לוגו אלכס שפירא ושות׳

ערובה להבטחת הוצאות מנהל מע"מ

ביום 11.4.2021 ניתנה החלטתו של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע בעניין מאה ואחת טים בע"מ.

המערערת – חברה העוסקת באספקת כוח אדם – הגישה לבית-המשפט המחוזי ערעור על החלטת המשיב לחייבהּ בכפל-מס לפי סעיף 50(א1) לחוק מע"מ בסך של כ-14.3 מיליון ש"ח, לפסול את ספריה וכן לחייבהּ בקנס לפי סעיף 95(א) לחוק בסך של כ-700 אלף ש"ח.
עניינה של ההחלטה בבקשת המשיב להפקיד ערובה להבטחת הוצאותיו, ככל שהערעור שהגישה המערערת יידחה וככל שייפסקו לטובת המשיב הוצאות משפט. זאת, בהתאם להוראות סעיף 353א לחוק החברות ולחלופין בהתאם לתקנה 157 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018.

בבקשתו, טען המשיב, כי קיים חשש ממשי באשר ליכולתה של המערערת לשלם את הוצאותיה ככל שהערעור יידחה ועל-כן יש לחייבהּ בהפקדת ערובה לתשלום ההוצאות.
המשיב הפנה לכך שבהתאם למרשמיו אין בבעלות המערערת נכסים שמהם ניתן להיפרע והדגיש את גובה המס השנוי במחלוקת העולה על 15 מיליון ש"ח.

בית-המשפט, מפי השופטת י' ייטב, קיבל את הבקשה (קישור להחלטה).
נפסק, כי על המערערת להפקיד ערובה בסכום של 50,000 ש"ח, במזומן או בערבות בנקאית; וכי אחד מבעלי מניותיה של המערערת יפקיד ערבות צד ג' בסכום של 50,000 ש"ח.
עוד נפסק, כי הערבויות תופקדנה בתוך 30 ימים, שאחרת הערעור יימחק.