לוגו אלכס שפירא ושות׳

חשבונית מס מרכזת בגין שירותים ונכסים בלתי-מוחשיים המיובאים מתושב-חוץ

במבזק מס' 1715 מיום 24.5.2018 דיווחנו, בין היתר, על החלטת מיסוי מס' 6369/18 (קישור להחלטה) שעניינה בהוצאת חשבונית מס עצמית מרכזת אחת לחודש בגין התמורה המשולמת לספקים תושבי-חוץ בגין רכישת שירותים ונכסים בלתי-מוחשיים שונים (כגון: רישיונות לשימוש בתוכנות, שירותי מחקר ופיתוח, שירותי מטה ועוד).

בגדרהּ של ההחלטה נקבע, כי היות שחובת הדיווח בהתאם לתקנה 6ג ו-6ד לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976 חלה בְּשל מספר רב של תשלומים המשולמים מידי חודש בחודשו לספקים זרים רבים, אישרה רשות המסים הוצאת חשבונית מס עצמית מרכזת אחת לחודש בְּשל התמורה המשולמת לספקים הזרים במהלך אותו חודש בהתקיים התנאים המנויים בהחלטת המיסוי.

תוקף ההחלטה הוגבל לשלוש שנים עד ליום 6.5.2021 או עד לביטולה, לפי המוקדם.

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי רשות המסים הודיעה (קישור להודעה) על הארכת תוקף החלטת המיסוי, על כל תנאיה וסייגיה,* עד ליום 16.5.2024. 

* לרבות אלה המנויים בסעיפים 3(ד)–(ה) להחלטה לפיהם אין באמור בהחלטה כדי להוות אישור לניכוי מס תשומות בהסתמך על חשבונית המס העצמית המרכזת ואין באישור האמור כדי לקבוע את מעמדם של הספקים הזרים לעניין מע"מ ולעניין מס הכנסה.