לוגו אלכס שפירא ושות׳

העברת מידע מרשות המסים לראש אמ"ן; היוון קצבת פרישה לגמלאי צה"ל

העברת מידע מרשות המסים לראש אמ"ן

פורסמה בילקוט הפרסומים הודעתו של מנהל רשות המסים, מר ערן יעקב, לפיה מכוח סמכותו לפי סעיף 142(א)(1) לחוק מע"מ, סעיף 231א2(א)(1) לפקודת המכס, סעיף 105(א) לחוק מיסוי מקרקעין וסעיף 234 לפקודת מס הכנסה, הוא מתיר בזה לעובדי רשות המסים לגלות לראש אגף המודיעין בצה"ל ("אמ"ן") או למי שהוא הִסמיך לעניין זה, מידע שהגיע אליהם אגב ביצוע החוקים האמורים, שנדרש לצורך פעילות אמ"ן.

למַעבר להודעה, לחצו כאן.


היוון קצבת פרישה לגמלאי צה"ל

פורסמה הודעתן של רו"ח רחלה אקוקה, מנהלת מחלקת שומה פרט בחטיבת שומה וביקורת ברשות המסים ושל רו"ח רונית כהן, מנהלת מחלקת קופות גמל בחטיבה המקצועית ברשות.

עניינה של ההודעה באופן חישוב הפטוֹר ממס לפי סעיף 9א לפקודת מס הכנסה לגבי גמלאי צה"ל שבחרו להַוון את קצבת הפרישה בהתאם לתקנות שירות הקבע בצבא ההגנה לישראל (גימלאות) (היוון קיצבאות ותביעות נגד צד שלישי), תש"ל-1970 ושלגביהם הופסק או הופחת הניכוי החודשי מכוח תקנה 6א(א) לתקנות האמורות.

למַעבר להודעה, לחצו כאן.