לוגו אלכס שפירא ושות׳

בקשה מקוונת להחזר מס לשכירים | חקיקה שבדרך: הצעת חוק ההסדרים; זיכוי ממס לעבודה במשמרות; פטוֹר ממס למענק ששולם על ידי הוועד האולימפי

הגשת בקשה מקוּונת להחזר מס לשכירים

רשות המסים השיקה לאחרונה מערכת להגשת בקשה מקוּונת להחזר מס לשכירים שתאפשר לציבור השכירים לממש בפשטות את זכאותם להחזר מס בְּשל מס עודף ששולם על ידיהם עבוּר כל שנת-מס בנפרד.

המערכת החדשה מאפשרת לבצע את תהליך פתיחת התיק להחזר מס ולהגיש את הבקשה באופן מקוּון מלא, במהלך רציף, בזמן אמת לגבי שנות-המס 2019 ו-2020.

למַעבר למערכת, לחצו כאן.


חקיקה שבדרך

הצעת חוק ההסדרים

פורסמה הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2021 ו־2022), התשפ"א-2021 ("הצעת החוק"(קישור להצעת החוק).

ואלה תיקוני החקיקה המוצעים במסגרת הצעת החוק:
- תיקון לחוק מע"מ באשר לרכישה של שירותים דיגיטליים מספָקים בין־לאומיים אשר מושבם אינו בישראל (ראו סעיף 6 להצעת החוק);
- תיקון לפקודת מס הכנסה, לחוק מע"מ ולחוק מיסוי מקרקעין לפיו במקרים המפורטים בהצעת החוק הגשת ערעור מס לבית-המשפט או לוועדת-הערר לא תדחה את מלוא חובת תשלום המס השנוי במחלוקת ועם הגשת ערעור כאמור ישלם החייב 30% מסכום המס השנוי במחלוקת (ראו סעיפים 7–10 להצעת החוק);
- תיקון לחוק לעידוד השקעות הון באשר למיסוי הכנסות צבורות (ראו סעיפים 12–13 להצעת החוק);
- תיקון לפקודת מס הכנסה ולחוק מע"מ באשר למיסוי שותפויות וקרנות השקעה (ראו סעיפים 16–18 להצעת החוק).

הארכת תחולת תקנות זיכוי ממס לעבודה במשמרות

כידוע, תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות), התשמ"ז-1986 ("תקנות עבודה במשמרות" או "התקנות") מקנות, בתנאים מסוימים, זיכוי ממס בְּשל הכנסה מעבודה במשמרת שנייה או שלישית (כהגדרתן בתקנות).

תוקפן של תקנות עבודה במשמרות הוארך מעת לעת, כאשר ההארכה האחרונה נעשתה עד ליום 31.12.2020 מכוח תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות) (תיקון), התשע"ט-2019 (קישור לתקנותוהוארכה מכח סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת* עד ליום 16.6.2021.

* סעיף זה קובע, כי "כל חיקוק שתקפו היה פוקע תוך שני החדשים האחרונים לתקופת כהונתה של הכנסת היוצאת, או תוך ארבעה חדשים לאחר שהכנסת החליטה להתפזר, או תוך שלושת החדשים הראשונים לתקופת כהונתה של הכנסת הנכנסת – יעמוד בתקפו עד תום שלושת החדשים האמורים" [ההדגשה אינה במקור – א' ש']
ראו בעניין זה את פסק-הדין של השופט ד"ר ש' בורנשטין בת"צ 54977-01-15 פומרנץ נ' רשות המיסים (14.4.2017) (קישור לפסק-הדין).

אתמול (31.8.2021) פורסמה טיוטת תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות) (תיקון), התשפ"א-2021 (קישור לטיוטה) בגדרהּ מוצע להעריך את תחולת התקנות עד לסוף שנת-המס 2022.

פטוֹר ממס למענק ששולם על ידי הוועד האולימפי בישראל 

ביום 29.8.2021 פורסם תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (קישור לתזכיר), בגדרו מוצע להוסיף לרשימת ההכנסות הפטורות ממס שבסעיף 9 לפקודה "מענק המשולם על ידי הוועד האולימפי בישראל בשל זכיה בתחרות שהתקיימה במסגרת המשחקים האולימפיים או המשחקים הפראלימפיים, לזוכה בתחרות".

נזכיר, כי מדובר בפטוֹר ממס הכנסה ולא מדמי ביטוח לאומי/בריאות שלגביהם יש צורך בהוראת פטוֹר נפרדת.