם שאינו תושב מדינה גומלת ייכלל בחישוב "רווחים שלא שולמו"; הקדש הפועל להשגת מטרה שאינה מטרה ציבורית בלבד לא יוחרג מפרק הנאמנויות; יום רכישה ומחיר מקורי במכירת נכס בנאמנות על-ידי נאמן או נהנה תושב ישראל, שלא הוסדר הונהּ במסגרת הֶסדרי המַעבר לנאמנויות (עמדה זו מהווה עדכון של עמדה מס' 47/2017); תושב ישראל המקבל חלוקות בעקיפין מנאמנות שמקור הונהּ בנאמנות שבה הוא נהנה; נאמנות נהנה תושב-חוץ שבהתקיים תנאי יתווסף לה בעתיד נהנה תושב ישראל תסוּוג כנאמנות תושבי ישראל; סיווג של נאמנות שמקורהּ בהקניה בנאמנות תושבת ישראל בה יוצר תושב ישראל אחד לפחות או בנאמנות נהנה תושב ישראל שאינה קרובים, שלא דווח על אירוע רווח הון בהקניה (עמדה זו מהווה עדכון של עמדה מס' 83/2020); קיטון בהון המדוּוח של נאמנויות מסוימות בדרך של הקניה או העברה פטורה לנאמנות אחרת או דיווח חלקי (עמדה זו מהווה עדכון של עמדה מס' 84/2020); הפסד מועבר שנצמח לתושב-חוץ טרם היותו תושב ישראל לא יוּתר בקיזוז כנגד הכנסות שהופקו בישראל לאחַר הפיכתו לתושב ישראל; וקביעת מחיר מקורי ויום רכישה בנכס שהתקבל במתנה או בהורשה מאת תושב ישראל לראשונה/תושב חוזר ותיק/תושב חוזר.

למשרדנו ניסיון רב בייעוץ בנושא העמדות החייבות בדיווח והנכם מוזמנים לפנות אלינו הן לצורך בחינת קיומן של עמדות הסותרות את העמדות החייבות בדיווח והן לצורך קבלת חוות-דעת התומכת בעמדה סותרת כאמור.


הודעות הרשות בנושאים שונים

בימים האחרונים, פורסמו מספר הודעות חשובות על-ידי רשות המסים:

  • רשות המסים מנפיקה באופן יזום תיאומי מס לשנת 2022 לאנשים עם מוגבלות (קישור להודעה);

  • השקת שירות מקוּון חדש לפתיחת תיק עוסק פטוּר במע"מ ובמס הכנסה בממשק אחד וללא צורך בהגעה פיזית למשרדים (קישור להודעה);

  • הארכת התקופה בה ניתן לבצע פריסת תשלומים להשבת מענקי קורונה ששולמו ביֶתֶר עד ליום 31.3.2022 (קישור להודעה);