לוגו אלכס שפירא ושות׳

החלטת מיסוי בנושא סעיף 104א לפקודה

פורסמה החלטת מיסוי מס' 3958/21 ("ההחלטה"(קישור להחלטה).

עניינה של ההחלטה בהעברת זכות במקרקעין מחברה אם לחברת בת (100%) בהתאם להוראות סעיף 104א, תוך שהחברה הקולטת שילמה מס רכישה בשיעור 0.5% משווי המקרקעין שהועברו כאמור.
מנהל מיסוי מקרקעין הפעיל את סמכותו בהתאם להוראות סעיף 78(ב)(2) לחוק מיסוי מקרקעין והגדיל את שווי המקרקעין ביחס לשווי שדוּוח על-ידי החברות, וזאת בהסכמה עִמן.

במסגרת ההחלטה נקבע, כי על חברת הבת להקצות מניות נוספות בהתאם להפרש בין שווי נכס המקרקעין המעודכן (כפי שנקבע על-ידי מנהל מיסוי מקרקעין) לבין שווי נכס המקרקעין שעל פיו הוקצו המניות במועד ההעברה. זאת, בהתאם להוראות סעיף 104א(א)(3) לפקודה.*

* סעיף זה קובע, כי "היחס בין שווי השוק של הזכויות שהוקצו למעביר לבין שווי השוק של כלל הזכויות בחברה מיד לאחר ההקצאה הוא כיחס שבין שווי השוק של הנכס המועבר לשווי השוק של החברה מיד לאחר ההעברה."

עוד נקבע בהחלטה, כי הקצאת המניות הנוספות תדוּוח לפקיד-השומה של חברת האם בהתאם להוראות סעיף 104ז לפקודה; וכי על המניות המוקצות הנוספות תחולנה הוראות סעיף 104ו לפקודה ובכלל זה יראו אותן כאילו הוקצו במועד ההעברה.