לוגו אלכס שפירא ושות׳

חוק התכנית הכלכלית לשנים 2021 ו-2022

ביום ה', 18.11.2021, פורסם ברשומות חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022,) התשפ"ב-2022 ("חוק התכנית הכלכלית") (קישור לחוק התכנית הכלכלית).

בגדרו של חוק התכנית הכלכלית נכללים, בין היתר, תיקון מס' 96 לחוק מיסוי מקרקעין באשר לפרק חמישי 4 לחוק (פינוי בינוי) ופרק חמישי 5 (תמ"א 38) (ראו סעיפים 48–49 לחוק התכנית הכלכלית); תיקון מס' 75 לחוק עידוד השקעות הון באשר לבנייה להשכרה לפי פרק שביעי 1 לחוק האמור (ראו סעיפים 67–68 לחוק התכנית הכלכלית) לצד תיקונים מקבילים בחוק מע"מ (תיקון מס' 59, ראו סעיף 69 לחוק התכנית הכלכלית) בפקודת מס הכנסה (תיקון מס' 258, ראו סעיפים 70–71 לחוק התכנית הכלכלית) ובחוק מיסוי מקרקעין (תיקון מס' 97, ראו סעיף 72 לחוק התכנית הכלכלית); ותיקון מס' 7 לחוק גיל פרישה (ראו סעיף 73 לחוק התכנית הכלכלית).

נזכיר, כי בהצעת החוק* הוצעו מספר תיקוני חקיקה נוספים** שאינם כלולים בחוק התכנית הכלכלית ואף לא נכללו בחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2021 ו־2022), התשפ"ב-2021 (קישור לחוק ההתייעלות הכלכלית) שאליו התייחסנו במבזק האחרון.

* הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2021 ו־2022), התשפ"א-2021 ("הצעת החוק") (קישור להצעת החוק).
** ובכלל זאת תיקון לחוק מע"מ באשר לרכישה של שירותים דיגיטליים מספָקים בין־לאומיים אשר מושבם אינו בישראל (ראו סעיף 6 להצעת החוק), תיקון לפקודת מס הכנסה, לחוק מע"מ ולחוק מיסוי מקרקעין לפיו במקרים המפורטים בהצעת החוק הגשת ערעור מס לבית-המשפט או לוועדת-הערר לא תדחה את מלוא חובת תשלום המס השנוי במחלוקת ועם הגשת ערעור כאמור ישלם החייב 30% מסכום המס השנוי במחלוקת (ראו סעיפים 7–10 להצעת החוק) ותיקון לפקודת מס הכנסה ולחוק מע"מ באשר למיסוי שותפויות וקרנות השקעה (ראו סעיפים 16–18 להצעת החוק).