לוגו אלכס שפירא ושות׳

החלטות מיסוי בנושא מע"מ; קיזוז מס תשומות על-סמך העתק חשבונית; חשבוניות פיקטיביות

החלטות מיסוי בנושא מע"מ

פורסמו שלוש החלטות מיסוי בנושא מע"מ:

החלטת מיסוי מס' 2910/20 (קישור להחלטה)

עניינה של החלטה זו בחברה שעיסוקה בבניית דירות ומכירתן הרשומה כעוסק לעניין חוק מע"מ ואשר זכתה במכרז ("המכרז") של רשות מקרקעי ישראל ("רמ"י") לרכישת מקרקעין המיועדים לבנייה למגורים.
במסגרת המכרז, שילמה החברה הוצאות פיתוח למשרד הבינוי והשיכון ("משב"ש"), אך קיבלה מאוחר יותר תוספת סבסוד הוצאות פיתוח ממשב"ש בְּשל מכירת דירות לזכאים. זאת, מכוח החלטת ממשלה מס' 3282 מיום 5.6.2011 (קישור להחלטה).

בגדרהּ של ההחלטה נדחתה בקשת החברה לאשר, כי תוספת הסבסוד שהחברה קיבלה ממשב"ש אינה חייבת במע"מ בידי החברה.

נקבע, כי התמורה שהתקבלה בידי החברה ממשב"ש מהווה חלק מהתמורה שבין זכאי משב"ש לבין החברה בהתאם להוראות סעיף 7 לחוק מע"מ, כאשר התמורה בְּשל מכירת הדירה משולמת בחלקהּ על-ידי זכאי משב"ש ובחלקהּ על-ידי משב"ש בדרך של תוספת הסבסוד עבוּר כל זכאי משב"ש.
לחלופין, נקבע, כי תוספת הסבסוד מהווה תמורה בעד "עסקה" של ייעוד הדירות לסוג רוכשים מסוים (זכאי משב"ש) אשר למשב"ש אינטרס בייעוד הדירות עבורם.
לחלופי חלופין נקבע, כי תוספת הסבסוד כפופה להוראות סעיף 12 לחוק מע"מ.

החלטת מיסוי מס' 451/20 (קישור להחלטה)

עניינה של החלטה זו בחברת בית תוכנה המספקת ללקוחותיה תוכנה למחשב לצורך חישוב שכר ("התוכנה"), כאשר הלקוחות הרוכשים את התוכנה מקבלים מדי שנה הצעה לקבלת שירות שוטף שבגדרו החברה מספקת להם עדכוני תוכנה ומענה טלפוני שוטף לסיוע בתפעול התוכנה ("שירותי התמיכה בתוכנה").
בנוסף ובנפרד, החברה מציעה ללקוחות שירותי ייעוץ מקצועיים בנושאים כגון: פנסיה, דיני עבודה, ביטוח לאומי וכו' ("השירותים המקצועיים").
לחברה קיימים לקוחות באילת הרשומים כעוסק תושב אזור אילת במשרדי מע"מ אילת ("העוסקים האילתיים").

בגדרהּ של ההחלטה נקבע, כי השירותים המקצועיים לעוסקים האילתיים אינם נכללים במסגרת תקנה 20א לתקנות אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים), התשמ"ה-1985 ועל-כן הם חייבים במע"מ בשיעור רגיל.
לעומת, לגבי שירותי התמיכה בתוכנה נקבע, כי אלה נכללים בתקנה 20א האמורה ובהתאם חייבים במע"מ בשיעור אפס כאמור באותה תקנה ובכפוף לעמידה בתנאים המפורטים בסעיף 3 להחלטת המיסוי.
*

* ואלה הם התנאים: (1) השירות ניתן לעוסק תושב אזור אילת לצורך עסקו באילת; (2) השירות ניתן לצורכי התקנה, הפעלה, תחזוקה או הבטחת תקינותם של מכונה לעיבוד נתונים (מחשב) או לגבי תוכנה המותקנת על גבי המחשב (להבדיל משירות הניתן, לשם הדוגמא, בנוגע להקמה או תחזוקה של אתר אינטרנט); (3) התוכנה, שלגבּיה ניתן השירות, מותקנת על גבי מחשב ואין מדובר בטובין שאינם מחשב אך מכילים בתוכם רכיב מִחשובי; (4) על-גבי המקור וההעתקים של החשבונית, נשוא השירות, נרשמו שמו ומספר הרישום במשרדי מע"מ של העוסק תושב אזור אילת אשר לו ניתן השירות.

עוד צוין בהחלטה, כי כאשר מהותית מדובר בשני סוגי שירותים נפרדים שאינם כרוכים האחד בשני, עם אופציה לתשלום נפרד על כל מַרכיב של שירות והלקוח בחר לרכוש את כל חבילת השירותים, על החברה להפריד בין שני סוגי השירותים בחשבונית המס היוצאת ללקוח בהתאם לגובה התמורה המתקבלת בְּשל כל מרכיב של שירות. 

לבסוף, צוין, כי תחולת ההחלטה מיום פרסומה ואילך; וכי היא מבטלת מיום פרסומה עמדת מקצועיות שניתנו בעבר על-ידי הנהלת רשות המסים, המשרדים האזוריים או גורם אחר, ככל שהן קבעו אחרת.

החלטת מיסוי מס' 3109/20 (קישור להחלטה)

עניינה של החלטה בחברה העוסק בייזום ובניית דירות למגורים המעמידה לרוכשי הדירות ערבות בנקאית בהתאם להוראות חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה-1974, כאשר העֳמדת הערבוּת כאמור כרוכה בעלויות מימון.

במסגרת ההחלטה נקבע, כי עלויות המימון מהוות חלק אינטגרלי ממחיר ה"עסקה" של מכירת הדירות בהתאם לסעיף 7 לחוק מע"מ ועל-כן יחול מע"מ בשיעור מלא בגין מלוא התמורה ואין מדובר ב"הוצאות לטובת צד שלישי" כאמור בתקנה 6(א) לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976.
עם זאת, נקבע, כי עלויות המימון לא תיחשבנה לחֵלק ממחיר העִסקה אם יתקיימו מלוא התנאים המנויים בסעיף 5 להחלטה.

ההחלטה האמורה מבטלת מיום פרסומה עמדת מקצועיות שניתנו בעבר על-ידי הנהלת רשות המסים, המשרדים האזוריים או גורם אחר, ככל שהן קבעו אחרת.


קיזוז מס תשומות על-סמך העתק חשבונית

כידוע, עוסק זכאי לקזז מס תשומות רק כאשר יש בידיו חשבונית מס מקורית (פיזית) או חשבונית חתומה דיגיטלית שהופקה בהתאם לכללים למשלוח מסמכים ממוחשבים שבסעיף 18ב להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973 (יחד עם תקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ו-1976).

ברם, חלק מהעסקים אינם מצוידים באמצעים טכנולוגיים מתאימים ובְשל המגבלות הקיימות במצב הנוכחי, לרבות מגבלות תנועה, קיים קושי להעביר חשבוניות בדואר (או באמצעות מסירה ידנית), וכנגזר מכך לקזז מס תשומות בהסתמך על החשבוניות האמורות.

בעניין זה, וכפי שדיווחנו במסגרת מבזק 1844 מיום 26.3.2020, פורסמה החלטת מיסוי 6782/20, שכותרתה "הקלה לשעת חירום – הכרה בהעתק חשבונית בגין עסקה שבוצעה החל מיום 1.3.2020 ועד ליום 31.5.2020 (להלן- 'תקופת ההקלה') – החלטת מיסוי בהסכם" (קישור להחלטה).
לפי ההחלטה האמורה, סַפָּק אשר נהג לשלוח חשבונית מס בעותק קשיח יורשה לשלוח עותק של חשבונית מס סרוקה בדואר אלקטרוני, ללא חתימה דיגיטלית; ובד בבד ישלח הסַפָּק עותק "מקור" של חשבונית המס כעותק קשיח.
עוד נקבע בהחלטה, כי מקבל חשבונית המס יתעד במסמכי הנהלת החשבונות ויהיה רשאי לקזז מס תשומות בהסתמך על חשבונית מס שנשלחה בדואר אלקטרוני ללא חתימה דיגיטלית.
זאת, בכפוף לתנאים המנויים בהחלטה.

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי פורסמה הודעת רשות המסים (קישור להודעה) לפיה לאור ההגבלות הקיימות בְּשל התמשכות משבר הקורונה, הוחלט להאריך את תקופת ההקלה, בכפוף לתנאים המפורטים בהחלטת המיסוי, עד ליום 31.12.2020.


חשבוניות פיקטיביות

ביום 7.9.2020 ניתן פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד בעניין דקל הארץ בניין ותשתיות בע"מ.

עניינו של פסק-הדין בערעור שהגישה המערערת על החלטת המשיב (מנהל מע"מ רמלה) לפיה שלוש חשבוניות שמכוחן ניכתה המערערת מס תשומות הוצאו לה שלא כדין ולפיכך היא לא הייתה זכאית לניכוי כאמור.*

* יצוין, כי בגין ניכוי מס התשומות שבחשבוניות המשיב שָקל לנקוט כנגד המערערת גם בהליכים פליליים, ולאור זאת הִגישה המערערת למשיב בקשה להמרת כתב אישום בכופר כסף, בגדרהּ הִסכימה לשלם את קרן המס נשוא החשבוניות שבמחלוקת אם תתקבל הבקשה. הגם שהמשיב קיבל את הבקשה, המערערת לא שילמה את הכופר וכתוצאה מכך הגישה המדינה כנגד המערערת ובעלי מניותיה כתב אישום הכולל אף את החשבוניות נשוא הערעור אשר נדוֹן ומתנהל במקביל להליך האזרחי.

בית-המשפט, מפי השופט ד"ר א' גורמן, דחה את הערעור (קישור לפסק-הדין).