לוגו אלכס שפירא ושות׳

הארכת תוקפן של תקנות שותפויות להפקת סרטים

פורסמו תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט ישראלי) (הוראת שעה) התשפ"א-2021 ("התקנות"(קישור לתקנות).

בגדרן של התקנות, הוארך תוקפן של תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט ישראלי) (הוראת שעה), התש"ע-2009 המעניקות הטבות מס שונות במטרה לעודד הפקת סרטים ישראליים, וזאת עד ליום 31.12.2021 (רטרואקטיבית מיום 16.6.2020).