לוגו אלכס שפירא ושות׳

תזכיר חוק לשינוי כללי המיסוי של שותפויות ותיקונים נוספים | דו"ח הממונה על חוק חופש המידע ברשות המסים

דו"ח הממונה על חוק חופש המידע ברשות המסים

כידוע, על-פי חוק חופש המידע, תשנ"ח-1998 ("החוק"), אשר נכנס לתוקפו בחודש מאי 1999, כל אזרח ישראלי או תושב* הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית – ובכלל זאת רשות המיסים – וזאת באמצעות הממונה על החוק ברשות האמורה.

* לעניין זה, "תושב" הינו כהגדרתו בסעיף 1 לחוק מרשם האוכלוסין וכן תאגיד שהתאגד לפי הדין בישראל.

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי פורסם דו"ח הממונה על הפעלת חוק חופש המידע ברשות המסים, וטיפול בבקשות לקבלת מידע עפ"י החוק לשנת 2020 ובו התפלגות המידע אודות הבקשות.

 להורדת הדו"ח, לחצו כאן.


תזכיר חוק לשינוי כללי המיסוי של שותפויות ותיקונים נוספים

פורסם תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה ("התזכיר"(קישור לתזכירהכולל מספר שינויים מהותיים בהוראות הפקודה החלות על שותפויות ובהוראות נוספות, ואשר עתיד להיות משולב במסגרת חוק ההסדרים. 

ואלה עיקרי השינויים המוצעים במסגרת התזכיר:
- ביטול סעיף 16א לפקודת מס הכנסה שמכוחו ניתנו אישורי מנהל רשות המסים למשקיעים זרים השותפים בקרנות השקעה, וחֵלף זאת לקבוע הוראות חדשות תחת סימן נפרד (סימן ג1), ייעודי לעניין זה; 
- החלפת סעיף 62 לפקודת מס הכנסה, שעניינו באגודה שיתופית שסוּוגה כאגודה שיתופית חקלאית;
- שינוי הפרק השני בחלק ד לפקודת מס הכנסה כך שיכלול את הסימנים הבאים: סימן א – קיבוצים שיתופיים או מתחדשים; סימן ב – מושבים ואגודות חקלאיות; סימן ג – שותפויות; סימן ג1 – קרנות השקעה; סימן ג2* – חברות בית; סימן ד – חברות משפחתיות; וביטול סימן ה שעניינו בחברות שקופות.

* דומנו, כי נפלה טעות סופר בעניין זה בתזכיר, שכּן צוין שם סימן ג1.

- החלפת סעיף 63 לפקודת מס הכנסה, שעניינו במיסוי שותפויות, בהסדר מפורט שתחולתו ביום 1.1.2022 לגבי כל חבר-בני-אדם הרשום לפי סעיף 134 לפקודה כשותפות;

- תיקון סעיף 91(ב)(2) לפקודת מס הכנסה (הקובע מס בשיעור 30% על רווח הון בידי יחיד שהוא "בעל מניות מהותי") כך שסעיף זה יחול גם על יחיד שהוא שותף בשותפוּת שהיא בעל מניות מהותי וכן על יחיד שהוא בעל מניות בחברה משפחתית או חברת בית שהיא בעל מניות מהותי;

- הוספת פסקה (ב1) לסעיף 92 לפקודת מס הכנסה הכוללת מגבלה לגבי קיזוז הפסדי הון כאשר מדובר בהפסד או ברווח הון שנוצרו בהעברת נכס שאין עמהּ העברת שליטה כאמור בסעיפים 25 ו-26 לפקודה;

- הוספת פסקה (ב4) לסעיף 97 לפקודת מס הכנסה, לפיה הפטוֹר הקבוע בסעיף 97(ב3) לפקודה* יחול במכירת זכות בשותפוּת בידי תושב-חוץ רק על חלק מהתמורה השָווה לחֵלק הפטוּר אשר היה זכאי לוֹ לוּ הייתה מוֹכרת השותפוּת את כל נכסיה.

* סעיף זה פוטר תושב-חוץ ממס על רווח הון שהיה לו במכירת נייר-ערך של חברה תושבת ישראל, או במכירת זכות בחבר-בני-אדם תושב חוץ שעיקר נכסיו הם זכויות, במישרין או בעקיפין, בנכסים הנמצאים בישראל. זאת, בכפוף לתנאים המנויים באותו סעיף.

- הוספת פסקות (3א) ו-3(ב) לסעיף 125ב לפקודת מס הכנסה לפיהן דיבידנד בְּשל חֵלקם היחסי של שותף יחיד אחד או יותר בהכנסות שותפוּת אשר חוּלק על-ידי חברה לשותפוּת שהיא בעל מניות מהותי בה וכן דיבידנד בְּשל חֵלקם היחסי של בעל מניות יחיד אחד או יותר בהכנסות חברת בית אשר חוּלק על-ידי חברה לחברת בית שהיא בעלת מניות מהותית בה – יחויבו במס בשיעור 30%;

- תיקון סעיף 125ג לפקודת מס הכנסה: הוספת הגדרה למונח "יחסים מיוחדים" (כהגדרתם בסעיף 85א לפקודה) וכן קביעת שלושה מקרים נוספים בהם ריבית תחויב במס שולי בידי יחיד (דהיינו, בנוסף למקרים המנויים כיום באותו סעיף): כאשר היחיד הוא שותף בשותפוּת שהיא בעל מניות מהותי בחבר-בני-האדם ששילם את הריבית; כאשר היחיד הוא שותף בשותפוּת ששילמה את הריבית; וכאשר היחיד הוא בעל מניות בחברת בית או חברה משפחתית שהיא בעל מניות מהותי בחבר-בני-האדם ששילם את הריבית;*

* יצוין, כי התזכיר כולל תיקון גם של הוראות 125ג(ד)(4) לפקודת מס הכנסה, אך דומנו כי נפלה טעות סופר באותו תיקון הן בנוסחו והן בכך שהתיקון האמור סומן כפסקה (ג) במקום (ב)(2).

- תיקון סעיף 129ג(א)(1) לפקודת מס הכנסה, כך שהפטוֹר ממס הקבוע בו לגבי קרן נאמנות פטורה לא יחול על הכנסותיה ורווחיה מעסק ומשלח יד;*

* תיקון זה אינו ברור כלל ועיקר, וזאת לאור אופי פעילותן של קרנות הנאמנות.

- תיקון סעיף 131 לפקודת מס הכנסה;

- הוספת סעיף 30א לפקודת השותפויות לפיו יראו בדיווח למס הכנסה על חֵלקם של השותפים בנכסי השותפוּת וברווחיה, כחֵלק מהסכם השותפוּת אשר קובע את זכויות השותפים בשותפוּת וגובר על כל הסכם אחר הקיים בין השותפים;

- תיקון סעיפים 56 ו-128 לחוק מע"מ.