לוגו אלכס שפירא ושות׳

הפטור ממס רווחי הון במכירת איגרות-חוב הנסחרות בבורסה לניירות-ערך בתל-אביב

ככלל, תושב-חוץ (הן יחיד והן חברה) פטוּר ממס על רווחי הון במכירת איגרות-חוב הנסחרות בבורסה לניירות-ערך בתל-אביב בתנאי שרווח ההון אינו במפעל קבע של תושב-החוץ בישראל. 

ביום 17.11.2011 פורסם ברשומות תיקון 186 לפקודת מס הכנסה.*

* להורדת התיקון, לחצו כאן

על-פי התיקון, הפטוֹר ממס רווחי הון כאמור לעיל לא יחול על רווח הון במכירת איגרת-חוב או מילווה של מדינת ישראל או בערבותה, הרשומים למסחר בבורסה בישראל ושהמועד לפדיונם אינו עולה על 13 חודשים מלאים מיום הוצאתם ("מילווה מדינה קצר-מועד") ועל עסקה עתידית שנכס הבסיס שלהּ הוא, במישרין או בעקיפין, מילווה מדינה קצר-מועד כאמור.

תחולת התיקון נקבעה ל-30 ימים ממועד פרסום התיקון ("יום התחולה") והוא יחול על רווח הון ממכירת מילווה מדינה קצר-מועד (כמשמעותו לעיל) ועל רווח הון מעסקה עתידית שנכס הבסיס שלהּ הוא, במישרין או בעקיפין, מילווה מדינה קצר-מועד כאמור, שיימכרו הָחֵל מיום התחילה, ואשר נרכשו לפני יום התחילה או בשנתיים שמיום התחילה.