לוגו אלכס שפירא ושות׳

שיוך נכסים בקיבוצים | מועדי דיווח ותשלום דוחות מע"מ, מס הכנסה וניכויים לשנת המס 2021

שיוך נכסים בקיבוצים

פורסמה הנחייתו של רו"ח (משפטן) רולנד עם-שלם, סמנכ"ל בכיר לעניינים מקצועיים ברשות המסים ("ההנחייה").

עניינה של ההנחייה בשיוך מלא*/חלקי** של נכסי קיבוץ*** ומפורטים בה אופן הדיווח והמיסוי של החלוקה לחברים וליורשים וכן אופן הטיפול בסכומי החלוקה לחברים וליורשי החברים בדוחות המס של הקיבוץ, החברים והיורשים.

* שיוך מלא מבוצע באמצעות העברת מניות או יחידת השתתפות בתאגיד המוחזק על-ידי חברי הקיבוץ מסוג של חברה בע"מ או אגודה שיתופית בע"מ.
** שיוך חלקי מבוצע בדרך של החלטת האסיפה הכללית על חלוקת פירות הנכסים היצרניים לפי מפתח חלוקה של ותק ומפתח שוויוני מבלי להעניק זכויות בנכסים עצמם.
*** ראו תקנות האגודות השיתופויות (שיוך אמצעי ייצור בקיבוץ מתחדש), התשס"ו-2005.

למַעבר להנחייה, לחצו כאן.


מועדי דיווח ותשלום דוחות מע"מ, מס הכנסה וניכויים לשנת המס 2021

רשות המסים פרסמה הודעה לעניין מועדי הדיווח והתשלום של דוחות מע"מ, מס הכנסה וניכויים לשנת המס 2021.

למַעבר להודעה, לחצו כאן.