לוגו אלכס שפירא ושות׳

הצעת חוק לגבי מיסוי מטבעות דיגיטליים

במהדורה האחרונה של ספרנו מיסוי שוק ההון* התווסף לספר פרק חדש (פרק 12) הכולל, לראשונה בספרות המשפטית, דיון במיסוי השקעות במטבעות דיגיטליים.

* מהדורה שלישית, אפריל 2019. לפרטים לגבי הספר ורכישתו, לחצו כאן.

במסגרת זו, הבענו עמדתנו, בין היתר, כי המצב החוקי הקיים אינו מאפשר לראות במטבעות הדיגיטליים כמטבע לכל דבר ועניין ועל-כן מדובר ב"נכס" כמשמעותו בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה ולא ב"מטבע" כאמור בסעיף 9(13) לפקודה. 

נזכיר, כי במבזק מס' 1790 מיום 20.5.2019 דיווחנו על פסק-הדין (קישור לפסק-הדין) של בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד בעניין נועם קופל, בו נקבע על-ידי השופט ד"ר ש' בורנשטין, כי הרווח (בסך של כ-8.3 מיליון ש"ח) שהפיק המערער בשנת 2013 ממכירת ביטקוין אינו פטוּר ממס לפי סעיף 9(13) לפקודת מס הכנסה, שכּן אכן מדובר ברווח הון ממכירת "נכס".
השופט בורנשטין דחה גם טענותיו החלופיות של המערער לפיהן יש להתייחס לביטקוין כאל "נייר ערך" הצמוד למחיר הביטקוין (אשר הרווחים ממכירתו פטוּרים ממס) וכי גם אם הביטקוין יוגדר כ"נכס" יש לסוַוג את הרווחים ממכירתו כ"הפרשי שער" הפטוּרים ממס.

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי פורסמה הצעת חוק ביוזמת חברי הכנסת פורר, סובה קונים וקושניר, לפיה הגדרת המונח "נכס" שבסעיף 88 לפקודת מס הכנסה תתוקן כך שהיא תכלול גם מטבע דיגיטלי מבוזר שנקבע על-ידי שר האוצר מכוח סעיף 96א לפקודה שמוצע להוסיפו במסגרת אותה הצעה.

למַעבר להצעת החוק, לחצו כאן.