לוגו אלכס שפירא ושות׳

תיקון לתקנות שותפויות הנפט/גז

פורסמו תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט) (תיקון), התשפ"ב-2021 ("התיקון"(קישור לתיקון).

בגדרו של התיקון, מוצע לבצע שינויים מהותיים בתקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט), התשמ"ט-1988 ("התקנות"), הקובעות את הכּלָלים לחישוב המס בְּשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפוּת לחיפושי נפט/גז.
כך, ובין היתר, בעוד שעל-פי המנגנון שקבוע בתקנות, ובדומה לאופן המיסוי של שותפויות שאינן נסחרות, מיסוי השותפוּת נעשה על-פי "השיטה המעורבת" לפיה ההכנסות וההוצאות השוטפות של השותפוּת מיוחסות באופן ישיר לבעלי הזכויות בשותפוּת (כלומר, השותפוּת שקופה לצורכי מס) אך רואים ביחידות ההשתתפות כנכס עצמאי לצורכי מס אשר מכירתן ממוסה בדומה למיסוי מכירת מניות בחברה (תוך שהתקנות קובעות התאמות מסוימות שיש לערוך במחיר המקורי של היחידות אשר משַקפות את ייחוס ההכנסות וההוצאות של השותפוּת למחזיק בתקופת ההחזקה), התיקון קובע, כי בשלב החיפוש שבו השותפויות נושאות בעיקר הוצאותיהן הן תמוסינה בשיטה החד-שלבית; ואילו בשלב ההפקה, כאשר השותפויות כבר מפיקות רווחים, השותפויות תמוסינה בשיטה הדו-שלבית כחברה.
בנוסף, נקבעו בתיקון הוראות שונות להסדרת המצבים שבהם שותפוּת נפט/גז תהפוך להיות שותפוּת סגורה ותמוסה כחברה ולחישוב רווח ההון במכירת הזכות בשותפוּת.
כמו-כן, נקבע, כי תחול חובת ניכוי מס במקור בעת ביצוע חלוקה מהשותפוּת למחזיקים.
בנוסף, נקבעו הוראות-מַעבר שמסדירות את האופן שבו שותפויות קיימות תהפוכנה לשותפויות סגורות.

יצוין, כי תוקפן של התקנות, לאחַר הארכת תוקפן לפי סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת, פקע ביום 30.6.2015.
בהתאם, נקבע בתקנות 6 ו-7 לתיקון, כי התקנות כנוסחן לפני התיקון תחולנה הָחל מהמועד שבו פקע תוקפן, ואילו בתחילת שנת 2022 תיכנסנה לתוקף התקנות כנוסחן לאחַר התיקון.