לוגו אלכס שפירא ושות׳

דחיית מועד הגשת הדו"ח השנתי | טיפול בפניות אנונימיות

דחיית המועד האחרון להגשת הדו"ח השנתי לשנת-המס 2020

פורסמה הודעת רשות המסים (קישור להודעה) לפיה מנהל הרשות החליט על מתן אורכה לכלל הנישומים (יחידים וחברות) להגשת הדוחות השנתיים לשנת-המס 2020, עד ליום 30.6.2021.

נזכיר, כי לגבי נישומים המיוצגים על-ידי רואה-חשבון (או יועץ מס) ניתנת אַרכּה להגשת הדו"ח בהתאם להסדרים בין הרשות למיַיצגים.


טיפול בפניות אנונימיות ובפניות טרם הגשת דוחות

פורסמה הנחיה (קישור להנחיה) בנושא "סעיף 158ג לפקודת מס הכנסה – טיפול בפניות אנונימיות וטיפול בפניות טרם הגשת דוחות – ריענון" של רו"ח (משפטן) רולנד עם-שלם, סמנכ"ל בכיר לעניינים מקצועיים ברשות המסים.

בגדרהּ של ההנחיה – המופנית לפקידי-השומה, מנהלי משרדי מע"מ ומנהלי משרדי מיסוי מקרקעין – צוין, כי מטרתה לרענן ולהבהיר את אופן הטיפול בפניות אנונימיות למשרדים ובפניות למשרדים טרם הגשת דוחות או דיווחים, וזאת בהמשך להנחיית מנהל רשות המסים למשרדים מיום 22.8.2011 שניתנה לאור המלצות הוועדה שהוקמה בעקבות "פרשת רשות המיסים".

וכך מצוין בהנחיה הנוכחית (ההדגשות במקור):
"סעיף 158ג לפקודת מס הכנסה קובע כי הטיפול בבקשה להחלטת מיסוי יתבצע על ידי המנהל ועל ידי מי שהוסמך לכך על ידו. בנוסף, בהתאם לסעיף 158ד(ה) לפקודה, ניתן שתחילת הטיפול יתבצע אגב פנייה אנונימית. ישנם מקרים בהם יוחלט על ידי נציגי החטיבה המקצועית להעביר את הטיפול בבקשה למשרדי השומה ולטפל בה שלא בדרך של החלטת מיסוי, בהתאם לסעיף 158ג(ב) לפקודה. חוזר מס הכנסה 2018/16 בנושא החלטות מיסוי מרכז ומבהיר את ההוראות, הסמכויות והנהלים לעניין הליך בקשה ומתן של החלטות מיסוי.
לפיכך, במקרים בהם מתקבלת פנייה אנונימית, יפנה מנהל המשרד את המבקש לחטיבה המקצועית המשמשת "כמוסד להחלטות מיסוי" שבו יוחלט כיצד תטופל הפנייה.
במקרים בהם מתקבלת פנייה שאינה אנונימית, לגבי תיק המתנהל במשרד השומה, באשר להשלכות חבות המס, לגבי עסקה או פעילות אשר טרם הגיע מועד דיווחה – בסמכות המשרד לטפל בה לצורך ניכוי מס במקור בלבד. בכל טיפול נוסף יש להפנות את הפונה אל הרפרנט המקצועי של המשרד בטרם קבלת החלטה לגבי הפנייה."