לוגו אלכס שפירא ושות׳

החלטת מיסוי בנושא REIT אמריקאית

החטיבה המקצועית ברשות המסים פרסמה החלטת מיסוי בהסכם בנושא "מיסוי הכנסותיהם של משקיעים ישראליים ב-REIT אמריקאית" (קישור להחלטה).

עניינה של החלטת המיסוי באופן המיסוי בישראל של חלוקות שיקבלו בעלי מניות תושבי ישראל מתאגיד תושב ארה"ב לצורכי מס מסוג Corporation אשר עתיד להנפיק את מניותיו הרגילות בבורסה לניירות-ערך בתל-אביב ויסוּוג בארה"ב כ-Real Estate Investment Trust ("התאגיד הזר") ושל רווח ההון שיווצר לבעלי המניות ממכירת מניות התאגיד הזר וכן בניכוי המס במקור בְּשל החלוקות והרווח כאמור כמו גם ההוראות שתחולנה בעניין זיכוי ממס וחובות הדיווח החלות על בעלי המניות ועל התאגיד הזר.