לוגו אלכס שפירא ושות׳

חקיקת המשנה שבדרך – תקנות הפקת סרטים וסדר דין במיסים | דע זכויותיך וחובותיך 2020 | שידור דוחות יחידים

תיקון מוצע לתקנות סדר הדין במיסים

במבזק מס' 1746 מיום 15.10.2018 דיווחנו, בין היתר, על פרסומן של תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 ("התקנות החדשות"(קישור לתקנות החדשות), המחליפות את תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 ("התקנות הישנות").
במקביל, פורסם תיקון לתקנות הישנות (קישור לתיקון) בגדרו שוּנה שמן של התקנות הישנות לתקנות סדר הדין האזרחי (תובענות בענייני משפחה ואכיפת פסקי-חוץ), התשמ"ד-1984 ונמחקה מרבית הוראותיהן.

באותו מבזק ציינו, כי טרם בוצעו שינויים בתקנות סדר הדין החלות על ערעורי מסים (ובכללן תקנות בית משפט (ערעורים בעניני מס הכנסה), התשל"ט-1978), הגם שתקנות אלו מַפנות לחלק מהתקנות הישנות.

בהמשך לכך נבקש לעדכנכם בדבר פרסום טיוטה לתיקון תקנות סדר הדין במס הכנסה,* מיסוי מקרקעין,** מע"מ ומס קנייה,*** מס רכוש וקרן פיצויים**** וקבילוּת פנקסים.*****

* טיוטת תקנות בית משפט (ערעורים בעניני מס הכנסה) (תיקון), התשפ"א-2021 (קישור לטיוטה).
** טיוטת תקנות מיסוי מקרקעין (סדרי הדין בפני ועדות ערר) (תיקון), התשפ"א-2021 (קישור לטיוטה).
*** טיוטת תקנות מס ערך מוסף ומס קנייה (סדרי הדין בערעור) (תיקון), התשפ"א-2021 (קישור לטיוטה).
**** טיוטת תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (ערעורים) (תיקון), התשפ"א-2021 (קישור לטיוטה).
***** טיוטת תקנות מס הכנסה ומס ערך מוסף (סדרי הדין בפני הוועדה לקבילות פנקסים) (תיקון), התשפ"א-2021 (קישור לטיוטה).

טיוטת תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט ישראלי) (הוראת שעה), התשפ"א-2021 (קישור לטיוטה)

בגדרהּ של הטיוטה, מוצע להאריך את תוקפן של תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט בישראל) (הוראת שעה), התש"ע-2009 – המעניקות הטבות מס שונות להפקת סרטים – רטרואקטיבית מהמועד בו הן פקעו (16.6.2020) ועד ליום 31.12.2021.


דע זכויותיך וחובותיך 2020

רשויות המס פרסמו את המדריך המלא להגשת הדו"ח השנתי בידי יחידים (דע זכויותיך וחובותיך) לשנת-המס 2020 (קישור למדריך).

על-פי המצוין במבוא למדריך, דברי-ההסבר המפורטים בו מעודכנים עד וכולל תיקון 256 לפקודת מס הכנסה מיום 24.11.2020 (קישור לתיקון) וחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורנה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס׳ 4), התשפ"א-2021 מיום 12.1.2021 (קישור לחוק).


פתיחת המערכת לשידור דוחות שנתיים של יחידים לשנת-המס 2020

פורסמה הודעתה (קישור להודעה) של רו"ח פזית קלימן, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המסים, לפיה המערכת למיַיצגים המחוברים לשע"מ והמערכת באינטרנט לשידור דוחות של יחידים לשנת-המס 2020, נפתחו לשידור.

יצוין, כי במענה לפנייתה בנושא של לשכת רואי חשבון, נוספו בטופס 1301 (לשנת 2020) שדות ייעודיים לרישום מענקי הקורונה, וזאת על-מנת לשַקף את המענקים ששולמו על-ידי או באמצעות רשות המסים ואינם חייבים במע"מ (ראו לעניין זה סעיף 7 בטופס 1301).

עוד יצוין, כי ביישום קיימת הדרכה מפורטת לגבי אופן מילוי הדו"ח, לרבות כל אחד מהשדות; כי הגישה להדרכה נמצאת ביישום עצמו, בסרגל התפריט העליון, תחת לשונית "עזרה"; וכי תמיכה טלפונית לנישומים ומיַיצגים הנתקלים בבעיות טכניות בעת שידור הדוחות, תינתן על-ידי מרכז המידע והשירותים המקוּונים של רשות המסים בטלפונים 02-5656400 או 4954*.